gündeminiz
Image
Siyaset

Ak?ener: "FET?'ye yeniden sar?lacaklar

gündeminiz

?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, partisinin ilçe ba?kanl??? binas?n?n aç?l??? için gitti?i Silivri'de önemli aç?klamalarda bulundu.


?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener, Silivri'de partisinin ilçe ba?kanl??? binas? aç?l??? için vatanda?larla bir araya geldi."Buradan not ediyorum; Bunlar seçime giderken korku da?lar? bekledi?i için FETÖ’nün eline yeniden sar?lacak" diyen Ak?ener’in aç?klamalar? ?öyle:"Hayat?mda ilk siyasi konu?mam? Silivri’de bir kamyonetin arkas?nda yap??t?m. 

O zaman ay?p olmas?n diye her cümlem alk??lanm??t?. O gün bugündür kendimi Silivrili görürüm.?lçe binam?z?n aç?l??? için geldik böyle insanlar?m?z? miting havas?nda görünce birkaç kelam etmek gerekiyor. Biraz önce ?stanbul'un yerel bas?n?yla bir kahvalt? yapt?k.Ülkenin ekonomik durumuna ili?kin sorular sordular. 

Dediler ki ‘Nas?l düzelteceksin?’ dedim ki çok kolay. ?nsanlara güven verece?iz. Birilerinin ad?yla i? yürümeyecek. Adalet saraylar?n?n içinde ölen adaleti yeniden diriltece?iz.Adalet, hukuk olmazsa yat?r?m olmaz. E?er h?rs?zl?k yapar, yanda?lar?n?z? kay?r?rsan?z orada güvensizlik olur ve yat?r?m gelmez. 

70 milyar dolarl?k özelle?tirme yap?ld?. 430 milyar dolarl?k borç al?nd?. Toplamda 500 milyar dolar. Peki, Silivri’de ya?ayanlar?n cebine 1 TL girdi mi? Zaman?n bir çiftçi bana 'Meral Han?m biz zaman?nda tarlada bitenle çocuk evlendirirdik. ?imdi tarla satmak zorunda kal?yoruz” ?imdi verimli arazileriniz ellerinizden al?n?yor TOK? üzerine ev dikecek' demi?ti.Köy yerinde büyük?ehir paras?na su kullan?yorsunuz. 

Ne ürün yeti?tirebilirsiniz ne hayvanc?l?k yapabilirsiniz.ABD’den ithalat yap?yorsun. O çiftçi mazotu 1.5 TL’den kullan?yor. 5.5 TL’ye mazot kullanan çiftçi ürününü ucuza mal edebilir mi?"Söylemeye çal??t???m ?ey ?u; çiftçiyi, üretimi, e?itimi bitirdiler.
"“FETÖ’YE YEN?DEN SARILACAKLAR”
"Yapmad???n bir spora kar??mak vard? ona da kar??t?n. B?rak gençler hangi partiyi tutmak istiyorsa onu tutsun. Her ?eyin en iyisini sen biliyorsun. Buradan not ediyorum; Bunlar seçime giderken korku da?lar? bekledi?i için FETÖ’nün eline yeniden sar?lacak. Nas?l zaman?nda APO’yla gizliden gizliye görü?tüler. Yine ayn?s? olacak. Buraya not ediyorum.OHAL hala devam ediyor. 

FETÖ suland?r?ld?, OHAL tazminatlar? var dediler verilmedi. Neden askerin, polisin paras?n? ödemiyorsunuz?
 Yanda?lara para bulabiliyorsunuz da buna m? bulam?yorsunuz?Size buradan bir haberim var. Hani ABD’nin talimat?yla sat?lan ?eker fabrikalar? sat?ld? ya bilin bakal?m kime sat?lm??. Hani ?u millete söven müteahhit var ya i?te ona.Sizin talebinizdir h?rs?zl?klar?n hesab?n? sormak da bizim boynumuzun borcudur." 
Kaynak Yeniça?: Ak?ener: "FETÖ'ye yeniden sar?lacaklar" 

0 Yorum