gündeminiz
Image
Siyaset

'Bug?n demokrasi ay?b?n?n, m?h?rs?z se?imin y?ld?n?m'

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?zmir'de E?itimde Adaleti ve Gelece?i Dü?ünmek adl? programda konu?ma yapt?. CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?zmir'de E?itim ve Adalet toplant?s?nda konu?tu. 'Bugün demokrasi ay?b?n?n, mühürsüz seçimin y?ldönümü' hat?rlatmas?nda bulunan K?l?çdaro?lu 'demokrasiyi yeniden getirece?iz' dedi.


 
CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu konu?mas?na 16 Nisan 2017'de yap?lan Ba?kanl?k Referandumu ile ilgili konu?tu. CHP lideri herkesin gerçe?i bildi?ini ifade etti. 

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu ?zmir'de E?itim ve Adalet Toplant?s?'nda konu?tu. K?l?çdaro?lu konu?mas?nda, 16 nisan 2017'de Anayasa de?i?ikli?i için yap?lan referanduma at?fta bulunarak, "Bugün demokrasi ay?b?n?n, mühürsüz seçimin y?ldönümü" dedi. K?l?çdaro?lu, "bizler her ?eyi yaparak bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirece?iz..." diyerek ?u aç?klamalar? yapt?:

Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ay?b?n?n y?ldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onlar?n arzulad??? sonucu ilan etti.

''OSMANLI'NIN VARLI?I HAL?NDE OKUYAMAYACAKTIM''

Anadolu'nun ku? uçmaz kervan geçmez bir köyünde do?dum. 7 karde?ten üniversiteye giden sadece benim. Osmanl?'n?n varl??? halinde ben okuyamayacakt?m ama cumhuriyet bize e?it yurtta?l??? getirdi e?itim ayd?nlanmay? getirdi.

Üniversite bilgi üretecek sanayici üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönü?türecek. Yetenekli insanlara bilim insanlar?na yarat?c? beyinlere demokrasisi ve e?itimleri geli?mi? olan ülkeler kap?lar?n? sonuna kadar aç?yorlar. Katma de?eri yükse olan ürünleri de bu ülkeler üretmeye ba?l?yorlar.

E?itimi bir partiye militan yeti?tirmek için programlarsan?z ülkenin gelece?ini ate?e atm?? olursunuz. Ya?ad???m?z süreçlerden birisi budur. Cumhuriyeti kuranlar e?itime ve ö?retmene ola?anüstü önem vermi?lerdir. Sava? meydanlar?ndan Gazi Mustafa Kemal Ankara'daki maarif toplant?s?na gelip kat?lm??t?r. O sava? kazan?lacak ama o kazan?m?n ba?ar?l? sürekli olmas?n?n yolu e?itimden geçiyordu.

''Ö?RETMENL?K MESLEK KANUNU ÇIKARILMALIDIR''

Önce ö?retmenler için Ö?retmenlik Meslek Kanunu ç?kar?lmal?d?r. Ö?retmenleri klasik devlet memurlar? yasas?ndan ç?karmak zorunday?z hakimler için nas?l ayr? bir kanun varsa ö?retmenler için de ayr? bir kanun olmal?.

''KADROLU SÖZLE?MEL? ÜCRETL? Ö?RETMEN BU AYIBA DA SON VERMEL?Y?Z''

Kadrolu sözle?meli ücretli ö?retmen bu ay?ba da son vermeliyiz. Ö?retmen ö?retmendir ve kadroludur çal???r. Tasla??m?z haz?r oldu?unda bütün payda?lara gönderece?iz. Zorunlu e?itimin kesinlikle paras?z olmas? laz?m. Ö?rencinin ayakkab?s?ndan ö?le yeme?ine kadar her ?eyin devlet taraf?ndan kar??lanmas? laz?m. Kesinlikle ta??mal? e?itime son verece?iz. En geç 2 y?l içinde hiçbir ö?renci benim yurdum yoktur diyecek. Bütün annelere babalara söz veriyorum. Gelecek çocuk oturacak yurdunda kalacak.

''BÜTÜN Ö?RETMENLERE 3600 EK GÖSTERGEY? GET?RECE??Z''

Ö?retmen arkada?lar?m?z emekli olduklar?nda gelirlerinde dü?me var ek i? aray???na giriyorlar. Bunu da dü?ündük. Bütün ö?retmenlere 3600 ek göstergeyi getirece?iz. Ö?retmene destek lafla olmuyor.

''ORGAN?ZE SANAY? BÖLGELER?'NDE YATILI MESLEK L?SELER? KURACA?IZ''

Siyasi tercihlere göre ö?retmen al?nmaz, atamalar yap?lmaz. Bütün mesele atamalar?n liyakat esas?na göre yap?lmas?d?r. Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nde yat?l? meslek liseleri kuraca??z. Ö?renci gelecek ailesine asla yük olmayacak. Nitelikli ara elemana ihtiyac?m?z var.''

“1 M?LYON 897 B?N ÇOCU?UMUZ OKULLA?AMADI”

2017’de bir ay?ptan da söz edeyim size. 1 milyon 897 bin çocu?umuz okulla?amad?. Yani 2 milyona yak?n çocu?umuz okula gidemedi. Ne olacak 2 milyon çocuk? Bunlar?n gelece?i ne olacak? Sosyal devletin as?l dü?ünmesi gereken alan bu. Ama aileler yoksul ve bu çocuklar okulla?am?yor. Bunun önüne geçmek gerekiyor.

“S?YASAL ?KT?DAR B?R AVUÇ TEFEC?YE TESL?M OLMU? DURUMDA”

Bugün her saniyede birden fazla bulu? var. Ve siz bilgideki h?zl? de?i?imi yakalayamazsan?z dünyan?n gerisine dü?mü? olacaks?n?z. Bugün bizim Türkiyemizin 5 temel sorunu var. Birincisi, d?? politikada sorun ya??yoruz. Ekonomide ciddi sorunlar ya??yoruz. Bir siyasal iktidar bir avuç tefeciye teslim olmu? durumda. Milyarlarca dolar faiz ödüyorlar. Çiftçiler, i?çiler hepsi peri?an vaziyette. Toplumsal bar???n sa?lanamad??? büyük bir gerginli?imiz var. Her gün ?ehitler geliyor. Ve demokraside ciddi sorunlar?m?z var. Ama bir be?inci sorunumuz var ki, ana aktör sorundur bu. Bu da e?itimdir. E?itim sistemini düzeltebilirseniz bütün bu sorunlar? çözebilirsiniz.

“KONYALILAR ?SYAN ED?YORLAR”

Konya’dayd?m 1889 y?l?nda kurulan bir lise. Nitelikli okul de?il, kapsam?ndan ç?kar?lm??. Ya 100 y?ll?k birikime sayg? gösterilir. Turgut Özal da oradan mezun olmu?. Ama bu okul ?u anda MEB’in gözünde niteliksiz okul. Konyal?lar isyan ediyorlar. Ederler tabi, oylar?n? verdiler onlar da Konyal?lara ihanet ediyorlar. Demokraside yapman?z gereken nedir? Onlar sizin çocuklar?n?z?n iyi e?itim almas?n? istemiyorsa tercihinizi de?i?tireceksiniz. Olay bu kadar basittir.

0 Yorum