gündeminiz
Image
gündem

Satamad??? s?t?n? d?ken ?ift?i: ?Kendim ettim kendim buldum?

gündeminiz

Ankara’da satamad??? sütlerini dökerek borçlar?n? ödeyemedi?i için Ziraat Bankas?’n?n hayvanlar?n? haczetti?ini söyleyen çiftçi Zafer Öz?it, “15 sene AKP’ye oy verdim, kimse derdimizi dinlemedi. Kendim ettim kendim buldum” dedi.


Ankara’da Ziraat Bankas? önünde ‘satamad?m’ dedi?i sütlerini dökerek bankay? protesto eden ve ödeyemedi?i borçlar? yüzünden bankan?n araçlar?na ve hayvanlar?na haciz koydu?unu söyleyen çiftçiyle ?Y? Parti ileti?ime geçti.

Partisi ad?na çiftçi Zafer Özyi?it’le bir araya gelerek dertlerini dinleyen ?Y? Parti Kahramankazan ilçe yönetiminden Cevdet Vural, partisinin ve Genel Ba?kan Meral Ak?ener’in çiftçinin de Türkiye’nin de derdine çare olaca??n? söyledi.“15 sene biz AKP’ye oy verdik. Cumhurba?kanl??? Saray?’n?n önünde iki gün yatt?m ben” diyerek AKP üyesi oldu?unu ve dertlerini dinleyecek hiçbir muhatap bulamad?klar?n? belirten çiftçi “Kendim ettim kendim buldum” dedi.

Ankara Süt Birli?i’nin batt???n? ve sütlerini satamad??? için borçlar?n? ödeyemedi?ini söyleyen Özyi?it’in aç?klamalar? ?öyle:“Ankara’da Süt Birli?i’ne üyeydim. Ben sütümü oraya götürüyordum sen sonu borçlar?m?zdan dü?ülüyordu. 

Birlik batt? biz de sütümüzü satamaz olduk. Sütü satamay?nca Ziraat Bankas?’na olan borcumuzu ödeyemedik.

 Hayvanc?l?k yapt???m?za ili?kin ve kurakl?ktan dolay? çok defa bankaya ba?vurdum. Dilekçelerim de var ama beni dinlemediler. Bütün borçlar?m? toplay?p hepsini birden icraya verdiler.Cumhurba?kan?'na kadar bütün devlet büyüklerine sorunumu anlatmaya çal??t?m. Dilekçelerimin hepsini sakl?yorum hiçbir sonuç alamad?m.

Aile düzenimiz bozuldu, tad?m?z tuzumuz kalmad?. Ben 15 senedir köydeyim çocuklar?m?z var. Köye dönecek ki?ilere destek verece?iz diyordu hükümet i?te buraday?z deste?iniz nerede?15 sene biz AKP’ye oy verdik.

 Cumhurba?kanl??? Saray?’n?n önünde iki gün yatt?m ben. Kendim ettim kendim buldum.”"Bizi dinleyen yok" diyen di?er bir çiftçi “Benim o?lum AKP il delegesi ama kimseye sesimizi duyuram?yoruz” ifadelerini kulland?.Arabalar?n?n hacizden ba?l? oldu?unu ve bankan?n hayvanlar?n? satmas? için mü?teri gönderdi?ini söyleyen çiftçiler, bankaya para yat?rmalar?na ra?men kimseyi muhatap bulamad?klar?n? ve avukatlara yönlendirildiklerini söyledi. 
Kaynak Yeniça?: Satamad??? sütünü döken çiftçi: “Kendim ettim kendim buldum” 

0 Yorum