gündeminiz
Image
Siyaset

Dinle halk?m dinle...

gündeminiz

CHP ?stanbul Milletvekili Gülay YEDEKÇ?, Dinle halk?m, dinle köylüm, dinle i?siz gencim, dinle emekli Mehmet amcam, dinle atanamayan Mehmet Ö?retmen; yitip giden senin gelece?indir. Dinle yanda? medya, cesaretin varsa yay?nla. 


Milletimiz için de?il, müteahhitler için çal??an bir Bakanl?k. Sizler ekonomiyi sadece in?aat sektörüyle idare etmeye çal??t???n?z için, tabii ki her gördü?ünüz ye?il alana, her gördü?ünüz sosyal alana, hatta okullara bile imar gözüyle bakars?n?z; i?inizi çözmek için kendinize özel yasa de?i?iklikleri bile yapars?n?z.

Hepimiz biliyoruz ki kentlerin katili sizsiniz. Olu?turmaya çal??t???n?z korku imparatorlu?unu görüyoruz ve sevginin olmad??? her yerin karanl?k oldu?unu biliyoruz ve siz de biliniz ki sevgi cumhuriyeti, korku imparatorlu?unu yenecektir. Bu bütçede mahsulünü toprakta yakan çiftçi yok, torunlar?na ?eker bile alamayan emekli yok, i?sizler yok, gençler yok... 


Kad?nlar, kad?nlar yok Türkiye'de Erzurum var. Erzurum'da tezek yakan vatanda??n bütçesi yok Ald??? burslarla geçinemeyip in?aatta çal??mak zorunda kal?p hayat?n? kaybeden ö?rencinin bütçesi yok bu bütçede.

0 Yorum