gündeminiz
Image
ekonomi

Milyarlarca Liral?k Harcama Yasad???!

gündeminiz

AYM, CHP’nin ba?vurusu üzerine 2016 ve 2017 Y?l? Bütçe Kanunlar?n?n, Cumhurba?kan?’na ve hükümete, keyfi bir ?ekilde para harcama yetkisi veren düzenlemelerini iptal etti. ?ptal karar? bütçe y?l? bittikten sonra ç?kt??? için harcamalar yap?ld???yla kald?. 

CHP’li Gök: Bu bir tezgâh, görev suçu i?leniyor 

 Anayasa Mahkemesi (AYM), Saray ve hükümetin yapt??? baz? harcamalar?n Anayasa’ya ayk?r?l???n? iki y?l geriden gelerek tescilledi. 2018 y?l? bütçesinde de yer alan bu keyfi harcamalar?n yap?ld??? 2016 ve 2017 bütçe y?llar? sona erdi?i için AYM’nin iptal karar? hükümsüz kald?.

 AYM’nin, CHP’nin ba?vurusu üzerine 2016 ve 2017 Y?l? Bütçe Kanunlar?n?n, Cumhurba?kan? ve hükümete, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu ?hale Kanunu ve di?er kanunlardaki s?n?rlamalara tabi olmaks?z?n, keyfi bir ?ekilde para harcama yetkisi verdi?i için iptal etti?i hükümler ?öyle: 3 / 11 Maliye Bakan?na, idarelerin bütçelerindeki her türlü ödene?i s?n?rlamalara tabi olmaks?z?n di?er kurulu?lara ve Maliye Bakanl??? “Yedek Ödene?ine” aktarmas?, 11 Kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projelerini, Gebze-Haydarpa?a, Sirkeci-Halkal? Banliyö Hatt?n?n ?yile?tirilmesi ve Demiryolu Bo?az Tüp Geçi?i ?n?aat? Projesi, Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???nca gerçekle?tirilecek ?ehir içi rayl? ula??m sistemleri ve metro yap?m projeleri ile di?er demiryolu yap?m? ve çeken araç projeleri için proje maliyetinin en az yüzde 10’u kadar ödenek ayr?lmas?n? zorunlu tutan madde. 

Baz? uluslararas? toplant?lar için yap?lacak harcamalar, Saray in?aat?nda kullan?ld??? bilinen Kalk?nma Bakanl??? bütçesinde yer alan bir ödene?in yat?r?mlar? h?zland?rma ödene?ine aktar?lmas?, kanunda belirlenenden daha fazla say?da araç al?m?, partizanca kullan?ma konu olan “Belediyelere yard?m” ödene?ini kullanma yetkisinin Maliye Bakan?na verilmesi. 


 Tören ve hediye harcamalar? Mahkeme, Cumhurba?kan?’n?n Kamu ?hale Kanunu’ndaki parasal limitlere uymadan pazarl?k usulü ile harcama yapabildi?i ?u kalemlerle ilgili hükümleri de iptal etti: “Cumhurba?kanl??? temsil, tören ve a??rlama giderleri, Cumhurba?kan? ve e?i taraf?ndan verilecek hediyelik e?ya, verilen resepsiyonlarda görevli personelin görev nedeniyle giydikleri k?yafetlerin yapt?r?lmas?-temizlenmesi, çal??ma ofisi ve konutlarda kullan?lacak mal, malzeme al?mlar?, ta??t kiralanmas? ve di?er hizmet al?mlar? ile personel yemek hizmetleri al?m?.”


 11 Cumhurba?kan?’n?n kamu personeline “mevzuat?nda yer alan hükümlere bak?lmaks?z?n” ödül, ikramiye ve benzeri nitelikte nakit ödeme yap?labilmesine olanak tan?yan hüküm de iptal edildi.

AYM, bu maddenin iptalini, Cumhurba?kan?’n?n yasama yetkisini kullanma anlam?na geldi?i gerekçesine dayand?rd?. Gerekçede, bu yetkinin kullan?m?yla yürürlükteki kanunun de?i?tirildi?i vurguland?. 

 ‘Pasla??yorlar’ CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Grup Ba?kanvekilli?i döneminde yap?lan bu iptal ba?vurular? üzerine al?nan iptal kararlar? için ?unlar? söyledi: “Anayasa Mahkemesi, Bütçe Kanunlar?yla ilgili olarak CHP’nin yapt??? Anayasa’ya ayk?r?l?k ba?vurular?n? nedense bu kanunlar?n geçerli oldu?u y?l içerisinde sonuçland?rmak yerine sonraki y?llara b?rakmaktad?r. Dolay?s?yla iptal kararlar? da hükümsüz kalmaktad?r. Bu iptal karar?ndan sonra CHP’nin 2018 y?l? bütçesine ili?kin ba?vurusunu Anayasa Mahkemesi bir an önce görü?üp sonuçland?rmak zorundad?r. 

11 Cumhurba?kan? ve Hükümet milletin paras?n? AYM ile pasla?arak hukuksuz bir ?ekilde harc?yor. AYM, ba?vurular? bütçe y?l? içinde sonuçland?rmayarak görevini kötüye kullanmaktad?r. Derhal yürütmeyi durdurma karar? vermesi esastan sonuçland?rmas? gerekirken bekliyor, kararlar?n geriye yürümeyece?i kural?ndan yararlanarak tezgaha ba?vuruyorlar, bu görev suçudur. Hukuksuz harcanan milyarlar?n hem Saray ve iktidardan hem de AYM’den tahsili gerekmektedir.” (Kaynak: Birgün) 

 

0 Yorum