gündeminiz
Image
gündem

AKP?li ?st d?zey y?netici konu?tu: PKK'ya 5 bin t?r? ne ?abuk unuttuk

gündeminiz

15 Temmuz darbe giri?iminin arkas?nda ABD oldu?unu ifade eden AKP yöneticisi, ABD sald?r?s?na deste?in seçimlerde AKP’ye pahal?ya patlayaca??n? söyledi

   

 
AYDINLIK / ANKARA
ABD’nin Kandil gecesi Müslüman Suriye’yi vurmas?na Cumhurba?kan? Erdo?an ve Hükümet’ten destek verilmesi, AKP’de tart??ma yaratt?. AKP taban?nda “ABD’ye destek” ?a?k?nl??? ya?an?rken, bir AKP yöneticisi, “ABD’nin PKK’ya verdi?i 5 bin TIR silah?n unutuldu?unu” söyledi.

ABD’nin Miraç Kandili gecesi Müslüman Suriye’ye yüzü a?k?n füzeyle hava sald?r?s? düzenlemesi AKP’yi kar??t?rd?. Ba?ta Cumhurba?kan? Erdo?an olmak üzere Hükümet’in ABD sald?r?s?na hemen destek vermesi, parti taban?nda tepkiyle kar??lan?rken, parti yönetiminde de farkl? sesler yükseldi. Ayd?nl?k’?n edindi?i bilgilere göre, cumartesi günü televizyonlarda parti yöneticilerinin ABD sald?r?s?na destek vermesi sonras? AKP’liler, milletvekillerini ve parti yöneticilerini “Ne oluyor” diye telefon ya?muruna tuttu. Baz? milletvekilleri seçmenlerden gelen tepkiler kar??s?nda zorland?klar?n? ifade ederken, baz? milletvekilleri ve yöneticilerin de telefonlar?n? dan??manlar?na ve sekreterlerine yönlendirdikleri belirlendi.

‘TABANA ?ZAH EDEM?YORUZ’

Ad?n?n aç?klanmas?n? istemeyen bir AKP yöneticisi, ABD sald?r?s?na verilen deste?e tepki göstererek, “15 Temmuz darbe giri?imi sonras?nda ülkede ABD kar??tl??? yüzde 95’e ç?kt?. 15 Temmuz darbe giri?iminin arkas?nda ABD var. FETÖ lideri Fetullah Gülen ABD’de ya??yor. Amerika FETÖ’cüleri koruyor, Türkiye’ye vermiyor. Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye 5 bin TIR silah verdi?ini bizzat Cumhurba?kan?m?z Erdo?an aç?klad?. ?imdi bütün bunlar? unuttuk mu? ABD’nin Müslüman bir ülkeye sald?rmas?na verdi?imiz deste?i taban?m?z da kabul etmez, bizler de kabul edemeyiz” dedi.


 
‘TEHL?KEYE G?RD?’

Irak’ta yapt?klar? hatay? 1 Mart Tezkeresi’nin Meclis’te reddedilmesiyle telafi ettiklerini, ancak Suriye’de yap?lacak bir hatan?n telafi edilemeyece?ini vurgulayan AKP yöneticisi, “Davuto?lu döneminde yapt???m?z hatay? herkes kabul ediyor. Daha sonra politikam?z? 180 derece de?i?tirdik. Terör koridorunu kesmek için F?rat Kalkan? ve Zeytin Dal? harekatlar?n? yapt?k. Kar??m?zda ABD vard?. ?imdi ne oldu da yine 180 derece dönü? yapt?k. Cumartesi günü ak?ama kadar gelen tepkilere yan?t vermekle u?ra?t?m. Durumu kurtarmaya çal??sam da tabandaki partililerimizi ikna edebildi?im söylenemez. Tam da Cumhurba?kanl??? seçimi öncesinde bu hiç iyi olmad?. Afrin harekat? sonras?nda oylar?m?zda belli art?? olmu?tu. ?lk izlenimim bunlar?n tamam? gitti. En az yüzde 5 kayb?m?z olacak. Cumhurba?kanl??? seçimini riske soktuk” diye konu?tu.

B?Z?M B?LMED???M?Z NE VAR

Bu arada AKP içinde Amerikal?larla yap?lan gizli görü?meler de tart???lmaya ba?lad?. Baz? milletvekilleri, görü?melerle ilgili olarak bakanlar kuruluna da bilgi verilmedi?ini kaydederek, görü?melerle ilgili olarak bakanlardan bilgi alamad?klar?n?, çünkü onlar?n da bilmedi?ini ifade ettiler. “ABD biz tehdit mi ediyor? Ediyorsa neyle ediyor? Bunlar?n bilinmesi laz?m” diyen AKP milletvekilleri, ABD’de devam eden Zarrab davas?yla ilgili olarak herkesin kafas?n?n kar???k oldu?unu ifade ettiler. Saadet Partisi kökenli bir milletvekili kayg?lar?n?n giderek art???n? vurgulayarak, “Tehditler Suriye’de ABD sald?r?s?na destek verecek kadar ciddiyse durum vahim” ifadesini kullan?rken, bir ba?ka AKP milletvekili de “?nand?r?c?l?klar?n? h?zla kaybettiklerini, bu durumun da seçimlere yans?yaca??n?” belirtti.

0 Yorum