gündeminiz
Image
gündem

Ortado?u uzman? H?sn? Mahalli: Sald?r?lar artarsa en ?ok zarar? T?rkiye g?r?r

gündeminiz


Ortado?u Uzman? Hüsnü Mahalli ‘Suriye sald?r?s?, Bat?’n?n emperyalist ve sald?rgan tavr?n? bir kez daha gösterdi. Sald?r?lar?n artmas? orta ve uzun vadede Türkiye’ye ve bölgeye ciddi zararlar verir’ diyor
 

MELTEM YILMAZ @meltemmmylmz/B?RGÜNNET

ABD öncülü?ünde Suriye’ye gerçekle?tirtirilen müdahale sonras?nda uluslararas? ili?lkilerin ne ?ekilde dizayn edilece?i, söz konusu müdahalenin sonuçlar?n?n ne olaca?? sorusunu gündeme getirdi. konuyla ilgili gazeteci yazar ve Ortado?u uzman? Hüsnü Mahalli meselenin arka plan?n? BirGün’e de?erlendirdi. Mahalli’ye göre emperyalist Bat? kontrolü kaybetti?i için ne yapaca??n? ?a??rm?? durumda ve sald?r?n?n alt?nda bu gerçeklik yat?yor.


 
»Öncelikle genel de?erlendirmelerinizi alabilir miyiz? Bu operasyonun bölgesel sonuçlar?n? de?erlendirir misiniz?
Bölgesel sonuçlar öncesinde bölgesel ön geli?melere bakmak gerekir. Suudi Veliaht ve yak?n gelecekte kral olmas? beklenen prens Muhammed bin Selman, 19 gün boyunca ABD’degörü?meler gerçekle?tirdi. Görü?medi?i hiç kimse kalmad?. Bu da yetmedi 40 kadar Yahudi lobi örgütü lideri ile bulu?tu ve onlara ‘Peygamber de Yahudi bir kad?n ile evlendi’ diyerek ?srail’e olan a?k?n? ilan etti. Dönmeden önce ABD ile kölelik anla?mas? imzalad?. Bu anla?ma önümüzdeki 50 y?l?n geli?melerine etki yapacak ve damgas?n? vuracak ?ekilde kurguland?, planland?. Muhammed Washington’dan ayr?ld? bir gün sonra onun dü?man? Katar emiri Temim Beyaz Saray’da Trump ile poz verdi. O da kölelik anla?mas?n? yeniledi.

»BAE emiri de bu hafta Beyaz Saray’da olacak.
Körfez’de i? tamam olunca Suriye’ye sald?r? vacip yani elzem oldu. Çünkü bu ülkeler ve di?erleri ‘Arap Bahar?’ sürecinde Esad’? devirmek için hayal edilmeyecek i?lere kalk??t?lar. Bu i? için 137 milyar dolar harcad?lar. Bunu ben de?il Katar’?n eski Ba?bakan? Hamed Bin Casim söyledi . Adam’Esad’? ortadan kald?rmak için hep birlikte Suriye’ye adam soktuk, orada sava?anlara silah ve para verdik ve Suriyeli subay ve önemli ki?ileri sat?n almak için milyonlarca para da??tt?k ve hepsini Türkiye üzerinden yapt?k’dedi. Sonuç ortada. Yani Esad yerinde duruyor ve son bir y?lda çok güçlendi ve ülkeye neredeyse tamamen kontrol ediyor. Amerikal?lar?n i?gali alt?ndaki PYD bölgesi hariç. Ayr?ca TSK’n?n kontrol etti?i bölge var. ?imdi sald?r? sonucuna gelelim. Sald?r? bir fiyasko. Ama önemli olan Türkiye’nin tavr?.

»Türkiye’nin tavr? sizce nas?l?
Ankara’da ABD a?k? canland?. Türkiye dü?manlar?; ABD, Fransa ve ?ngiltere Suriye’yi bombal?yor ama Ankara seviniyor. Merak ediyorum bu ya da benzeri bombalamalarla Esad devirilip Suriye’de Kürt devleti kurulsayd? Ankara yine de sevinecek miydi?. Dolay?s?yla bu sald?r?n?n en önemli sonucunu Türkiye’nin ABD ile olas? ili?kileri ve Rusya ile ?ran’?n olas? tepkilerine bakarak analiz etmek gerekiyor.

»Kimyasal silah deposunun imha edildi?i ve hala kullan?labilecek kimyasal silahlar oldu?unu ifade etti Pentagon yetkilileri. Devam? gelir mi?
Sald?r?n?n devam? yok ve olmayacak. Zaten bu sald?r?n?n kendisi çok komik ve aptalca. Hiç kimse ölmedi ve yaln?zca 3 yaral? var. Vuruldu?u söylenen yerlerde, yani kimyasal ara?t?rma merkezlerinde, havaalanlar?nda ve askeri üslerde belki de robotlar çal???yor ve görev yap?yordu. ??in komik taraf? Pentagon ‘kimyasal silah depolar?n? imha ettik ‘ diyor ama bu depolardaki kimyasallardan hiç kimse ölmüyor. Belki Amerikal?lar un stoklar?n? kimyasal sanm??lard?r.

»ABD, ?ngiltere, Fransa’n?n suriye’deki hava harekat?n? de?erlendiren D??i?leri Bakanl???’nca “duma sald?r?s? kar??s?nda tüm insanl???n vicdan?na tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle kar??l?yoruz” denildi. Türkiye’nin bundan sonraki pozisyonu ne olacak?
Türkiye’nin beklenen tavr?na en iyi kar??l??? Saadet Partisi lideri Karamollao?lu verdi. Ankara sald?r?y? destek verebilir. ?ncirlik ve Kürecik’ten s?n?rs?z destek verilebilir. Ama en az?ndan bu sald?r?n?n Kandil gecesinde yap?ld???n? hat?rlamal?yd?. Amerikal?lar özellikle. bu geceyi seçerek Sevgili Peygamberimizin Mirac’?ndan intikam almak istedi. Bu sald?r? tüm Müslüman alemini hedef alm??t?r. 2003’te 19-20 Mart gecesi Amerikal?lar camilerden yükselen ezan sesiyle Ba?dat’? bombalad?lar. Saddam bir bayram sabah? idam edildi. Bat? kindar, gaddar ve nefret doludur. ?yi de onlarla i?birli?i yapanlara ne demeli?

»Putin bu sald?r?n?n y?k?c? bir etkisi olaca??n? ifade etti. Uluslararas? ili?kiler sistemi içeirisinde nas?l bir etkisi olacakt?r?
Türkiye’nin tavr? ve olas? pozisyonu çok ?eyi etkiler. Ankara ABD ile dostluk ve geleneksel ittifak?na döner Rusya ve ?ran ile ili?kilerini bozarsa bölgede ve dünyada çok ?ey de?i?ir ve her ?ey Suriye, Türkiye, Irak ve tüm bölge aç?s?ndan kötüye gider. Bölge yeniden kan gölüne döner. ?srail pusuda bekliyor. Suudilerle ‘stratejik ittifak’ çabas? içinde olan ?srail bölgede belki tek söz sahibi olur. Ankara kendine göre plan yap?yor ama ?imdiye kadar oldu?u gibi bu planlar?n hiç biri tutmaz ve ABD ve belki de ?srail PYD bölgesinde yani F?rat’?n Do?usunda Türkiye’ye s?n?r olur. Suriyeli ?slamc?lara güvenen Ankara bu güveninin i?e yaramayaca??n? umar?m k?sa sürede anlar çünkü bölgede herkes Türkiye dü?man?. Yak?nda Katar bile dü?man cephesine kat?l?r ya da Türkiye o cephenin içinde kendini bulur. ??te o zaman cehennemin kap?lar? herkes için aç?l?r . Etnik ve mezhepsel kavga ve sava?lar yeniden alevlenir radikal ?slamc? örgütler piyasaya yeniden sürülür. Hikaye uzar gider ve dünya so?uk sava? dönemine geri döner ve herkes kendini bu kavgan?n içinde bulur. Ama en çok Türkiye bundan zarar görür.

»Esad’a göre Bat? kontrolü kaybetti?i için sald?rd?. Suriye Cumhurba?kan? bundan sonra ne yapacak?
Bat? yaln?zca kontrolü de?il ayn? zamanda akl?n? da kaybetti sonra da ç?ld?rd?. Sald?r?n?n hiç bir gerekçesi ve mant??? yok. Söylenen her ?ey yalan. Suriye Devleti Do?u Guta’n?n yüzde doksan?n? kurtarm?? geriye az bir bölge kalm?? ve bu bölgenin bo?alt?lmas? için militanlarla görü?meler anla?mayla son bulmu? ama Esad yine de kimyasal kullanm??. Ruslar kimyasal sald?r?n?n düzmece oldu?unu kan?tlad?. D.Guta’dan tüm militanlar ve aileleri ç?k?p Cerablus, El-Bab ve ?dlib’e geldi?ine göre hiç biri ç?k?p da kimyasal sald?r? izlerini göstermedi. Pentagon’un vurduk dedi?i kimyasal tesis 2013’ten bu yana çal??m?yor. BM Kimyasal Silahlar? Denetleme Örgütü bu tesisin çal??mad???n? ve deposunda hiçbir malzeme bulunmad???n? rapor etti. Ayr?ca Örgüt’ün müfetti?leri ?am’da inceleme yapmaya haz?rlan?rken üç ülke ?am’a sald?r?yor.

ortadogu-uzmani-husnu-mahalli-saldirilar-artarsa-en-cok-zarari-turkiye-gorur-452295-1.»Özetle her ?ey yalan ve emperyalist ülkeler bildik karekterleriyle sald?r?y? gerçekle?tirdiler.
Adamlar Esad’? devirip Suriye’ye diz çöktürmek için 7 y?l u?ra?t? ama bo?una. ?ran ve Hizbullah Suriye’ye sahip ç?kt?. Suriye halk? dünyada benzeri olmayan bir mücadele ile onlarca ülkenin destekledi?i 300 bin yerli ve yabanc? teröriste kar?? sava?t? ve kazand?. Dünya tarihinde bunun bir benzeri yok. ?srail’in korkusu ise Lübnan’daki Hizbullah ve Suriye’ye gelen ?ran Devrim Muhaf?zlar?. Her ikisinin elinde en az 200 bin bin füze var ve bunlar ?srail’i haritadan silmeye yeterli. Bana göre Suriye ve bölge sava?lar?n?n merkezinde ?srail var ve ?srail’in korkusu bu füzeler. Durum böyle olunca ve Eylül 2015’ten sonra Ruslar?n Suriye’ye gelmesinden sonra Esad çok daha güçlendi. Rusya ve ?ran asla Esad’tan vazgeçmez. 7 y?ld?r bunu söylüyorum ve yaz?yorum. Herkes tersini söyledi baz?lar? da Esad’?n üç ay içinde devrilece?i iddias?na girdi.. Bo?una çünkü azman ve uzmanlar hiç bir ?ey bilmiyor. 7 y?ld?r hiç bir konuda yan?lmad?m ve tüm ön görülerim do?ruland?. Esad devrilmeyecek ve orta ve uzun vadede o ve onun cephesi kazanacak. Emperyalist ülkeler çaresiz ve onlar?n ihanet içindeki bölgesel yanda?lar? peri?an.

***

Program? yay?ndan kald?r?ld?

»Son olarak Halk TV’deki program?n?z yay?ndan kald?r?ld?.
Program Ay?enur Arslan’?n ben de onun daimi partneri idim. Kanal yönetimi ‘Do?an Medyaya yönelik operasyondan sonra biz de yeni bir yap?lanmaya gidiyoruz’ dedi ve Maniki Dünya program?n? durdurdu?unu söyledi. Farkl? tekliflerde bulundum ama Ay?enur’un devam edece?i Medya Mahallesi’nde de bana yer olmad???n? söylediler. Özetle bu ki?isel olarak bana yönelik bir operasyondu. Birileri benim gerçekleriminden rahats?z. Yoksa insanlar?n bilgiye ve do?ru analizlere gereksinim duydu?u bir zamanda bana ambargo koymak ak?l i?i de?il. Hele hele muhalefetin sesi konumundaki Halk TV’de.

0 Yorum