gündeminiz
Image
Siyaset

?nce'den Erdo?an'a: "Sen Ke?ke Yunan Galip Gelseydi Diyenlerin Yol Arkada??s?n"

gündeminiz

Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Erdo?an'?n, kurtulu? sava?? y?llar?ndaki üstün mücadelesi d???nda ayn? zamanda Türkiye’nin ilk ba?bakan? ve ikinci cumhurba?kan? olma özelli?ini de sahip ?smet ?nönü’nün ad?n? ta??yan üniversite için, “Mevcut üniversitenin, ad?n? anmak istemiyorum, oradaki ö?renci say?s? fazla. Onu ikiye bölece?iz ve Turgut Özal Üniversitesi’ni kuraca??z” sözlerine CHP'li ?nce'de yan?t geldi.

Sosyal medya hesab? Twitter üzerinden Erdo?an'a yan?t veren ?nce, ?u ifadeleri kulland?:

ERDO?AN SEN "KE?KE YUNAN GAL?P GELSEYD?" D?YENLER?N YOL ARKADA?ISIN

"Milli Mücadele Kahraman?, Garp Cephesi Kumandan?, sadece dü?man? de?il milletin makus talihini yenen ?smet ?nönü’nün ad?n? anma, a?z?na yak??maz, e?reti durur. Çünkü Eyyy Recep Tayyip Erdo?an Sen “ke?ke Yunan galip gelseydi” diyenlerin yol arkada??, onlar? saray?nda a??rlayan, hastanede ziyaret edensin.

FETÖ ADINA DA ÜN?VERS?TE KURARDINIZ

Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi kuracakm??, FETÖ ile ortak oldu?unuz dönemde Ankara’da Turgut Özal Üniversitesi’ni kurdunuz, FETÖ’ye teslim ettiniz. 17/25 Aral?k olmasayd? bitsin bu hasret, gel kavu?al?m art?k dedi?iniz FETÖ ad?na da üniversite kurard?n?z!"

0 Yorum