gündeminiz
Image
Siyaset

Saadet lideri Karamollao?lu CHP'li belediyeyi ziyaret etti

gündeminiz

 SP Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu, Edirne'nin CHP'li Belediye Ba?kan? Recep Gürkan'? makam?nda ziyaret etti. Edirne'nin hem tarihi hem de bugünkü ?artlarda ayr? bir yeri oldu?unu ifade eden Karamollao?lu, "Biz, Edirne'yi her zaman önemseriz. 

Edirne'de belediye ba?kanl??? yapmak ayr? bir ?eref vesilesi. Ben Sivas'ta belediye ba?kanl??? yapt?m, bizim arazimiz geni?tir ama bizde Osmanl?'dan kalan sadece küçük bir cami var, di?erleri Selçuklu Devleti'nden kalma. Son dönemlerde özellikle Osmanl?'n?n Sultan Abdülhamit Han zaman?nda giri?ilen çabalarla yap?lan binalar, yeni diyebilece?imiz, Osmanl?'n?n son dönem binalar?; gerek hükümet binas?, gerek Sivas Lisesi bize yadigâr kalm??, ilçelere kolay ula?abilmek için yollar yap?lm?? ama Sivas'ta genelde Selçuklu mimarisi hakim" dedi.

Ba?kan Gürkan'a görevinde ba?ar?lar dileyen Karamollao?lu, "Allah yard?mc?n?z olsun. Belediyecilik zevkli ama zor bir i?, çünkü halk?n her türlü talebi ile kar?? kar??yas?n?z. Hepsini çözmeye ne imkan?n?z ne de yetkiniz var. Ama ilgilenmeseniz de olmaz. Onun için belediye ba?kanlar? ister istemez dert babas? olur" diye konu?tu.

'TAR?H? M?RASIN EMANETÇ?S?Y?Z'

Kendisine yap?lan ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getiren Ba?kan Gürkan da "Ben belediyecili?i ?öyle tan?ml?yorum: Yapt???n?z ne varsa konu?ulmaz, yapmad???n?z ne varsa hep gündemdedir. Bu da insan?n f?trat?nda vard?r, çok da anormal kar??lamamak laz?m. Gerçekten belediye ba?kanl??? farkl?, özel ve de?erli bir görev. Edirne gibi ba?kentte, belediye ba?kanl??? yapmak hem manevi anlamda hem onur anlam?nda hem de sorumluluk anlam?nda çok de?erli. Edirne 1400 tescilli esere sahip. ?stanbul'daki Tarihi Yar?mada'y? bilirsiniz; devasa bir aland?r, 10 bin 400 tescilli eser vard?r. Metrekare anlam?nda k?yaslarsan?z ?stanbul'da 100 bin üzerinde tescilli eser olmas? gerekir. Tarihi miras diyoruz biz bu eserlere. Ama benim söyledi?im bir söz vard?r: Kendimizi mirasç? olarak görmememiz laz?m. Çünkü mirasç?l?k iyi bir ?ey de?ildir. Mirasyedi olursun. Ben bu tarihi miras?n emanetçisiyiz diyorum ki ald???m?zdan daha iyi bir ?ekilde gelecek nesillere b?rakal?m" dedi.

Saadet Partisi Genel Ba?kan? Temel Karamollao?lu'nun ayn? zamanda k?demli bir belediye ba?kan? oldu?unu anlatan Gürkan, "Ben ziyaretiniz için bir kez daha te?ekkür ediyorum. Bizden çok daha eski ve k?demli bir belediye ba?kan?s?n?z. Halk taraf?ndan kabul görmü? bir siyasi partinin genel ba?kan?s?n?z. Zaten buradaki te?kilat?n?z ile sürekli görü?üyoruz. Ziyaretinizden dolay? çok mutlu oldum. K?sa bir süre önce bende il ba?kanl???n?z? ziyaret etmi?tim; Edirne için ne yapabiliriz diye. Çünkü siyaset halka hizmet için var. Siyaset bir amaç de?il sadece bir araç. Siyasi gücünüzü, imkanlar?n?z? halka hizmet için kullanm?yorsan?z, yapman?z?n da bir anlam? yok. Siyaset mutlaka olacak ama Edirne, her türlü siyasi anlay???n ve görü?ün üzerinde olmal?. Edirneliler ile bu anlay??? dört y?ld?r sürdürdük, sürdürmeye de devam edece?iz" diye konu?tu.

Ba?kan Gürkan, daha sonra Karamollao?lu ve beraberindekilere 118 y?ld?r belediye binas? olarak kullan?lan tarihi binay? gezdirerek, Atatürk Odas? ve tarihi binan?n duvarlar?n? süsleyen tablolar hakk?nda bilgi verdi.

0 Yorum