gündeminiz
Image
ekonomi

?zel sekt?r?n d?? borcu iki ayda 8.2 milyar dolar artt?

gündeminiz

Özel sektörün d?? borçlar? y?l?n ilk iki ay?nda toplam 8.2 milyar dolar art??la 247 milyar dolara ç?karak, çeyrek trilyon dolara yakla?t?.

Merkez Bankas?’n?n “Özel Sektörün Yurtd???ndan Sa?lad??? Kredi Borcu Geli?meleri - ?ubat 2018” verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli d?? borçlar? 6.8 milyar dolar artarak 228 milyar dolara, ticari krediler d???ndaki k?sa vadeli d?? borçlar? da 1.4 milyar dolar artarak 19 milyar dolara yükseldi. Böylelikle y?l?n ilk iki ay?nda d??a borçlanma toplam 8.2 milyar dolar art??la 247 milyar dolara dayand?.

Merkez Bankas?'n?n aç?klamas?nda, özel sektör d?? borç geli?melerine ili?kin ?u bilgiler verildi:“Borçluya göre da??l?ma bak?ld???nda, uzun vadeli kredi borcuna ili?kin olarak, bir önceki y?l sonuna göre bankalar?n kredi biçimindeki borçlanmalar 629 milyon dolar? artt?.

Tahvil ihrac? biçimindeki borçlanmalar? ise 1.8 milyar dolar art??la 32.2 milyar dolara yükseldi.Ayn? dönemde, bankac?l?k d??? finansal kurulu?lar?n kredi biçimindeki borçlanmalar? 468 milyon dolar artt?, tahvil stoku ise 2 milyon dolar art??la 4.4 milyar dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kurulu?lar?n kredi biçimindeki borçlanmalar 3.2 milyar dolar? artt?.Tahvil stoku ise 508 milyon dolar art??la 7.4 milyar dolara yükseldi.K?sa vadeli kredi borcuna ili?kin olarak ise, 2017 y?l sonuna göre bankalar?n kredi biçimindeki borçlanmalar? 255 milyon dolar art??la 118 milyar dolara yükseldi.

Finansal olmayan kurulu?lar?n kredi biçimindeki borçlanmalar? ise 1.2 milyar dolar art??la 4.4 milyar dolara yükseldi.Alacakl?ya göre da??l?m incelendi?inde, uzun vadeli kredi borcuna ili?kin olarak, ?ubat sonu itibar?yla tahvil hariç özel alacakl?lara olan borç, bir önceki y?l sonuna göre 4.1 milyar dolar artarak 157.3 milyar dolara yükseldi.K?sa vadeli kredi borcuna ili?kin olarak ise, tahvil hariç özel alacakl?lara olan borcun bir önceki y?l sonuna göre 1.4 milyar dolar artarak 18.3 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonuna bak?ld???nda, 228.0 milyar dolar? tutar?ndaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58.2'si dolar, yüzde 35.1’i euro, yüzde 5.0’? lira ve yüzde 1.7’sinin ise di?er döviz cinslerinden olu?tu.19.0 milyar dolar? tutar?ndaki k?sa vadeli kredi borcunun ise yüzde 50.4’ü dolar, yüzde 27.4’ü euro, yüzde 22.1’i lira ve yüzde 0.1’i di?er döviz cinslerinden olu?tu.

Sektör da??l?m? incelendi?inde, ?ubat sonu itibar?yla, 228.0 milyar dolar tutar?ndaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.0’? finansal kurulu?lar?n, yüzde 49.0’? ise finansal olmayan kurulu?lar?n borcu oldu.Ayn? dönemde, 19.0 milyar dolar tutar?ndaki k?sa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.3'ü finansal kurulu?lar?n, yüzde 23.7’sini ise finansal olmayan kurulu?lar?n borcu oldu.Özel sektörün yurtd???ndan sa?lad??? toplam kredi borcu, ?ubat sonu itibar?yla kalan vadeye göre incelendi?inde, bir y?l içinde gerçekle?tirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72.1 milyar dolar tutar?nda.”  
Kaynak Yeniça?: Özel sektörün d?? borcu iki ayda 8.2 milyar dolar artt? 

0 Yorum