gündeminiz
Image
medya yazarları

"Belli ki Baykal zorda"

gündeminiz

Can Atakl?’n?n Halk TV’deki “Yaz? ??leri” adl? program?na geçen hafta son verilmi?ti. Atakl?, bugünkü kö?esinde ise, baz? söylentilere bir aç?kl?k getirdi. 


Korkusuz Gazetesi yazar? Can Atakl?’n?n Halk TV’deki “Yaz? ??leri” adl? program?na geçen hafta son verilmi?ti.

Atakl?, bugünkü kö?esinde ise, i?ten ç?kar?lmas?ndan sonra sosyal medyada dola?an söylentilerin oldu?unu ifade ederek, bunlara bir aç?kl?k getirdi. 

Bu söylentilere göre, "At?lma talimat?n? veren ki?i Deniz Baykal. Çünkü Baykal Tayyip Erdo?an'la anla?t?. E?er Erdo?an'?n önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek. Erdo?an da bunun kar??l???nda Baykal'a destek olacak, k?z? Asl?'y? da ilk seçimde aday gösterecek" diyen Atakl?, "Dedikoduyu yayanlar san?yorum Baykal'?n k?z? Asl?'n?n 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü oldu?u iddias? ile gözalt?na al?nmas?n?, ancak çok k?sa sürede Erdo?an'?n talimat?yla serbest b?rak?lmas?n? dayanak al?yorlar" dedi.

Atakl?, "Tabii bir de Halk TV'nin 'tek sahibinin' Baykal olmas? da bu konudaki ?üpheleri art?r?yor" derken, buna inanmas?n?n çok zor oldu?unu belirtti. Baykal'la aras?ndaki hukukun, en az?ndan bu i?in böyle "görgüsüzce" yap?lmas?na engel olaca??n? belirten Atakl?, "Belli ki Baykal zorda. Aç?klama yapsa ve 'Bunlar elbette yalan' dese bu kez 'O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden at?l?yor?' sorusuna cevap vermek zorunda kalacak" dedi.

Atakl?, Halk TV'nin yapt??? bu operasyonla birlikte Baykal'? hasta yata??nda çok zor duruma soktu?unu da sözlerine ekledi.

Atakl?'n?n yaz?s?n?n ilgili k?sm? ?u ?ekilde:

 
"Halk TV'deki i?ime son verildikten sonra beni de çok ?a??rtan ama ayn? oranda da çok mutlu eden bir geli?me ya?ad?m, ya?amaya da devam ediyorum.

Kamuoyunda ilk kez bir medya kurulu?unun yapt??? uygulama bu kadar büyük tepki yaratt?.

??ten ç?kar?ld???m günden bu yana tepkiler kesilmedi?i gibi artarak devam ediyor.

Hemen ?unu belirteyim ki, tepkiler sadece benim i?ten ç?kar?lmama yönelik de?il asl?nda. Öyle san?yorum ki özellikle demokrat, muhalif, medeni insanlar art?k isyan ettiler.

Benim at?lmam, ard?ndan da Hüsnü Mahalli'nin ayn? kaderi payla?mas? duyarl? kesimleri bu kez aya?a kald?rd?.

Bizlerin isimleri üzerinden milyonlarca insan art?k içine atmaktan yoruldu?u isyan duygular?n? ortaya koydu.

Bunun iyi irdelenmesi gerekiyor. Toplumun önemli bir bölümü medyan?n tamamen AKP'lile?mesine 'dur' deme karar?nda art?k.

Bu arada beni biraz üzen bir geli?me de oldu.

??ten ç?kar?lmamdan sonra sosyal medyada bir söylenti dola?maya ba?lad?.

Buna göre; at?lma talimat?n? veren ki?i Deniz Baykal. Çünkü Baykal Tayyip Erdo?an'la anla?t?. E?er Erdo?an'?n önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek. Erdo?an da bunun kar??l???nda Baykal'a destek olacak, k?z? Asl?'y? da ilk seçimde aday gösterecek.

Dedikoduyu yayanlar san?yorum Baykal'?n k?z? Asl?'n?n 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü oldu?u iddias? ile gözalt?na al?nmas?n?, ancak çok k?sa sürede Erdo?an'?n talimat?yla serbest b?rak?lmas?n? dayanak al?yorlar.

Tabii bir de Halk TV'nin 'tek sahibinin' Baykal olmas? da bu konudaki ?üpheleri art?r?yor.

Buna inanmam çok zor. Baykal'?n rahats?zl??? biliniyor. Böyle bir ortamda i?ime son verilmesi için talimat verece?ini sanm?yorum, ki ayr?ca aram?zdaki hukuk da en az?ndan bunun bu kadar görgüsüzce yap?lmas?n? engeller.

Buna kar?? bütün bu dedikodulara ra?men Baykal cephesinden hiç aç?klama yap?lm?yor.

Belli ki Baykal zorda. Aç?klama yapsa ve 'Bunlar elbette yalan' dese bu kez 'O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden at?l?yor?' sorusuna cevap vermek zorunda kalacak.

Çünkü öyle ya da böyle Baykal y?llard?r Halk TV'nin tek sahibi oldu?unu her nedense saklad?. Bu gerçek ö?renilince herkes ister istemez yay?lan dedikodular yüzünden ku?kuya dü?üyor.

Halk TV yapt??? bu operasyonla Baykal'? hasta yata??nda çok zor duruma sokmu? oldu."

Odatv.com

0 Yorum