gündeminiz
Image
medya yazarları

?smet ?z?elik: AKP kendini kurtaramaz!

gündeminiz

ABD Suriye’ye sald?rd?. “Ey Amerika” diye mangalda kül b?rakmayanlara bir haller oldu. ABD bombalar? Suriye’ye dü?er dü?mez D??i?leri Bakanl??? “... Tüm insanl???n vicdan?na tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle kar??l?yoruz” aç?klamas? yapt?.

Arkas?ndan Cumhurba?kanl??? Sözcüsü ?brahim Kal?n “Suriye rejiminin cevaps?z b?rak?lmas? dü?ünülemezdi” diye ABD sald?r?s?na destek verdi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal da televizyonlara ç?k?p ABD’nin arkas?nda saf tuttu. Sonra Ba?bakan Binali Y?ld?r?m ve Cumhurba?kan? Erdo?an.

Erdo?an da “Yap?lan operasyonu do?ru bulduklar?n?” ilan etti.

AKP’DE RAHATSIZLIK

Yap?lan aç?klamalar? AKP’lilere sordum. “ABD’nin PKK/PYD’ye verdi?i 5 bin TIR silah? ne çabuk unuttunuz” dedim.

Birçok AKP milletvekili ?a?k?n, taban ne oldu?unu anlamaya çal???yor. Saadet kökenli k?demli bir AKP’li “Her gün kürsülerde Amerika ele?tirilirken yöneticilerimiz aniden çark etti. ABD bombalar?na selam durdu. PKK’ya silah yard?m?n? unutuluverdi. Bunu parti taban? kabul etmez” dedi.

AKP yöneticileri Esad’a kar?? ABD ile yan yana geldiler. Nereden nereye..!

ACELEN?Z NE?

AKP, ABD ne derse inanmaya hemen haz?r. Geçmi?te Irak’ta da ayn? ?eyi yapm??t?. ?imdi ayn? hataya Suriye’de dü?tü.

Türkiye’ye sürekli kumpas kuran ABD Suriye’de de kurmaz m?? Nedense bunu akl?na getirmedi.

ABD Müslüman Suriye’yi Kandil gecesi vurdu. Bu bile AKP’yi etkilemedi. Bombalar?n nereye dü?tü?ünü bile ö?renmeden destek aç?klamalar? geldi.

AKP neden bu kadar aceleci?

PAÇAYI KURTARMA DERD?NDE

AKP’de s?k?nt? her geçen gün büyüyor. Önümüzde pe? pe?e seçimler var. ??lerin iyi gitmedi?i de ortada. AKP’de bir kesim, “ABD’ye taviz vererek paçay? kurtarabiliriz” diye dü?ünüyor. Be?tepe’de de bunlardan epeyce var.

PKK’y? 5 bin TIR silah veren ve “kara gücü” yapan, ABD’ye erken deste?in mant??? da bu.

ABD’nin çok güvendi?i Davuto?lu’nun yeniden ortal?kta görülmesi de anlaml?.


 
Bu arada, Trump’un serbest b?rak?lmas?n? istedi?i ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson bugün hakim kar??s?na ç?kacak. Bakal?m “taviz lobisi” orada da etkili olacak m??

Y?NE YANILIYORLAR

Ama yine yan?l?yorlar. ABD, Suriye’yi bombalama karar? ald??? saatlerde “Sarraf Davas?”nda hareketlilik vard?. Savc? “3 Türk bakan ve iki o?lunun suçlu oldu?una ili?kin kan?tlar bulundu?u” ile ilgili hakime bildirimde bulundu.

Yeni haz?rl?klar da oldu?u biliniyor. Çember giderek daralt?yor. Arkas?n?n gelece?i çok aç?k.

AKP, ABD’ye tavizle paçay? kurtaramaz. Sadece ABD’yi daha da cesaretlendirir. “Sarraf Davas?” bile her ?eyi anlat?yor. ABD karar?n? çoktan verdi. Umar?z AKP yapt??? yanl??tan vakit geçirmeden döner.

***

28 ?UBAT DAVASI

28 ?ubat sürecini yak?ndan takip ettim. ABD o dönemde al?nan kararlardan hiç ho?lanmad?. Özellikle K?vr?ko?lu dönemi ABD için kabus olmu?tu.

Süreci sona erdirmek için erken seçim formülünü dayatt?. Önlemek isteyenleri de terörle tehdit etti. Çank?r? Valisinin arac?na bomba, Mavi Çar?? yang?n?, ... Bütün ta?eron örgütlerini devreye soktu.

Arkas?ndan FETÖ’yü kullanarak Ergenekon, Balyoz, ... tertipleri yürürlü?e koydu. “Kontrolden ç?kan” Türk Ordusu kontrol alt?na al?nacakt?. 15 Temmuz darbe giri?imiyle her ?ey aç??a ç?kt?.

ABD VE FETÖ ?LE KOL KOLA

28 ?ubat davas? da bu amaçla yap?lm??t?. ?ddianameyi haz?rlayanlar, tertiplerde rol alanlar ya kaçak, ya tutuklu. Yani her ?ey aç?k. Ama AKP içindeki bir kanat “FETÖ iddianamesi ile yola devam” dedi.

Dava sürecinde neler ya?and??? biliniyor. Hiç de ho? olmayan ?eyler. Sonuçta FETÖ iddianamesi ile 21 komutana müebbet hapis cezas? verildi.

ABD’deki kaçaklar sosyal medyada sevinç ç??l?klar? att?. “Gizli FETÖ”de çok mutlu...

Suriye’de ABD ile, 28 ?ubat’ta FETÖ ile...

Bu i?te bir gariplik yok mu?

AYDINLIK

0 Yorum