gündeminiz
Image
gündem

AKP?li y?netici: M?zrak art?k ?uvala s??m?yor, hepsinin hesab?na bak?n

gündeminiz

Önceki güne kadar AKP ?stanbul Gaziosmanpa?a ?lçe Yönetim Kurulu üyeli?i görevini yürüten Ayhan Türkü, 'belediyeler için' çok sert ele?tirilerde bulundu. Türkü “?mardan sorumlu ?ah?slar?n bir iki milyonlar? a?an her projeden ya daire ya dükkan rezerve yapmalar? ara?t?r?lmal?d?r.

 Suçlular bulunmal?. M?zrak çuvala s??m?yor. O m?zrak hepimize batt???nda 'te?kilatlar çal??mad?' diye feryat edenler suçlu arayanlar?n bilesinizki ta kendileridir” dedi.Sözcü'ye konu?an Türkü "Ben 2019 seçimleri için bir y?l öncesinden uyard?m" diye konu?tu.

Özlem GÜVEML?/sözcü özel haber
AKP’li yönetici: M?zrak art?k çuvala s??m?yor, hepsinin hesab?na bak?n. Geçti?imiz hafta yap?lan kongre sonucu y?llard?r sürdürdü?ü AKP Gaziosmanpa?a ?lçe Yönetim Kurulu Üyeli?i görevini devreden Ayhan Türkü, sosyal medya hesab?ndan çarp?c? aç?klamalarda bulundu.
Türkü'nün sosyal medyada payla?t??? ve k?sa süre içinde kald?rd??? mesaj, AKP camias?nda ?ok etkisi yaratt?. Türkü, Facebook üzerinden yapt??? payla??mda Türkiye'yi 2019 seçimlerinde zaafa dü?ürmek için ‘elinden gelen züppeli?i yapan belediyeler’ oldu?unu savundu.

??TE AKP’L? TÜRKÜ’NÜN OLAY ‘YEREL YÖNET?MLER YORUMU’
Türkü'nün payla??m?nda “Cumhurba?kan?m?z yaln?z de?ildir. Cumhurba?kan?m?z ve Türkiye'yi 2019’da zaafa dü?ürmek için elinden gelen züppeli?i yapan belediyeler var. Takdir komisyonlar?nda, encümenlerde hiç siyasi veya siyasi olsa bile a tak?m?n?n içinde de?ilsen ya da a tak?m?n?n adam? de?ilsen ‘sana on be? kendilerine be?’ de?erlerle arsa yeri alabilirsin.

Ruhsat verilen makamlardaki; siyasi sorumlusundan a?a??ya kadar yak?n çevresinin mal varl?klar? ara?t?r?lmal?. Kafe türü yerlere ruhsat vermeyerek y?k?lmas? için görü? gösteren ruhsatlardan sorumlu siyasi merciler bir bakm??s?n yak?n akraba, e?, dost ‘y?k?lacak ruhsata uygun de?ildir’ denen yere tak ortak olunmu? tak ruhsat verilmi?. Yani idare; de?il yak?n çevresinin, ?oförünün, sekterinin, akrabas?n?n mal varl?klar? acilen ara?t?r?lmal?d?r. ?mardan sorumlu ?ah?slar?n bir iki milyonlar? a?an her projeden ya daire ya dükkan rezerve yap?lmas? ara?t?r?lmal?d?r. Suçlusu yoksa Türkiye geneli belediyelerimiz aln? aç?k ak olarak bizlerde savunamay?z. Yoksa m?zrak çuvala s?vmaz o m?zrak hepimize batt???nda ‘te?kilatlar çal??mad?’ diye feryat edenler suçlu arayanlar?n bilesinizki ta kendileridir.” ifadelerine yer verdi.

Türkü’nün söz konusu payla??m?n? k?sa bir süre sonra sildi?i gözlendi.

SÖZCÜ’YE KONU?TU: BEN B?R YIL ÖNCES?NDEN UYARI YAPTIM


Payla??m? ile ilgili Sözcü’ye konu?an Türkü “Ben yorumumdaki yerel yönetimlerden sadece AK Parti’yi de?il tüm belediyeleri kast ettim. Gaziosmanpa?a Belediyesi’ni kastetmedim. Hasan Tahsin ba?kan?m?z? (Gaziosmanpa?a Belediye Ba?kan? Hasan Tahsin Usta) severim. O da beni sever. Ekibi de güzel çal???yor. Kendi içimizde kavga edreriz. “ dedi.

‘ÇIKIP B?R?LER? ?DD?ALAR ?Ç?N HAREKET GEÇS?N’

Yorumunuzu ‘neden sildiniz’ sorumuza ‘Yanl?? anla??lmamak için’ diyen Türkü sözlerini ?öyle sürdürdü “Cumhurba?kan?m?z? seviyoruz. Türkiye’nin 2019 seçimlerine daha güzel girmesi için uyar?larda bulundum. 2019’da tehlikeli bir yere gidiyoruz. Ben partimin yanl??l?klar? görüp müdahale edip yüzde 55 yüzde 60 oy almas? için uyar? yapt?m. Ç?k?p birileri iddialar için bir y?l önceden harekete geçsin de te?kilatlar oy istemeye gitti?inde vatanda?a ‘Bak?n biz kendi belediyelerimizi bile inceledik’ diyebilsinler diye bunlar? yazd?m” diye konu?tu.

‘GEREK?RSE PART?M ?Ç?N ÇAYCILIK YAPARIM’

Son yap?lan kongrede ilçe örgütündeki görevinin sona ermesi üzerine ise Türkü “Sa?l?k sorunlar?m yüzünden ben son bir y?ld?r çal??malara kat?lm?yordum. Bu yüzden yeni te?kilatta görev almad?m. Ben Ak Partiliyim. Gerekirse partim için çayc?l?k bile yapar?m” dedi.

0 Yorum