gündeminiz
Image
Siyaset

"G?k kubbeyi ba??n?za y?kar?m"

gündeminiz

Meral Ak?ener, ?Y? Parti'nin seçimlere girip giremeyece?i ile ilgili olarak Mu?la Fethiye'de düzenledi?i mitingde çok sert yan?t verdi...

Mu?la'da Fethiye Belediye Ba?kan? Behçet Saatc?, geçen hafta, Meral Ak?ener liderli?inde kurulan ?Y? Parti saflar?na kat?lm??t?.

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, miting için bugün Mu?la Fethiye'ye gitti. Ak?ener, Behçet Saatc?'y? makam?nda ziyaret etti. Ak?ener, buradaki konu?mas?nda, "Çok de?erli karde?im, arkada??m" diye bahsetti?i Ba?kan Saatc?'ya, rozet takt?.

 

 

"B?Z?M PART?N?N EN BÜYÜK ÖZELL???..."

Ak?ener, Saatc? ile ilgili "Kendisiyle bir yol yürümek üzere geldik. Kendisine kalbimden te?ekkürlerimi sunuyorum. Partimize, bize büyük güç kat?yor. An itibar?yla kendisi, ba?kan?m oluyor" dedi.


 
 

“Bu yakla??m?m?z? canl? bir örnekle bitirmek istiyorum. Son seçimlerde CHP’nin Fethiye Belediye Ba?kan Aday? iken ayak oyunlar? ile partiden d??lanan Mete Atay’a 'Fethiye için hayallerin var m??' dedi?imde, 'var' dedi. O zaman sevdam?z Fethiye dedik ve birlikte olduk. Ben ülkücüyüm, kendisi ise sosyal demokrat. 1980’lerde kar??la?sak Belki kavga ederdik. Fethiye için kollar? s?vad?k. Yani, istenildi?inde yap?lmayacak hiçbir ?ey yok. Bizim için hayat duru?tur ve ba?ar?yla bitirilmesi gerekilen görevdir. Makam, mevkii ve para pe?inde ko?mak de?ildir. ?u meydana bir bak?n. ?ehirlerden otobüslerle kimse getirilmedi. Memurlar ta??nmad?. Ö?renciler okullar?ndan miting alan?na getirilmedi. Bu sevda ülke ve Fethiye sevdas?d?r. Burada iyilik var. Gelinen son nokta meydanda. Dolar 4, Euro 5, Benzin 6 TL. D?? borç 454 milyar dolar. 2002 y?l?nda bu rakam 130 milyar dolar! Say?n Genel Ba?kan?m, 2002 y?l?ndan bu yana muhalefetteyiz. 2014’den beri de Mu?la’da da muhalefetteyiz. Bir partiye tabi olmak bizim gözümüzü kör etmeyecek. Yanl???m?za yanl??, do?rumuza do?ru diyece?iz. ?ayet nasip olur da iktidara gelirsek, iktidar sarho?u olmayaca??z. Ankara’da AKP ne yap?yorsa, Mu?la’da Büyük?ehir onu yap?yor. Gücü elinde tutan kimseyle payla?mak istemiyor. Biz böyle olmayaca??z. - Koylar, Ölüdeniz, Seydikemer Sakl?kent, Köyce?iz, Spor tesisleri, belediyenin bekleyen projeleri. Su ücreti, Fethiyespor, ?skele, Rekreasyon alan? Allah bize iktidar nasip ederse, iktidara geldi?imizde ilk yapacak oldu?umuz yasal de?i?ikliklerden bir tanesi de ucube ?ehirleri kimliksizle?tiren, köy kültürümüzü yok eden büyük?ehir yasas?n? de?i?tirmek olacakt?r. E?it ?artlarda yar??mad???m?z belli, bir tarafta tüm medya ve devlet imkan?, di?er tarafta k?t kanaat fedakarl?klarla yürütülen bir çal??ma. Ancak biz kazanaca??z. '?yi'ler kaybetmez.”

 

 

"GÖK KUBBEY? BA?INIZA YIKARIM"

Ak?ener, erken seçime ve ?Y? Parti'nin seçimlere girip giremeyece?ine de?inirken, çok sert aç?klamalarda bulundu.

Ak?ener, "E?er seçime sokmamak gibi bir hata yaparsan?z, benim ad?m da Meral Ak?ener ise, gök kubbeyi ba??n?za y?kar?m" dedi.

Ak?ener, konu?mas?n?n devam?nda, 24 Haziran için bask?n ötesi seçim karar? al?nd???n? savundu.

Ak?ener, "Temel Karamollao?lu’nun deyimiyle '?Y? Parti'nin önüne önce Devlet'i ç?kard?lar. Meral Han?m mücadele etti. Arkada?lar? mücadele etti. ?imdi de ?Y? Parti ba?ka türlü sorunla kar??la?s?n isteniyor'. ?Y? Parti, bütün hukuki ?artlar?n? tamamlam??t?r. 10 Haziran itibar?yla 6 ay?n? doldurarak, seçime girmeye hak kazanm?? bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelli?i yani 80 darbesini yak?ndan biliyoruz, 60 darbesini hat?rl?yoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapat?l?rd?. Ard?ndan s?f?rdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde, yani normal ?artlarda, bugün Türkiye'mizde normal ?artlar oldu?u pek söylenemez ki OHAL var" diye konu?tu. 

0 Yorum