gündeminiz
Image
Şirket Profili

HB ELEKTR?K PROJE VE M??AV?RL?K LTD. ?T?.

gündeminiz

Elektrik Mühendisi Bayram EK?C? taraf?ndan 30-A?ustos-1997 tarihinde Kozyata??-?STANBUL’da kurulmu?tur.

HB ELEKTR?K, bünyesinde amaçlar? yurtiçi ve yurtd???nda elektrik proje ve dan??manl?k hizmetleri vermek olan idealist, özverili ve yeterli bilgi donan?m?na sahip güçlü bir ekip bar?nd?rmaktad?r.

Her türden say?s?z projelerde kazand??? bilgi birikimi ve teknik doküman ar?iviyle dü?ük maliyet-yüksek kalite prensibiyle k?sa zamanda en do?ru sonuca ula?ma iddias?n? sürdürmektedir.

Amaç; birinci derecede mü?teri memmuniyeti,teknolojinin takip edilmesi,sürekli kendini yenileme ilkelerinden sapmamakt?r.

Sayg?lar?m?zla

Bayram EK?C?
Elektrik Mühendisi

 

FAAL?YET ALANLARIMIZ

Firmam?z a?a??da belirtilen tesislerin her türlü elektrik sistemlerini projelendirme konusunda geni? ar?iv ve tecrübeye sahiptir.

  • Yönetim Yap?lar?
  • E?itim Yap?lar?
  • Ticaret Yap?lar?
  • Toplu Konut ve Sosyal Yap?lar
  • Sa?l?k Yap?lar?
  • Al??veri? Merkezleri
  • Otel ve Turistik Yap?lar
  • Sanayi Yap?lar?
  • Orta Gerilim Projeleri
  • Dan??manl?k Hizmetleri

HB ELEKTR?K PROJE VE MÜ?AV?RL?K LTD. ?T?. © 2013Bayar Caddesi Cemil Akdo?an Sk. Ço?kun Apt. No:2/8 Kozyata?? - Kad?köy/?STANBUL