gündeminiz
Image
gündem

BA?SAVCILIK O SU?LAMALARI TESC?LLED?!

gündeminiz

New York Güney Bölgesi Ba?savc?l???, Yarg?ç Richard Berman'?n 'Atilla davas?n?n konusu olan yapt?r?mlar? delme plan?nda kimlerin maddi ç?kar sa?lad???' sorusunu yan?tlad?.

Ba?savc?l?k, mahkemeye sundu?u yan?tta, ABD'nin ?ran'a uygulad??? yapt?r?mlar? delme, kara para aklama, bankac?l?k sahtekarl??? ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi ç?kar sa?lad??? iddia edilen ki?i ve kurumlar?n adlar?n? mahkemeye sundu.

Ba?savc?l??a göre; Halk Bankas?, R?za Sarraf, eski Ekonomi Bakan? Zafer Ça?layan, eski Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba???, eski ?çi?leri Bakan? Muammer Güler'in o?lu, Bar?? Güler ile ?ranl? baz? ki?i ve kurumlar maddi ç?kar sa?lad?.

Ba?savc?l?k, Berman'a sundu?u belgede, jüri taraf?ndan suçlu bulunan Hakan Atilla'n?n i?ledi?i suçlar?n sabit oldu?unu savundu.

WASH?NGTON BÜYÜKELÇ?L??? MEKTUBU MAHKEME BELGELER?NE G?RD?

Hakan Atilla'n?n avukatlar? da Yarg?ç Richard Berman'?n sorular?na verdi?i yan?tta, Atilla'n?n kariyeri boyunca ABD'ye 11 kez geldi?ini ifade etti. Savunma, Türkiye'nin Washington Büyükelçili?i'nin Hakan Atilla için, ABD D??i?leri Bakanl???'na yollad??? mektubun kopyas?n? da mahkemeye sundu. Mektupta, Türk yetkililerin, Atilla'n?n JFK Havaliman?'nda gözalt?na al?nd???n? medyadan ö?rendikleri, ABD makamlar?ndan aç?klama istedikleri belirtildi. Türk yetkililer, devlet memuru olan Hakan Atilla'n?n bir an önce serbest b?rak?lmas?n? istedi.

Savunma, yapt?r?mlar?n delindi?ine dair suçlamada kurumlar?n sorumlu tutuldu?unu ve ceza verildi?ine de?inerek, ki?ilerin bu suçlardan sorumlu tutulmad???n? kaydetti.

yuzdeyuzhaber

0 Yorum