gündeminiz
Image
magazin

?ehit evine saz?yla gidip t?rk? s?yleyecekmi?!

gündeminiz

?ktidara yaranmak isteyen 'sanatç?lar' kervan?na Mustafa Keser de kat?ld?. Keser, Cumhurba?kan? Erdo?an'?n Hatay'daki çalg?l?, çengili e?lencesine destek verdi. Keser, bir ad?m daha öteye giderek, ?ehit cenazesinin oldu?u evde saz?yla türki söylece?ini ifade etti. Keser, haddini a?arak CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu'na da dil uzatt?.


AKP'li Cumhurba?kan? Erdo?an’la birlikte Hatay’da s?n?r karakoluna gidip sazl? sözlü e?lenen ünlülere bir destek de TRT'de program yapan Mustafa Keser’den geldi. Keser yapt??? aç?klama ile 'pes art?k' dedirtti.

Keser, TRT Müzik’te sundu?u “Ustadan ?stekler” adl? programda isim vermeden CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nun sözlerine tepki göstererek “?nsanlar biraz laflar?na ve üsluplar?na dikkat etmeli. Daha usluplu söylese biraz daha anlay??la kar??layabilirdik. Kar??lamasak bile en az?nda ‘Delidir, ne söylerse yeridir’ der, gelip geçerdik. Onun için lütfen, ele?tirilerimizi daha münasip bir lisan ile yaparsak en az?ndan makul kar??lama gibi bir durum içinde olurduk. Partisi ne olursa olsun, o arkada?lar? da k?n?yorum. Kimden gelirse gelsin ben ayn? tepkiyi gösteririm.” dedi.

“YÜZEME TÜKÜRÜN...”

K?l?çdaro?lu’nun CHP Grup Toplant?s?’nda sözkonusu ünlülere yönelik yapt??? “Bu rezil adamlar ve onlar? oraya götüren adam, sen e?er yüre?in yetiyorsa bir Afrin ?ehidinin evinin bulundu?u sokaktan geç, bir de Yaylalar ?iirini söyle” ça?r?s?na da yan?t veren Mustafa Keser, “Ben o ‘?ehit kap?s?na gidip de türkü söylesinler’ diyen arkada?lara meydan da okuyorum. ?ehidin evini kendileri tespit etsin. Saz?m? al?p gidece?im ve asker türküleri okuyaca??m. E?er tepki al?rsam hepsi benim yüzüme tükürsün, almazsam ben hepsinin yüzüne tükürece?im” ifadelerini kulland?.

CHP L?DER?: SÖZLER?M?N ARKASINDAYIM

K?l?çdaro?lu, "Sanatç?larla ilgili söyledi?im her sözün arkas?nday?m, az bile söyledim" ifadelerini kullanm??t?.

yurt

0 Yorum