gündeminiz
Image
medya yazarları

HA?LI ORDUSUNU ALKI?LAYAN M?SL?MAN!

gündeminiz

AKP önderli?i, ABD-?ngiltere-Fransa’n?n Suriye’yi vurmas?n? destekledi?ini sevinçle aç?klad?. Bu tavr? ABD’nin Irak’? i?gali s?ras?nda da görmü?tük.
Dönemin Ba?bakan? Erdo?an, Irak’ta Müslüman kad?nlara tecavüz eden, çocuklar? öldüren, Kur’an-? Kerimi ni?angah tahtas? yapan
ABD askerlerine hitaben; “Sizlerin ülkenize sa? salim dönmeniz için dua ediyorum” demi?ti…

K?sa ve öz yazal?m, herkes AKP’nin ne oldu?unu bir daha görsün.
-ABD’nin stratejik ortak dedi?i Türkiye, AKP eliyle eskiden aç?lm?? üsleri muhafaza ederken Kürecik gibi üsleri ABD- ?srail için açmad? m??

-ABD-Rusya-?srail, Türkiye’nin dü?man? PKK ve YPG’yi a??r silahlar verip desteklemiyorlar m??

-F?rat’?n do?usu ABD ve tetikçisi YPG’nin kontrolünde de?il mi?

-Rusya, bize “Afrin’i terk et buralar? Suriye’ye teslim et” dedi mi?

AKP Hükümetinin en büyük yanl??? ?udur;
“ABD ve Rusya’y?, Suriye’deki beklentileri bak?m?ndan ayn? kefeye koymak!”
Bu büyük bir tuzakt?r ve ABD’nin bölgede 2. ?srail olacak Büyük Kürdistan Devletinin kurulmas?na hizmet etmek demektir…

Suriye’ye yap?lan sald?r?y? desteklemek BOP’a gönül vermek demektir.
BOP’a gönül vermek Büyük ?srail-Kürdistan Devletinin kurulmas?n? istemektir.
Büyük ?srail-Kürdistan Devletinin kurulmas?n? istemekk, Türkiye’nin bölünmesine yard?m ve yatakl?k ederek Türk Devletine ihanet etmek demektir…

Eyy AKP’liler;
Sizlerin dü?ünme yetene?iniz kalmad? m??
Ruhunuzu ve beyninizi AKP önderli?i gasp m? etti?
Sizler ne biçim Müslümans?n?z?
Haçl? ordusu anlay???yla hareket eden ABD-?ngiliz-Frans?z ordular?, Kutsal Miraç gecesinde Müslümanlara sald?r?yorlar, Haçl? ordusunun emireri olmu? AKP önderli?i bu sald?r?y? destekliyor!
Sizler alk??l?yorsunuz! Bunu çocuklar?n?za nas?l aç?klayacaks?n?z?

Yaz?y? ba?layal?m;
Kim ki tüm bu olanlar?n AKP önderli?inin yanl??l?kla, kand?r?larak yap?ld???n? san?yorsa, en büyük yan?lan ve aldatan odur.
AKP önderli?i bunlar? planlayarak ve bilerek yapmaktad?r.
Bu hizmetinin kar??l???nda, “Büyük ?srail-Kürdistan Devletinin” kurulmas?na izin verecek, Türkiye parçalan?p “Federe ?slam Devleti” gerçekle?mi? olacakt?r…

AKP önderli?inin ham hayali budur.
Biz Türkler, bu oyunu bozar?z. Bu ham hayali hem içteki hainlerin hem d??taki emperyalist devletlerin ve onlar?n u?a?? Vahhabi Suudilerin kafalar?nda parçalar?z. Yettiniz gari…

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 16 Nisan 2018
Rifat Serdaro?lu

0 Yorum