gündeminiz
Image
Sağlık

KB? Ara?t?rma Hastanesi?nde 6 Ay Sonras?na Muayene G?n?

gündeminiz

Son dönemlerde Karabük Üniversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesindeki baz? bölümlerdeki eksik doktorlar vatanda?lar? bezdirdi. Zaman zaman “bu nas?l üniversite ara?t?rma hastanesi” ?eklinde s?zlanmalar iyice artt?.

Sadece Karabük’e de?il tüm bölgeye hitap etti?i belirtilerek, bölge hastanesi ?eklinde övünülen E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde mide ve ba??rsak rahats?zl??? için gidenler ne yaz?k ki te?his noktas?nda 6 ay sonras?na verilen gün ile kar??la??yorlar.

Kolon kanserinin oldukça fazla görüldü?ü son y?llarda, özellikle ya?l?lar aç?s?ndan bu hastal???n te?hisinde en önemli faktör Kolonoskopi ile te?his konulmas?. Hastanenin kolonoskopi yapabilen tek cerrah?n?n tayini ç?k?nca hastalar ma?dur olmaya ba?lad?. Kolonoskopi yap?lmadan önce hastada3-4 gün haz?rl?k safahat? ya?anmas? nedeniyle ?imdi hastalar Ankara ya da ba?ka ?ehirlere nas?l gideceklerini, 4-5 gün orada nas?l kalacaklar?n? kara kara dü?ünüyorlar.

Edindi?imiz bilgilere göre henüz yeni doktor atamas? yap?lmad?. Yapt?r?lmaya çal???l?yor. Hatta y?llar önce bu i?lemi yapan ve art?k doktorluktan emekli olmu? Mustafa Altundal ikna edilmeye ve göreve dönmesi isteniyor.

TEK ÇARE MED?KAR HASTANES?

Koskoca Karabük il genelinde kolonoskopi yapabilen tek doktor Medikar hastanesinde. Operatör Doktor Mustafa Ba?ar gecesini gündüzüne katarak, kolonoskopi olmas? gereken hastalara cevap vermeye çal???yor. Gördükleri tedaviden memnun olan vatanda?lar ise "Allah bin kere raz? olsun. Evet param?z ile kolonoskopi oluyoruz. Ama en az?ndan evimiz köyümüz burda. Ba?ka ?ehirlere gidip peri?an olmuyoruz. Hele kimsesi olmayan özellile ya?l? hastalar?m?z ne olacak? kim yard?mc? olacak? Bekleme yok, günü saatinde i?imiz görülüyor" ?eklinde dü?üncelerini ifade ediyorlar.
http://www.karabukderinhaber.com/haber/5165/kbu-arastirma-hastanesinde-6-ay-sonrasina-muayene-gunu.html

0 Yorum