gündeminiz
Image
Magazin

TRT'den inan?lmaz harcamalar: Erdo?an'?n dizisine b?l?m ba?? 1 milyon!

gündeminiz

TRT'nin haz?rlatt??? ve toplamda 15 milyon liradan fazla ödeme yapt??? iki çizgi filmi gösterime sokmad??? ortaya ç?kt?. Öte yandan Cumhurba?kan? Erdo?an'?n her f?rsatta izledi?ini aç?klad???, setine ziyarette bulundu?u 'Dirili? Ertu?rul' adl? diziye bölüm ba??na 1 milyon 100 bin lira ödedi?i aç?kland?.

CHP ?zmir Milletvekili Zeynep Alt?ok, TRT'nin harcamalar?na ili?ikin Ba?bakan Binali Y?ld?r?m'?n yan?tlamas? talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Soru önergesinde TRT'nin inan?lmaz boyutlara ula?an harcamalar?na yer verildi:

TRT, d?? yap?mlara 2014 y?l?nda 560 milyon, 2015 y?l?nda 600 milyon, 2016 y?l?nda 753 milyon lira, 2017 y?l?nda ise 900 milyon liradan fazla aktard?.
TRT'nin 4 senede d?? yap?mlara aktard??? para, 2 milyar 800 milyon TL'yi a?t?.
TRT, Dirili? Ertu?rul'a 1 milyon 100 bin, Seddülbahir'e 1 milyon ve Filinta isimli yap?ma bölüm ba??na 850 bin lira vermektedir.
2007 y?l?nda haz?rlat?lan “Birds Like Us” adl? çizgi filme 14.65 milyon, “Muna” adl? yap?ma 1 milyon lira ödendi ancak bu yap?mlar gösterime girmedi.
TRT Çocuk kanal?nda yay?nlanan “?stanbul Muhaf?zlar?” adl? çizgi filminin daha önce yay?nlanan bir bölümünde, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edildi. 10 Kas?m 2017 tarihinde RTÜK'e konuyla ilgili yapt???m ?ikayet 15 ?ubat 2018 tarihinde RTÜK üyeleri taraf?ndan gündeme al?nd?. Bu çizgi filmin yap?mc?lar?n?n Neher Prodüksiyon'un Musab ve Ammar Gündüz oldu?u aç?kland?. Musab ve Ammar Gündüz, AKP eski Milletvekili Süleyman Gündüz'ün o?ullar?d?r.
Alt?ok, Ba?bakan Binali Y?ld?r?m'dan ?u sorular?n yan?t?n? istedi:

2002 ila 2018 y?llar? aras?nda d?? yap?mlara bölüm ba?? ne kadar ödeme yap?lm??t?r? Toplam tutar ne kadard?r? Bu yap?mlar?n reklam gelirleri ne kadard?r? 2002 ila 2018 y?llar? aras?nda TRT'nin ödenek ay?rd???, destek verdi?i kaç yap?m haz?rlanm?? ancak gösterime sokulmam??t?r?
TRT'de yöneticilerin elinde bir liste bulundu?u ve bu listede olan firma ya da ki?ilere asla i? verilmeyece?i yönünde talimat verildi?i iddialar? do?ru mudur?


?stanbul Belediyesi'nin ?irketlerinden olan ?stanbul Kültür A.?.'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ?stanbul Muhaf?zlar? adl? çizgi filmin sinema versiyonunun ana sponsoru oldu?u do?ru mudur? Atatürk'e hakaret eden ?stanbul Muhaf?zlar? adl? yap?m?n sahiplerine ceza kesilmemesinin nedeni, bu firman?n sahiplerinin babas?n?n AKP eski milletvekili olmas? m?d?r?


Ayn? hakaret TRT'de Cumhurba?kan? Erdo?an'a yap?lsayd? o program yay?n?na devam edebilir ve ceza almadan i? yapmay? sürdürebilir miydi?

0 Yorum