gündeminiz
Image
gündem

?ift?i bor?lar? 15 y?lda 17 kat artt?

gündeminiz

CHP Ni?de Milletvekili ve Tar?m, Orman ve Köyi?leri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, köy ve kasabalar?  ziyaret ederek, patates üreticileri ve halk?n?n sorunlar?n? dinledi. Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin banklara olan borçlar?n?n 15 y?lda 17 kat artt???n? söyledi. 

 

Ömer Fethi Gürer, Mazota her gün gelen zamlar?n Çiftçi Kay?t Sistemine dahil olup mazot deste?i alan ki?ilerin dahi kesesine bir katk?s? olmad??? gibi binlerce ki?inin sisteme dahil olmad??? için tam bir peri?anl?k yaratt???n? ifade etti.

Gürer, “Tar?m ile u?ra?an kesim mazot zamlar? ile nerede ise karasabana dönecek duruma geldi. Köylerde çift merkeple, karasabanla tarla sürenlere rast gelmeye ba?lad?k. AKP hükümeti traktörü eve hapis  ettirip karasabanl? günlerine çiftçiyi döndürecek gibi, yoksa bu mazot zamm? ile tarla sürülür  ama maliyeti artan ürün nas?l sat?lacak? Mazot, yer alt? su enerjisi, tohum, gübre, ilaç… geçen y?la göre çok artt?. Bu y?l elde edilen ürünün maliyeti dü?ük olmaz. Hükümetin ithal sopas? da çiftçinin s?rt?na iniyor. Girdi fiyat? ile ürün üretip satabilmek çok zor. Çiftçi böyle de besici ne halde? Onunda yem fiyatlar? ile ba?? dertte, yemde art?? et fiyatlar?n? da tetikliyor” dedi.

Üreticilerle sohbet eden  ve sorunlar?n? dinleyen Ömer Fethi Gürer, maliyeti 55 kuru?u bulmas?na ra?men, geçen ay 20 kuru?a sat?lan patatesin art?k 10-15 kuru?a verilmeye ba?land???n? belirtti.  Hükümetin çiftçi ve besici sorunlar?n? duymazdan geldi?ini belirtti.

 

Ç?FTÇ?N?N ALIN TER? TÜCCARA

Eylül ve Ekim aylar?nda hasad? yap?lan patatesin, depolarda çürümeye  ba?lad???n? söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Hükümet, patates üreticilerinin sorunlar?n? bu y?l da görmezden geldi. Geçen y?l 75 kuru? olan ihracat te?vik primi bu y?l 50 kuru?a dü?ürüldü. ?hraç edilemeyen patates, depolarda çürümeye terk edildi. Bu olumsuzluk, tüccar?n i?ine geldi. 55 kuru?a mal olan patatesi tüccar 10 kuru?a sat?n al?p, en az 10 kat fiyatla marketler ve al??veri? merkezlerine sat?yor. Ürün, tüketiciye ula?ana kadar, depo fiyat?n? katl?yor. Olan, üretici ve tüketiciye olurken, çiftçinin al?n teri ve eme?i tüccara  gidiyor” dedi. 

Ç?FTÇ? BORÇ BATA?INDA 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi borç bata??nda. 15 y?l önce 5.1 milyar lira olan çiftçilerin bankalara borçlar?, 2017’de 85.5 milyar liraya ç?kt?. Çiftçi borçlar? 15 y?lda 17 kat artt?” diye konu?tu.

HER ?EY ?THAL  

CHP Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin tar?mda kendi kendine yeten bir ülke iken, son 15 y?lda, hükümetin yanl?? politikalar? nedeniyle ithalat ülkesi haline geldi?ini de belirterek, “Yedi?imiz içti?imiz her ?ey ithal. Fasulye, nohut, et, saman derken ithal etmedi?imiz bir ürün kalmad?. Maliyetine al?c? bulamayan çiftçilerin ürünleri de maalesef elde kald?” ?eklinde konu?tu.

yurtgazetesi

0 Yorum