gündeminiz
Image
gündem

CHP'den 81 ilde OHAL'e kar?? oturma eylemi

gündeminiz


CHP OHAL'i protesto etmek için 81 ilde oturma eylemi düzenledi. Taksim Meydan'da eyleme polis izin vermezken, ??rnak'ta ise 3 askerin ?ehit dü?tü?ü haberi ile eylem iptal edildi.CHP'liler bugün Türkiye'nin dört bir yan?nda OHAL'e kar?? oturma eylemi gerçekle?tirdi.

 81 ilde kar??l?k bulan eylemde ?stanbul'da Taksim Meydan? kat?ld??? için çevresinde oturma eylemi gerçekle?tirilirken, ??rnak'ta gelen ?ehit haberinin ard?ndan eylem iptal edildi.Baz? illerden OHAL eylemine ili?kin notlar ?öyle:
?STANBULCHP ?stanbul ?l Ba?kanl??? taraf?ndan OHAL'e kar?? Taksim Meydan?'nda düzenlenmesi planlanan bas?n aç?klamas? ve oturma eylemine polisin izin vermemesi üzerine, aralar?nda ?stanbul ?l Ba?kan? Canan Kaftanc?o?lu ile milletvekillerinin de oldu?u yüzlerce ki?i, eylemi ?stiklal Caddesi giri?indeki Fransa Ba?konsoloslu?u önünde yapt?. Eylem nedeniyle yo?un güvenlik önlemi alan polis, Cumhuriyet an?t? ve çevresini erken saatlerde bariyerle kapatt?. ?l Ba?kan? Kaftanc?'n?n bas?n aç?klamas? yapmas?n?n ard?ndan oturma eylemi yakla??k bir saat sürdü. 

Eylemin ard?ndan kalabal?k olays?z bir ?ekilde da??ld?.ANKARAAnkara'da CHP ?l Örgütü öncülü?ünde Güvenpark’ta düzenlenen oturma eylemine, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Tekin Bingöl, Haluk Koç, Fethi Aç?kel, CHP milletvekilleri, CHP Ankara ?l Ba?kan? Adnan Keskin,  ?l Kad?n Kollar? Ba?kan? Türkan Ç?nar ve çok say?da partili destek verdi. ?ktidar partisinin OHAL'i bir kez daha uzatman?n pe?inde oldu?unu söyleyen CHP Ankara ?l Ba?kan? Adnan Keskin, ?unlar? söyledi:"?lan ederken 1 buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL, barda?? çoktan ta??rm??t?r.

 Sab?r testisi k?r?lm?? toplumun büyük ço?unlu?u OHAL rejimine art?k yeter demeye ba?lam??t?r. Ankara’da ki sarayl?lara sesleniyoruz. Biz OHAL de?il demokrasi istiyoruz.

"?IRNAK: ?EH?TLER NEDEN?YLE ?PTAL ED?LD?
??rnak'ta CHP taraf?ndan "OHAL de?il, demokrasi istiyoruz" slogan?yla yap?lmas? planlanan oturma eylemi, Bestler- Dereler'deki üs bölgesine düzenlenen ve 3 askerin ?ehit oldu?u terör sald?r?s? nedeniyle iptal edildi. 

?ZM?RCHP'lilerin "OHAL de?il demokrasi istiyoruz" slogan?yla 81 ilde düzenledi?i bir saatlik oturma eyleminin ?zmir'deki adresi Konak Meydan?’yd?. Eyleme CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP ?zmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Atilla Sertel, CHP ?zmir ?l Ba?kan? Deniz Yücel, CHP'li Kar??yaka Belediye Ba?kan? Hüseyin Mutlu Akp?nar, CHP'li Konak Belediye Ba?kan? Sema Pekda?, ilçe ba?kanlar? ve yakla??k bin partili kat?ld?.

 Eyleme kat?lanlar "Ne darbe ne OHAL demokrasi derhal", "Direne direne kazanaca??z", "?eker fabrikalar? sat?lamaz", "OHAL de?il demokrasi istiyoruz" sloganlar? att?.ANTALYASaat 12.00'de Cumhuriyet Meydan?'nda bir araya gelen CHP'lilere, sivil toplum örgütleri destek verdi. CHP genel ba?kan yard?mc?lar? Çetin Osman Budak ve Gamze Akku? ?lgezdi, Kad?n Kollar? Genel Ba?kan? Fatma Köse, CHP ?l Ba?kan? Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akayd?n da saat 13.00'e kadar süren oturma eylemine kat?ld?.

ADANAAdana'da CHP üyeleri, Ola?anüstü Hal (OHAL) uygulamas?n?n sona erdirilmesi için oturma eylemi yapt?. Türkiye genelinde oldu?u gibi e? zamanl? olarak saat 12.00'de merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Park?'nda bulunan Atatürk An?t? önünde toplanan yakla??k 500 CHP üyesine, çe?itli sendika, siyasi parti ve meslek odas? ile sivil toplum kurulu?u temsilcisi destek verdi.  

0 Yorum