gündeminiz
Image
ekonomi

?n?aat devi batt?...Bor? 225 milyon... Katar Kraliyet ailesi de ma?dur(!)

gündeminiz

50 y?ll?k firman?n kap?s?na kilit vuruldu, ?nanlar ?n?aat’?n patronu Serdar ?nan iflas talebini aç?klad?. Bugüne kadar 220 proje geli?tiren firman?n bankalara olan borcu 215 milyon lira seviyesinde. Baz? bankalar icra takibi için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr 
Türkiye'de yakla??k 220 proje gerçekle?tiren ?nanlar ?n?aat için yolun sonuna gelindi... ?irketin patronu yurtd???na yerle?ti ve ?irketin faaliyetleri durdu. Hürriyet’ gazetesinden Dinçer Gökçe ve Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ?irketin bankalara olan borcu 215 milyon lira seviyesinde. Baz? bankalar icra takibi için harekete geçti.

 ?nanlar ?n?aat patronu Serdar ?nan 15 Nisan ak?am? sosyal medya üzerinden yapt??? aç?klamada ?irketin kap?s?na kilit vuruldu?unu bizzat aç?klad?. Serdar ?nan, yurtd???nda oldu?unu, ?irketinin iflas?n? istedi?ini dile getirdi. Peki bu durumda ?nanlar’?n mü?terilerin durumu ne olacak? ?irketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ?stanbul’da Ba?dat Caddesi, Zekeriyaköy, Çekmeköy, Halkal? ve Beylikdüzü’nde sat??? süren 12 proje var. ?n?aat a?amas?nda olan ve büyük oranda tamamlanan tek bir proje var. Beylikdüzü’nde yer alan projede 149 konut ve 44 ma?aza var. Firman?n in?as? biten projelerinde de banka ipotekleri nedeniyle tapular?n teslim edilememe sorunu gündemde.

 EV ALANLAR NE OLACAK?

?nanlar ?n?aat’tan ev alan ancak tapusunu alamayan vatanda?lar?n durumunu Gayrimenkul Hukuku Derne?i Ba?kan? Avukat Ali Güvenç Kiraz’a sorduk. Kiraz hem in?aat? süren projeler, hem de biten ama tapusunu alamayanlar için süreci yorumlad?.

Kiraz’?n verdi?i bilgilere göre hem arsa sahipleri hem de tüketiciler için kritik nokta in?aat?n fiili tamamlama oran?n?n ne oldu?u. ?lk ad?m olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ba?vurarak seviye tespiti yap?lmas? gerekti?ini belirten Kiraz, “E?er fiili tamamlama oran? yüzde 90 seviyesi ve üzerinde ise art?k arsa sahipleri mevcut sözle?meyi geriye etkili olarak fesh edemeyecekler. Yani iptal edemeyecek. Sadece tazminat hakk? olu?acakt?r. ?n?aat?n mevcut seviyesi fiili tamamlama oran? yüzde 90 seviyesinin alt?nda ise bu durumda arsa sahipleri sözle?meyi iptal edebilir. Bu noktada müteahhite geçen tapular da iptal edilecek ve müteahhitin 3. ki?ilere (tüketicilere) yapm?? oldu?u devirler ve tapu tescilleri de iptal edilecek. Tüketiciler aç?s?nda da durum fiili tamamlama oran?na göre de?i?ir. Fiili tamamlama oran? yüzde 90 ve üzerindeyse tüketiciler tapular?n? al?r” diye konu?tu.

 TAPU BEKLEYENLER?N DURUMU

Bir de evleri teslim alan ama tapusunu alamayanlar var. Kiraz bu ma?durlar için de durumu ?öyle özetledi: “Ta??nmaz? sat?n alm?? ki?iler e?er edimlerini yerine getirmi?se (müteahhit evi in?a etmi? ve teslim etmi?, tüketici evin bedelini ödemi?se) ve tüketici bu evde oturuyor ise art?k ne müteahhit ne de arsa sahipleri art?k bu sözle?meler geçersizdir diyemeyecektir.

 Ev alanlar?n dava açmalar? halinde tapular? iyi niyet kural? çerçevesinde verilecektir. Arsa sahipleri de bu davada ‘biz bu sözle?menin taraf? de?ildik’ diyemezler. ?potek ayni bir hak sa?lar e?er müteahhit bu ?ekilde bir ipotek tesis etmi? ise bu ta??nmazlar her ne ?ekilde tüketiciye tescil edilse de ipotekli olarak tescil edilecektir. ?pote?in kald?r?lmas? mümkün de?ildir. Ancak ta??nmaz üzerinde haciz var ise hacizler kald?r?labilir. Vatanda?lar bu konuda dava aç?p tapular?n? ald?ktan sonra ellerindeki mahkeme karar? ile icra dairesinin ba?l? oldu?u icra mahkemesine ba?vurarak hem ipote?in hem de hacizlerin kald?r?lmas?n? dava etmeli. Ancak özel bir durum yok ise ipote?in kald?r?lmas? kolay de?il.”

YATI YUNAN?STAN’DA

Serdar ?nan dün yapt??? aç?klamada, sahip oldu?u yat? ve otomobilin de Türkiye’de oldu?unu duyurmu?tu. Hürriyet’in edindi?i bilgilere göre ?nan’?n yat? Yunanistan’da demirli. ?nanlar ?n?aat’?n 215 milyon lira seviyesinde olan borcu için bankalar geçen hafta kredileri geri ça??r?rken, baz? bankalar?n da icra takibi ba?latt??? ö?renildi.

 ?FLAS DURUMUNDA NE OLACAK?

Serdar ?nan’?n da aç?klad??? gibi, ?nanlar ?n?aat için bundan sonraki a?ama iflas… ?irketin iflas? için ya do?rudan ?nanlar ?n?aat avukatlar? mahkemeye ba?vuracak veya alacakl?lardan biri ?irketin iflas?n? talep edecek. Mahkemenin iflas karar? vermesi durumunda iflas masas? olu?acak. Olu?an iflas masas?, ?irketlerin varl?klar?n? satarak borçlar? ödemeye çal??acak. Ödeme plan?nda ise öncelikle kamuda. Kamunun SGK, vergi gibi alacaklar?n?n ödenmesi öncelik. ?kinci s?rada ipotekli alacakl?lar?n ödemesi yap?lacak. Üçüncü a?amada ?irket çal??anlar?n?n paras?, son a?amada ise ?irketten alacakl? olan ki?i veya ?irketlerin ödemesi yap?lacak.

 KATAR KRAL?YET A?LES? DE EV ALDI

?nanlar ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Serdar ?nan, 2 y?l önce Beylikdüzü’ndeki yat?r?m?n? anlatm??t?. E5 üzerinde 40 katl? 150 metre yükseklikte bir bina in?a etti?ini anlatan ?nan, Katar kraliyet ailesine de projeden 8 milyon lira de?erinde 3 kat satt?klar?n? dile getirmi?ti.

 SERDAR ?NAN NE DED??

15 Temmuz 2016 darbe giri?iminin ertesi günü ?irketinin kaderinin de?i?ti?ini ve FETÖ üyeli?i iddias?yla gözalt?na al?nd?ktan sonra ?irketin maddi-manevi y?k?ma u?rad???n? belirten Serdar ?nan, aç?klamas?nda ?u ifadeleri kulland?: “?nanlar’?n 150 milyon TL ödenmi? sermayesi vard?r ve elindeki mallar?n de?eri bu zan olmaz ise yakla??k 300 milyon de?erindedir. Arabam teknem dahil ?irketin tüm varl?klar? Türkiye’dedir. ?irketimizin malvarl??? rahatl?kla borçlar?n?n kapanmas?n? sa?layacak seviyededir. Bu sebeple ?irketimizin üzülerek iflas?n? istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam i?lemlerin bu yönde yap?lmas?d?r, böylece hak sahipleri alacaklar?n? rahatl?kla alabileceklerdir.”

CUMHUR?YET

0 Yorum