gündeminiz
Image
Ayın İş Adamı

Tek iste?i zab?tadan kurtulmakt?... ?imdi paraya para demiyor

gündeminiz

Osman Ya?ar, Ad?yaman’daki ailesinden henüz 12 ya??ndayken ayr?l?p çal??mak için ?stanbul’a geldi. Y?llarca restoranlar için çi? köfte yo?urdu. 1993’te Sahaflar Çar??s?’n?n giri?inde el arabas?yla çi?köfte satmaya ba?lad?. Tam 10 y?l ayn? yerde sat?? yapt?.

 Tek iste?i zab?tadan kurtulmakt?... ?imdi paraya para demiyor

Her sabah evden ç?karken, zab?talar arabas?na el koymas?n diye dua etti. Zab?talarla her gün u?ra?maktan b?k?p 2003’te Sultançiftli?i’nde küçük bir dükkan açt?. O dükkan bugün 70 ilde 780 ?ubesi bulunan, y?lda 100 milyon lira ciro yapan OSES Çi?köfte’nin temeli oldu. Osman Ya?ar “Giri?imci gençlere örnek olmas?n? istedim” dedi?i, kendi hayat?n? anlatan “100 milyonluk araba” kitab?n? dostlar?yla birlikte tan?tt?.

Osman Ya?ar Ad?yamanl? çifti bir ailenin çocu?u. Çok küçük ya?ta çal??mak için gurbete gitmek de memleketlerinin ac? bir gerçe?i. Osman Ya?ar da 12’sine geldi?inde çal??mak için ?stanbul’un yolunu tuttu. Restoranlarda her i?i yapt?. Çi?köfte de yo?urdu. 1993’te kendi patronu olmaya karar verdi. Seyyar bir araba ald?, ak?amdan yo?urdu?u etsiz çi?köfteyi Sahaflar Çar??s?’n?n Beyaz?t Meydan?’na aç?lan kap?s?nda satmaya ba?lad?. Osman Ya?ar o günleri ve nas?l çi?köfte zincirine dönü?tü?ünü ve ‘100 Milyonluk Araba’ kitab?n? ?öyle anlatt?
 

NE KADAR DUA B?L?RSEM ED?YORDUM

“Seyyar arabayla sat??a 1993’te ba?lad?m. Evde etsiz çi?köfteyi yo?uruyordum, arabayla sat??a ç?k?yordum. Polisten kaç, zab?tadan kaç, esnaf?n önünü me?gul etme, trafi?i me?gul etme. O zamanki hedefimiz ailenin geçimini sa?lamakt?. Her sabah evden ç?karken ne kadar dua biliyorsam onu okuyordum belediye arabay? almas?n diye. Ama yine de arabay? al?yorlard?. Onlar da, ben de hakl?yd?m.”

 

?LK DÜKKAN SULTANÇ?FTL???’NDE

“Tam 10 y?l böyle sürdü. 2003’te son arabay? da zab?talara kapt?r?nca Sultançiftli?i’nde bir dükkan tuttuk. Lezzeti çok sevildi. Oradan sonra di?erleri geldi. Piyasada bo?luk oldu?unu fark ettik. Buradan da vira bismillah..”

ALTI FABR?KADA GÜNLÜK 20 TON ÜRET?YORUZ

“Türkiye’nin 70 ilinde, 780 ?ubemiz var. Almanya merkezli bir market zincirine çi?köfte veriyoruz. Adana, Konya, Bursa, Ankara ve ?stanbul’un yan? s?ra Almanya’da da bir üretim tesisimiz var. Her biri 1 saatte 1 ton çi?köfte yo?urabilir. Ayr?ca Çorlu’da bir paketleme fabrikam?z var. Burada paketlenen ürünlerin kullan?m süresi 90 gün. Toplam üretimimiz 17 ila 20 ton aras?nda de?i?iyor.”

AVRUPA’DA TALEP ÇOK

“Bir marka olu?turduk. Bizim hedefimiz dünyada bu bayra?? dalgaland?rmak. Yüzde 100 milli olan bu ürünü dünyan?n her taraf?na sa?layabilmek. Bunu hedefliyoruz. Ad?mlar?m?z? bunun için at?yoruz. Vegan ve lifli bir ürün oldu?u için Avrupa’da çok ra?bet görüyor.”

 

M?LL? Y?YECE?E M?LL? ?ÇEÇEK OLUR

“Türkiye’de çi?köfteyi ço?unluk lava?la tercih ediyor. Karn?m? doyuray?m diye tercih ediyorlard?r ancak salata olmazsa olmazd?r. Yan?nda da en iyi ayran gider. Milli yiyece?e milli içecek yak???yor.”

K?TAP G?R???MC?LER ?Ç?N YAZILDI

“100 milyonluk araba kitab? her ?eyiyle Osman Ya?ar’d?r. Elbette bu kitab? kendimin ne oldu?unu hat?rlatmak için yazd?rmad?m. Hikayemden esinlenerek kendi ba?ar?lar?n?n mimar? olmas?n? istedi?im giri?imciler için yaz?ld? bu kitap. Pasta büyük, hepimize yetecek kadar dilim var. Neden hepimiz ayn? bolluktan faydalanmayal?m ki. Gençlerin kitab?mdan çok fayda görece?ine inan?yorum. Hangi süreçlerden geçti?imi, motivasyonumu nas?l sa?lad???m?, kriz anlar?n? nas?l f?rsata çevirdi?imi görmek onlara te?vik edici bir güç olacak. Genç giri?imcilerin bizleri zorlad???, büyük ba?ar?lara imza att??? bir süreç hayal ediyorum. Gençli?ini, hatta çocuklu?unu ya?ayamam?? biri olarak, isterse tüm gençlerimizin de büyük ba?ar?lar elde edece?ine inanc?m tam.”

yurtgazetesi