gündeminiz
Image
gündem

AKP'li vekiller, g?z?n? belediyelere dikti!

gündeminiz

AKP'li vekillerin bir k?sm?n?n 2019'da yap?lmas? planlanan seçimde tekrar aday olmayaca?? kulislerde konu?ulurken söz konusu vekillerin belediye ba?kanl?klar? için çal??malar yapt??? ifade edildi.

Yerel seçimlere 1 y?ldan az bir süre kal?rken, siyasi kulislerde belediye ba?kan adayl?klar? için de partilerde yo?un kulis faaliyetleri ba?lad?. Özellikle CHP’de çok say?da milletvekili belediye ba?kan? aday? olmak için zemin yokluyor.

 AKP’de de say? olarak az olmas?na kar??n baz? milletvekillerinin yerel seçimlerde aday olmak istedi?i konu?uluyor.Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'?n haberine göre, 2019 y?l?nda yap?lacak seçimlerle birlikte uygulamas?na ba?lanacak yeni sistemle ilgili baz? AKP'li vekillerin ?ikayetleri oldu?u ö?renildi. Habere göre baz? vekiller “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olman?n çok bir anlam? olmayacak. Vekillerin bir i?levi kalmayacak.

 B?rak?n talepleri iletmeyi, bakanlar? Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak” diyerek seçimlerde aday olmayacaklar?n? dile getiriyor.Baz? vekillerin parlamento üyesi olmak yerine belediye ba?kan? olman?n daha önemli olaca??n? belirterek, belediye ba?kan adayl??? için kulis yapt??? ö?renildi. AKP’de önceki y?llarda belediye ba?kanl??? için 3 döneme tak?lan ve tekrar milletvekili aday? olamayacak isimlerin adayl??? gündeme gelmi?, hatta Mart 2014’te Ba?bakan Binali Y?ld?r?m ?zmir, eski Adalet Bakan? Sadullah Ergin Hatay, eski Kad?n Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin Gaziantep, Enver Y?lmaz Ordu’dan aday olmu?, ?ahin ve Y?lmaz belediye ba?kanl???n? kazanm??t?.  
Kaynak Yeniça?: AKP'li vekiller, gözünü belediyelere dikti! 

0 Yorum