gündeminiz
Image
ekonomi

Mahmut ERDEM: Ekonomi sendeliyor

gündeminiz

Cumhurba?kan? Erdo?an, bir konu?mas?nda vatanda?lara “Bugün döviz 3 kuru? yükseldi, akaryak?t 2 kuru? artt?, enflasyon yar?m puan fazla ç?kt?. 

Karalar ba?lam??lar. Ancak 15-20 y?l öncenin Türkiye’sini bilmeyenler olabilir. Ülkemiz bir gecede yerle yeksan oldu?u, dövizin günde 3.5 kuru? de?il 5-10 kat birden artt??? günlerden biz buralara geldik. ?imdi konu?uyorlar. 

Kur ?öyle artt?, kur böyle bask? yapt?. Kur bilmem nerden gidiyor, nereye geliyor. Bir de bunlar? konu?uyorsun da, dolar?n 7500 liralara ç?kt??? günleri niye konu?muyorsun? Niye konu?uyorsun? Buralardan i?i nerelere çektik getirdik.

 ?u anda biz güçlüyüz” ?eklinde seslendi.  Ehemmiyetsizle?tirmeye çal??t??? dövizdeki 3 kuru? art???n Türkiye’ye maliyeti 21 milyar TL. Dört Orhangazi Köprüsü zarar demek... Y?lba??ndan bu yana dövizdeki yüzde 11 art???n zarar? 320 milyar TL. 64 adet Orhangazi Köprüsü tutar?nca zarar? yok saymak mümkün mü?  Durumdan fena halde rahats?z... 

Paray? kontrol edenler, kapitalizmle dünyay? 237.4 trilyon dolar borca sokmu?ken seni ihmal eder miydi?   Tefeciler paray? yüzde 3-5 faiz için vermez. Zira bu gelir, tefecileri kesmez. Varl?klar?n? elinden almak için verirler. 

500 bin lira de?erindeki tarlaya 600 bin lira kredi veren bankac?lar?n hedefi, faiz de?il ülkeyi ele geçirmektir.  Meclisi, medyay?, yarg?y?, polisi, askeri, STK’lar? kontrol alt?na alsa da m?zrak çuval? böyle delip ç?k?yor. 

Parasal geni?lemeyi sonland?ran May?s 2013 FED karar?yla tersine dönen rallinin, iktidar?n uykular?n? kaç?rd???na tan?k olmaktay?z. Küresel güçlerden al?nan finans, medya ve siyasi destekle ç?k?lan yolda yaln?z m? b?rak?ld?lar? 

Oysa ‘ba?kas?n?n at?na binen, tez iner.’ Dünyadaki eksi faizlerin konu?uldu?u para bollu?unun ilelebet sürece?i san?l?yordu. 

Har vurulup harman savruldu. Bilinmeliydi ki yabanc? paraya dayal? ekonomi, ‘ba?kas?n?n kay???na binersen elbette bir gün ineceksin’ ilkesi gere?i sonlanacakt?. Kay?kç?, kay??? geri isteyip alacakt?. Prof. Dr. Haydar Ba?’?n ‘30 y?ll?k eme?im’ dedi?i Milli Ekonomi Modeli çal??mas?na s?rt?n? dönmenin ac? sonuçlar?n? iktidar da, millet de ya??yor, daha da ya?ayacak.   Türkiye’nin en zenginlerinden Do?u? Grubu’nun 5.8 milyar dolar borç yap?land?rma iste?i, ard?ndan 26. Te?vik Program?’yla 135 milyar lira kredi verilerek 19 yanda??n korumaya al?nmas?, s?k?nt?n?n derinli?ini yans?t?yor.

 Bugüne kadar ithalat?, d?? aç??? engelleyecek hiç bir üretime destek vermeyen hükümet, sonunda cari aç??? azalt?c? yat?r?mlar? gerçekten gördü mü? “?u anda biz güçlüyüz” denirken, Merkez Bankas? verileri, 16 y?lda 1.8 trilyon dolar ihracat, 2 trilyon 790 milyar dolar ithalat, dolay?s?yla 988 milyar dolar d?? ticaret zarar? yaz?ld???n? ortaya koyuyor.

 ?thal etti?imiz ürünler çöpe dönü?ürken, borçlanarak gönderdi?imiz dolarlar, o ülkelerin ekonomilerine can veriyor. Yanl??, iktidar?n yola ç?karken IMF Direktörü Kemal Dervi?’in reçetesini dayatmas?yla ba?lad?, halen de devam ediyor. 

Al?nan borçlarla har vurup harman savruldu. Uygulanan ‘dü?ük kur, yüksek faiz politikas?’ 16 y?lda 988 milyar dolar?m?z?n uçmas?na yol açt?. “Döviz bozdurun, yast?k alt?ndakini ç?kar?n, alt?nlar? getirin vesaire” denilerek tulumba dolmaz.  S?k? para program?n?n y?k?ma yol açt??? bir ortamda Ba? Hoca’n?n milli para projesi devreye konulup s?f?r faizle ekonomiye destek verilerek ancak ekonomide ?aha kalkmak mümkün olur.


YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum