gündeminiz
Image
dış haberler

Pentagon, Suriye'de 60-65 bin ki?ilik ordu kurmak i?in ekipman istedi

gündeminiz

Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'n?n da dahil oldu?u 60-65 bin ki?ilik güç için silah ve ekipman talep etti?i ortaya ç?kt?
Suriye'den çekilme tart??malar?n?n sürdü?ü ABD'de  Savunma Bakanl???n?n (Pentagon), 2019 bütçesinde Suriye'de PYD/PKK'n?n da dahil  oldu?u 60 ila 65 bin ki?ilik bir gruba silah ve mühimmat talebinde bulundu?u  ortaya ç?kt?. 

Pentagon, ?ubat ay?nda 2019 mali y?l? için Kongreye sundu?u savunma  bütçesinde, Suriye'de DEA? kar??t? mücadele kapsam?nda i? birli?i yapt???  gruplara 300 milyon dolarl?k silah deste?i talebinde bulunmu?tu.


Bütçede ayr?ca s?n?r güvenli?i için söz konusu gruplara 250 milyon  dolar bütçe deste?i isteyen Pentagon, miktarlar?n detaylar? ile ilgili belgeleri  payla?mam??t?.

Anadolu Ajans? (AA), 2019 Mali Y?l? Savunma Bütçesi kapsam?nda "sava?  fonu" olarak da bilinen Deniza??r? Muhtemel Operasyonlar için ayr?lan bütçenin  detaylar?n? içeren belgeye ula?t?.

"2019 Mali Y?l? Deniza??r? Muhtemel Operasyonlar: DEA? Kar??t? E?it  Donat Fonu Gerekçeleri" ba?l?kl? belgede, ABD yönetiminin Suriye'de 30 bini Orta  F?rat Vadisi'nde devam eden çat??malarda, 35 bini de DEA?'tan al?nan bölgelerde  iç güvenli?i sa?lamak üzere toplam 60 ila 65 bin civar?nda bir grup için silah,  mühimmat ve ekipman talebinde bulundu?u kaydedildi.

Belgede, "2019 mali y?l? bütçe talebi, DEA?'?n daha önce kontrol  etti?i topraklar? kurtarmak, güvenli?ini sa?lamak ve savunmak için 35 bini ?ç  Güvenlik Gücü, 30 bini çat??ma personeli olmak üzere yerel ortak güçlerin  ihtiyaçlar?na dayal? olarak Suriye e?it-donat program?n? tam olarak  fonlamaktad?r." ifadelerine yer verildi.

- 300 milyon dolarl?k bütçenin 162,6 milyon dolar? silah için ayr?ld?

Söz konusu belgede, 300 milyon dolarl?k bütçenin 162,6 milyon  dolar?n?n silah, mühimmat, araç ve di?er malzemeler için ayr?ld??? dikkati  çekerken, 8 milyon dolar?n?n temel ya?am destek malzemeleri, 28 milyon dolar?n?n  nakliye ve konu?lanma ihtiyaçlar? ve 101,5 milyon dolar?n?n da operasyonel destek  için talep edildi?i ifade edildi.

71 M?LYON DOLARLIK S?LAH L?STES?

Belgede, ihtiyaç duyulan silahlar aras?nda, 25 bin AK-47 (kala?nikof)  otomatik tüfek, 1500 makineli tüfek, 500 a??r makineli tüfek, 400 RPG-7  roketatar, 95 keskin ni?anc? tüfe?i, 20 adet 60 milimetrelik havan ve 60 adet 120  milimetrelik havan topunun yer ald??? belirtiliyor.

Silahlar için 47 milyon dolar talep edilirken, belgede bu silahlar  için 24 milyon dolarl?k mühimmat talebi edildi?i de dikkati çekti.

59 M?LYON DOLARLIK ARAÇ

Bütçe gerekçe belgesinde ayr?ca 820 "taktiksel olmayan araç" ve  "standart olmayan ticari araç" için toplam 59 milyon 325 bin 600 dolara ihtiyaç  duyuldu?u kaydedildi.

Temel ya?am deste?i malzemeleri için de 8 milyon dolar talep edilen  bütçede, dürbün, navigasyon, küçük insans?z hava araçlar?, patlay?c? detektörleri  gibi destek malzemeleri için ise 31 milyon 182 bin 700 dolar talep edildi.

"HARÇLIK"LAR ?Ç?N 30 M?LYON DOLAR

Belgede ayr?ca, stratejik hava nakliye, karadan ve havadan nakliye  için ise 28 milyon dolar talep edildi.


Operasyonel destek için 71 milyon dolara ihtiyaç duyuldu?u belgede  "harçl?klar" ba?l??? için ise 30 milyon dolar talep edildi.

Bunlar?n yan? s?ra Irak ve Suriye'de s?n?r güvenli?i için ise 250  milyon dolar ayr?ld??? da ifade edildi.
 

milliyet

0 Yorum