gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an ger?ekten antiemperyalist miydi"

gündeminiz

Türkiye yöneticilerinin ba?lang?çta ABD ile Ortado?u’da ayn? politikay? gütmesi onun zaten antiemperyalist olmad???na kan?tt?r
 
Konuk yazar: Zeki Sar?han - Tarihçi-Yazar

Amerika Birle?ik Devletleri’nin, di?leri dökülmü? iki eski emperyalist ?ngiltere ve Fransa’y? da yan?na alarak Suriye’yi bombard?mana tutmas? Tayyip Erdo?an ve hükümeti taraf?ndan alk??land?. Onun her dedi?ini alk??layanlar bir kez daha zehirlendi.


 

Bu bombard?man?n nedeni, Esad hükümetinin iç sava?ta kimyasal gaz kulland??? gibi bir iddiaya dayan?yorsa da as?l nedenin bu emperyalistlerin Ortado?u petrollerine sahip olmak istedi?ini çocuklar bile biliyor. Amerikal?lar, bu kimyasal gaz sorununun Irak’a müdahale ederken de kulanm??lar, daha sonra yalan söyledikleri anla??lm??t?.

Bu olayda tart???lacak çok yön olmakla birlikte benim en çok dikkatimi çeken husus, uzunca bir süredir Amerika’ya ve Bat?’ya kar?? köpürüp duran Erdo?an’?n asl?na dönüp Bat?’n?n bir ?slam ülkesi ve Türkiye’nin bir kom?usuna kar?? bu silahl? müdahalesini desteklemesidir.

Bu olayla, Tayyip Erdo?an’?n Atatürk’ten sonra gelen en antiemperyalist lider oldu?u iddias? çökmü? olmal?d?r. Bat? kar??t? bir Avrasya ?ttifak? kurulacak, Erdo?an’?n sayesinde Türkiye de bu ?ttifakta yerini alacakt?. Onu antiemperyalist ilan edenler ?imdi bundan dönü? yollar?n? ar?yor ve eski tutumlar?na mazeretler üretmeye çal???yor.

Oysa Erdo?an lehine propagandalar yap?ld??? dönemlerde de söyledi?imiz gibi Erdo?an antiemperyalist de?ildir. Hiçbir zaman da olmad?. Ad? geçen çevreler onun bir Amerikan projesi oldu?unu y?llarca yaz?p söylediler. Erdo?an’?n Büyük Ortado?u Projesi’nin e?ba?kanl???n? hat?rlat?p durdular. Onu daha sonra sevmeleri, Erdo?an’?n Kürt sorununda silahl? çözümde karar k?ld??? ve bunun için ?slamc?l???n?n yan?na Türkçülü?ü de ekledi?i tarihe rastl?yor. Hele Kürtlerin ya?ad??? bölgelere s?n?r ötesi silahl? müdahale Erdo?an’? bulunmaz Hint Kuma?? haline getirdi. Buradaki as?l geli?me Erdo?an’?n bu arkada?lar?n yan?na gelmesi de?il, halkç? kamuoyunu ?a?k?na çevirecek kadar onlar?n Erdo?an’?n yan?na gitmesi idi.

Buna bir sebep bulmak gerekiyordu, o da Erdo?an’?n art?k antiemperyalist politikalara geldi?i iddias? idi.

Gerici Körfez ülkelerinin yöneticileriyle ayn? kuma?tan dokunmu? olan ve bunu sürekli kendisi itiraf eden Erdo?an’?n kültüre genleri zaten antiemperyalist olmas?na engeldi. O zaten Amerikanc? Menderes, Özal çizgisinden geliyordu. Erbakan’?n partisinden ayr?l?p yeni bir parti kurmas? da Amerika’n?n gözüne girmek içindi. Antiemperyalist bir yöneticinin kendi ülkesinde uzla?may? terk edip bir iç sava?? tercih etmesi zaten emperyalizme hizmetten ba?ka bir ?ey de?ildi. Bir ülkede yarat?lan ?iddetli kutupla?ma ülkede gözü olan ba?ka güçlerin i?ine yarar.

Antiemperyalist bir yöneticinin hiç üzerine vazife de?ilken kom?u bir ülkenin rejimine kar?? sava?a niyetlenmesi, kendisi do?rudan müdahale edemeyince e?itip donatt??? muhalifleri o devletin üzerine salmas? onun zaten antiemperyalist de?il, fatihçi bir siyaset güttü?ünü gösteriyordu.

Türkiye yöneticilerinin ba?lang?çta ABD ile Ortado?u’da ayn? politikay? gütmesi onun zaten antiemperyalist olmad???na kan?tt?r. Fakat Amerika ile aray? bozmas?n?n nedeni de antiemperyalizme geçti?ini göstermiyordu. Bu darg?nl?k, Ortado?u politikas?nda hâkimiyet mücadelesinden kaynaklan?yordu. Kâh Amerika’y? yard?ma ça??rmak, kâh Amerika’n?n hasm? olan Rusya ile anla?mak, antiemperyalist bir tav?r de?ildir. ??in ilginç yan? hükümetin bu konuda “Katil ?srail”le de bulu?mu? olmas?d?r.


 
Suriye devleti, Amerika’ya, ?ngiltere ve Fransa’ya sava? m? ilan etmi?lerdir ki bu devletler Suriye’yi bombal?yor?

Türkiye’nin muhalefet partileri, laf? doland?rmadan bu müdahaleyi kesin bir dille k?namal?d?rlar.

Büyük veya kom?u ülkeler Suriye’den ellerini çeksinler. Suriye Suriyelilerindir. O ülkenin nas?l bir rejime sahip olaca??na karar verecek olanlar da Suriye vatanda?lar?d?r. D??ar?dan kar??an olmazsa Suriyelilerin bunu daha çabuk ve kolay yapabilirler.

0 Yorum