gündeminiz
Image
Siyaset

Meral Ak?ener'in hedefi AKP taban?

gündeminiz

2019’da gerçekle?tirilecek Cumhurba?kanl??? ve milletvekilli?i seçimlerine bir y?ldan az zaman kal?rken, partiler de stratejilerini olu?turuyor. ?yi Parti'de Cumhurba?kanl??? seçiminde 2. tur için hesap yap?ld???, CHP'li seçmenin de oylar?n?n Ak?ener'e kaymas?n?n mümkün olup olmad??? tart???ld??? ö?renildi. 

 

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre,  AKP ve MHP’nin 'Cumhur ?ttifak?'na kar?? ?yi Parti’nin de Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ile bir ittifak kuraca?? dillendirilirken, Cumhurba?kanl??? seçimleri için ?yi Parti ittifaktan çok ikinci turu hedefliyor. 

Bu nedenle ba?ta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerinin ilk turda kendi adaylar?n? ç?karmalar? gerekti?i üzerinde duruluyor. Seçimler için ne kadar çok aday ç?karsa, iktidar?n oylar?nda o kadar dü?ü? yarataca?? ve ?yi Parti Genel Ba?kan? Ak?ener’in Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a kar?? ikinci turda ?ans?n?n o kadar yükselece?ine inan?l?yor. ?kinci tura Ak?ener, Erdo?an’?n kar??s?na aday olarak kal?rsa, CHP’li seçmenin de Ak?ener’i destekleyece?i hesaplar? yap?l?yor.

Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi’nde parlamentonun bir önemi kalmayaca??n? savunan ?yi Parti yönetimi, bu yönetim ?eklinin de?i?mesi için öncelikli olarak Cumhurba?kanl??? seçimlerini kazanman?n gerekti?i üzerinde duruyor. E?er, Ak?ener Cumhurba?kan? seçilirse, ?yi Parti de vaat etti?i gibi yeniden parlamenter sisteme dönmek için ad?m atacak. 

HEDEF AKP TABANI

Ak?ener, 1 Nisan’da gerçekle?tirilen ola?anüstü kurultayda, hem merkez sa?a hem de MHP taban?na gönderme yaparken, ?imdiki hedefinin ise AKP taban? oldu?u ifade edildi. Her ne kadar CHP taban?nda Ak?ener’e yönelik bir sempati olsa da CHP ile ittifak?n ?yi Parti’ye olumsuz yans?yaca??ndan kayg?lan?ld??? berlirtildi.

0 Yorum