gündeminiz
Image
Tarihe not

Erdo?an'?n eski yard?mc?s?ndan fla? a??klamalar:

gündeminiz
Cezaevi süreci düzmeceydi!Recep Tayyip Erdo?an?? en yak?ndan tan?yan isimlerden biri olan ve 1984?ten Refah Partisi kapat?lana kadar Erdo?an??n yard?mc?l???n? yapan Ekrem ?ama, Erdo?an için "Her toplant?da Erbakan Hoca'n?n aleyhinde ata ata, parti kapat?ld?, öncesinde cezaevine gitti.
 
Ekrem ?ama, Milli Görü? hareketinin en ba??ndan bu yana içinde olan bir isim.
 
 
 
 
Milli gazetede haftal?k yaz?lar yazan ?ama, son 20 y?ld?r tarihle içli d??l?. ?u anda Saadet Partisi Genel ?dare Kurulu Üyesi olan ?ama, ayn? zamanda, kendi tabiriyle Recep Tayyip Erdo?an'? en yak?ndan tan?yanlardan. 
 
 
 
Ekrem ?ama dönemin Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an ile Erbakan ili?kisini canl? yay?nda böyle anlatm??t?: 
 
 
 
Ekrem ?ama, Özgür Dü?ünce Gazetesi'nden Hüseyin Kele?'e çarp?c? bir röportaj verdi.
 
 
?ama, Erdo?an için "Her toplant?da Erbakan Hoca'n?n aleyhinde ata ata, parti kapat?ld?, öncesinde cezaevine girdi. O cezaevinin de düzmece oldu?u ortaya ç?kt?. Ben gittim ziyaretine. Orada krallar gibiydi. Görü?me odas? ayr?, kabul odas? ayr?, istirahat odas? ayr?… Hapishanede böyle bir ?ey olabilir mi?" ifadelerini kulland?.
 
 
??te o röportaj:
 
 
 
 
 
F?L?ST?NL?LER DER?N MENFAATLERE ALET ED?LD?
 
?srail'le anla?ma epeyce ses getirdi. Genelde o ses geçmi?teki sözlere bak?larak olumsuz oldu. ?a??rd?n?z m? böyle bir mutabakata?
 
 
Hay?r ?a??rmad?m. Çünkü Milli Görü?'ü bölmek istedikleri zaman, bunu bölebilecek bir adam arad?lar. Arad?klar? adam Tayyip Erdo?an'd?r. Görü?meler oldu, anla?malar oldu kendi aralar?nda. Sonras?nda cesaret madalyalar?, ABD'ye gitmeler, Yahudi Lobisi ile içli d??l? olmalar… Yani bir mutabakata var?ld?. 3 maddesi vard?. Bunlar, ‘?srail'in menfaatinin önündeki engellerin kald?r?lmas?, ABD'nin Ortado?u'da yapaca?? operasyonlara yard?mc? olmak ve ?slam'?, sivri yönlerini törpüleyerek yeniden yorumlamak.' Bu 3 madde üzerine 14 y?ld?r çal???l?yor. Tabii ki arada Yahudi'ye, Siyonist'e, BM'ye vuracak ama arkada hiçbir zaman onlar?n menfaatine ayk?r? bir ?ey yapmayacak. Art?k bir yere ba?lamak laz?md? bunu ve gittiler anla?may? yapt?lar. Bu anla?may? da Filistinlileri alet ederek yapt?lar. Neydi alet ettikleri ?ey. Bir santral kurulacak bir hastane yap?lacak birkaç gemi demalzeme gönderecek, hepsi bundan ibaret. Arkada derin menfaatler var.
 
 
ONE MINUTE'? KAPIDA TAM?R ETT?
 
14 y?ll?k bir süreçten bahsettiniz. Bu süreçteki One Minute'i nas?l de?erlendirmek laz?m?
 
Ben Tayyip Erdo?an'? en iyi tan?yan insan?m. 17 y?l bizzat yard?mc?l???n? yapt?m, mali i?lerini yürüttüm. Çok fevri hareketleri olabilecek bir insan. Orada da sinirlerine hâkim olamayarak ani bir ç?k?? yapt?. Ama hemen kap?ya ç?kar ç?kmaz, ‘Sözlerim sadece moderatöredir' dedi. Zaten ç?karken ona dediler ki, ‘Ne yapt?n, bunu tamir etmen laz?m.' O da onu tamir etti ama yanda? medya bunu kamufle ederek, One Minute'i büyük bir kahramanl?k olarak sundular.
 
 
 
 
 
16-17 YIL YARDIMCILI?INI YAPTIM
 
 
‘Erdo?an'? en iyi tan?yan benim' dediniz. Hangi y?llar aras?nda beraber çal??t?n?z?
 
 
 
1984'te ?stanbul il te?kilat? kurulmas?ndan itibaren onun mali i?ler yard?mc?s? oldum. Refah Partisi kapat?lana kadar… 16-17 senedir. Bu süreçte hem belediyede hem te?kilatta beraber çal??t?k.
 
 
 
 
 
?srail'le anla?man?n ekonomiye getirisinin büyük olaca?? söyleniyor?
 
 
 
60 küsur ?slam ülkesi var. Bunlarla ekonomi konunda irtibatlar?n geli?tirildi?ini dü?ünün; D8'nin D16, D32 oldu?unu dü?ünün… Oradaki ekonomik menfaatlerin yan?nda ?srail'inki devede kulak kal?r. Bu, tamamen ?srail'le ili?kileri normalle?tirme ve geli?tirmenin bir perdesi ve kand?rmacas?d?r.
 
 
ACABA ?HH ?Ç?N DER?N BA?LANTI M? KURULDU?
 
 
?HH'ya ‘Bana m? sordunuz' dedi Erdo?an. Bunu nas?l okumak gerek?
 
Acaba alttan derin bir ba?lant? m? kuruldu? Bülent Y?ld?r?m daha sonra bir özür diledi çünkü. ?üphelerim var, alttan bir ba?lant?yla al gülüm ver gülüm mü yap?ld?? ?HH olarak söylüyorum, Bülent'in kendisine böyle bir ?ey yükleyemem.
 
 
Erdo?an 3 y?l önce ‘Biz izin verdik' demi?ti Mavi Marmara için?
 
 
En iyi ben tan?d???ma göre, bu kurgulanmam??, ani bir refleksti. Büyük bir gaf yapt?. ?imdi de bunu kamufle etmenin y?llar?n? arayacakt?r. T?pk? ?srail'e One Minute dedi?indeki gibi…
 
 
AK PART? 14 YILDIR ?SRA?L MESELES?NDE ?K?L? OYNUYOR
 
 
Vekillerin son anda inmesi meselesi var?
 
O gemide çok yak?n tan?d?klar?m, hatta akrabalar?m da vard?. Abdurrahman Dilipak da bunu söyledi zaten, gemide bulunanlar?n listesinin ?srail'e verilmi? oldu?u sonradan ortaya ç?kt?. AK Parti milletvekillerinin gemiye binmi?ken indikleri ifade edildi. AK Parti ikili oynad?. Gemiye çok önem veriyormu? gibi göründü ama arkadan da istihbarat?n? öbür tarafa sa?lad?. Zaten 14 y?ld?r ikili oynuyor. Millete kendini ?srail dü?man? olarak lanse ediyor ama arkadan ?srail'le ili?kilerin geli?mesi için, ?srail'in dünya üzerindeki, milletler aras?ndaki, platforma ç?kabilmesi kap?lar? açt?; daha da açacak.
 
 
 
 
 
TÜRK ORDUSU, ?SRA?LL? KOMUTANIN EMR?NE G?RECEK
 
Hep beraber görece?iz, ?srail NATO'ya tam üye olacak. Üyelikten sonra bir ?srailli NATO'ya genel sekreter olacak. Türk ordusu da NATO'ya ba?l? bir ordu oldu?una göre ?srailli komutan?n emrine girmi? olacak. Bütün bunlar sürpriz de?il Erbakan Hocam?z söyledi zaten.
 
Erbakan sa?l???nda AK Parti'yi ?srail meselesinden dolay? çok sert ele?tirdi. Hakl? m? ç?kt??
 
 
 
 
 
Elbette hakl? ç?kt?. Olaylar? çok iyi bir ?ekilde tahmin ediyordu. ‘AK Parti'ye verilen oylar ?srail'e verilmi? say?l?r' demi?ti
 
 
ERDO?AN 28 ?UBAT'TAN B?RKAÇ GÜN SONRA HOCA'NIN ALEYH?NDE KONU?MAYA BA?LADI
 
Hoca ile Erdo?an aras?ndaki ilk k?r?lma ne zaman ya?and??
 
 
Bizzat gördü?üm bir olay var. 28 ?ubat'tan birkaç gün sonra o k?r?lman?n oldu?unu deh?etle gördüm. Erdo?an ba?lad? Erbakan'?n aleyhine konu?maya. ‘MGK'da önüne konulan belgeleri imzalad? ve imam hatip okullar?n?n kapat?lmas?n? imzalad?' diye feveran etmeye ba?lad?. Hâlbuki o zaman 18 madde daha aç?klanmam?? ve neyin ne oldu?u belli de?ildi. Ben de o anda anlad?m ki, kazan kald?racak ve ayr?l?k hareketine ba?layacak.
 
ERDO?AN BELED?YE BA?KANI OLUNCA ZENG?NLER, EMEKL? ASKERLER VE YABANCI PLAKALAR TARAFINDAN KU?ATILDI
 
Kim haberdar etti peki bu maddelerden?
 
 
Ben ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi'nde Erdo?an'la beraber görev yap?yordum. Plan Bütçe Komisyonu'nda belediyenin bütçesini yöneten ki?iydim. Orada Tayyip Erdo?an'?n gittikçe de?i?ti?ini gözlemledim. Etraf?nda hep Milli Görü?çüler, ?stanbul il te?kilat?, Ankara'dan gelen te?kilat üyeleri olurdu. Ama yava? yava? bunlar? ay?klamaya ba?lad???n?, etraf?n?n önce zenginler taraf?ndan, arkas?ndan ?öhretliler taraf?ndan, arkas?ndan emekli askerler taraf?ndan, arkas?ndan yabanc? plakal? ?ah?slar taraf?ndan ku?at?lm?? oldu?unu gördük. Bunlar 28 ?ubat öncesidir. Demek ki birtak?m temaslar oldu ve mutabakatlar yap?ld? ki, 28 ?ubat'?n hemen arkas?ndan demin dedi?im tablo ortaya ç?kmaya ba?lad?.
 
 
HER AN YANINDA OLAN B?ZLER RANDEVUYLA GÖRÜ?ÜR OLDUK
 
Uyar?larda bulunmad?n?z m??
 
 
Bizim o zamanlar Tayyip Bey'le görü?melerimiz ancak randevu ile oluyordu. Her an görü?tü?ümüz Tayyip Bey'le ancak randevu ile görü?ebiliyorduk. Görü?meleri de çok k?sa tutuyordu. Bizi uzakla?t?rd? ve bu yüzden kendisini ikaz etme ?ans?m?z kalmad?.
 
CEZAEV? SÜREC? DÜZMECEYD?
 
 
 
 
 
Peki, Erdo?an'?n, MGK kararlar? üzerinden Erbakan'a yapt??? ele?tirilerin hakl?l?k pay? yok muydu
 
18 madde henüz aç?klanmam??t?. Tayyip Bey nereden biliyordu bilemiyorum. Tayyip Bey o zaman MKYK üyesiydi. Ne demek bu? Ankara'da Refah Partisi'ni yöneten kuruldad?r. Erbakan Hoca o kurulda ‘Böyle bir ?ey yok' diye anlatmas?na ra?men, o toplant?dan ç?kt?ktan sonra sa?da solda ‘Erbakan bunu imzalad?' diye konu?malar yapmak bir art niyetin göstergesiydi. Daha sonra aç?kland? ki, Erbakan Hoca böyle bir ?eye imza atmam??. Ben bir toplant?da ?ahit oldum. 28 ?ubat'?n üzerinden 15 falan geçmi?ti. Balat'ta bir toplant?da Erdo?an, Erbakan'a atmaya ba?lad?. Ben de seyirciler aras?ndayd?m ve aya?a f?rlad?m. ‘Ba?kan, ba?kan Erbakan Hoca aleyhine neden at?yorsun' dedim. O da ‘Sen bilmiyorsun Ekrem Bey, neler oldu neler oldu' diye cevap verdi. Ben de sinirlendim, kap?y? vurarak ç?kt?m. Ondan sonra her toplant?da Erbakan Hoca'n?n aleyhinde ata ata, parti kapat?ld?, öncesinde cezaevine girdi. O cezaevinin de düzmece oldu?u ortaya ç?kt?.
 
 
 
 
 
Nas?l yani, neden düzmece olsun ki?
 
Ben gittim ziyaretine. Orada krallar gibiydi. Görü?me odas? ayr?, kabul odas? ayr?, istirahat odas? ayr?… Hapishanede böyle bir ?ey olabilir mi?
 
Z?YARETTE ABD TEMS?LC?LER? VARDI
 
 
Neler konu?tunuz ziyaretinizde?
 
Balat'taki o toplant?dan sonra toplant?lar?na gitmedi?im için bize biraz as?k surat davrand?. Pek özel bir ?ey konu?mad?k. Halbuki uzun uzun konu?tu?u ziyaretçilerinin oldu?unu sonradan duyduk ki, ABD'nin temsilcilerinin bunlardan birisidir. Neler konu?uldu, neler planland?
 
 
HOCA TAYY?P BEY'? ADAY YAPMAMAK ?Ç?N ÇOK D?REND?
 
2 sene önceki bir yaz?n?zda, 1993'te dönemin Sultanbeyli Belediye Ba?kan? Ali Nabi Koçak'?n Erdo?an'la ya?ad??? diyalo?u kö?enize ta??d?n?z. O diyalo?a göre Erdo?an Koçak'a “Erbakan Hoca seni dinliyor, söyle de hoca bu i?i yapam?yor, bana b?raks?n!” diyor. Peki Erbakan bu niyeti bilmesine ra?men neden Erdo?an'? 1994'te aday gösterdi?
 
O adayl?k sürecinde çok sorunlar ya?and?. Biz, ?stanbul ve bütün Türkiye te?kilatlar? olarak Tayyip Bey'in üstünde ?srar ettik. Bilmiyorduk biz altyap?y?; hoca biliyormu?. Çok ?srar ettik. Hatta otobüslerle genel merkeze gittik bask? yapmak için. Hoca ?srarla ‘Tayyip Bey'i yapmayaca??m' dedi. Bir bildi?i varm?? ama biz o zaman ‘Herhalde bu adam bunad?, ?stanbul'u kazanacak adam? reddediyor' diyorduk. Hâlbuki, o partiyi ve Milli Görü?'ü kurtarmaya çal???yormu?. Bask?lardan bunald? sonunda ve ‘Tamam olsun' dedi. Belki düzelir diye dü?ünmü? olabilir. Biz pi?man olduk Tayyip Bey üzerinde ?srar etti?imiz için.
 
 
 
 
 
HOCA, AK PART? KURULMADAN ÖNCE ERDO?AN'A 3 SAAT NAS?HAT ETT?
 
 
AK Parti kurulurken Erbakan'la hiç konu?uldu mu?
 
AK Parti ile ayr?l?k hareketine girildi?i zaman, Erbakan Hoca, Tayyip Erdo?an'a, tam 3 saat nasihat etmi?tir. Bu i?in ayr?l?k ve tefrika oldu?unu anlatm??t?r. Osman Nuri Önügören diyor ki, ‘A?z?n? aç?p bir kez dahi cevap vermedi.' Bu toplant?da Emin Saraç Hoca da bulunmu?. Ayr?ca, Erbakan, bu ayr?l??a karar verdi?i zaman Tayyip Erdo?an'a birçok hocay?, ilim adam? gönderdi. ‘Siyonistlerin çok uzun planlar? oldu?unu ve bu planlar içinde kendisine yaz?k edece?ini. ?ki dünyas?n?n kararaca??n?' hep nasihat etti. Ama bu nasihatler hiç dinlenmedi ve AK Parti kuruldu.
 
 
KURTULMU? NEY?N ALEYH?NDE KONU?TUYSA, O KONU KEND?S?NE BA?LANDI
 
 
Numan Kurtulmu?'u da yak?ndan tan?rs?n?z. Erbakan'?n yan?ndayken HAS Parti'yi kurdu sonra AK Parti'ye geçti. Neler söylemek istersiniz?
 
 
Numan Kurtulmu? ‘Ben AK Parti'ye girece?im, partiyi ele geçirece?im ve Tayyip Erdo?an'dan sonra nöbet bana geçecek' diye dü?ünerek partiye girdi. Elbette birtak?m cazibeler ortaya konulmu?tu. Numan Kurtulmu?'un ne kadar aleyhte konu?tu?u konu varsa, o konular? ona ba?lad?lar hükümet içinde. Mesela medeniyetler ittifak? ve ?l?ml? ?slam üzerine çok ?eyler söylemi?ti. Ama AK Parti'ye girince medeniyetler ittifak?n?n yürütülmesini ona verdiler. ‘Le?i öldürene sürükletirler' derler ya.
 
 
AK Parti ile Milli Görü? aras?nda bir ba? var m??
 
Bizim tespit ett?imiz bir ba? yok. Ancak bunlar?n ‘Biz de Erbakan'?n yolunday?z, biz de Milli Görü?çüyüz' demelerinin d???nda bir ba? yok. Bu da ba? say?lmaz. Çünkü Erbakan'?n yolunda olduklar?n? söylüyorlar ama yönleri hep ?srail'e…
 
 
 
 
 
GÜL VE ARINÇ ETT?KLER?N? BULUYOR
 
Abdullah Gül ve Bülent Ar?nç önce sizden koptu sonra da AK Parti'den d??land?. Nas?l bak?yorsunuz iki isimle ilgili bu sürece?
 
 
Men Dakka Dukka yani, kim ne yap?yorsa kendisine de ayn? ?ey yap?l?r. Milli Görü?'ü bölme ve Erbakan Hoca'n?n önünü kesme konusunda Ar?nç ve Gül ba?roldeydi. Ne oldu, Dakka yapt?lar, duka ç?kt?. Menfaat çat??mas? vard?. ‘Ben yönetece?im, sen yöneteceksin' çat??mas? vard?. Dolays?yla sadece Ar?nç ya da Gül de?il, bugün etraf?nda kim varsa, düzen devam ettikçe onlar da bir gün kap?ya konulacakt?r.
 
 
B?Z?M DE YANLI?LARIMIZ VARDIR
 
 
 
 
 
Milli Görü?'ün hiç mi yanl??? yok son 20-25 y?l içinde?
 
Elbette hatalar?m?z olmu?tur, elbette dil sürçmelerimiz olmu?tur, yapmamam?z gereken ?eyler yapm???zd?r. Ama çok bariz bir hatam?z? da göremiyoruz. HAS Parti ay?r?m?, arkas?ndan mali kaynaklar?m?z?n ele geçirilmesi, arkas?ndan ba?ka hususlar? öne ç?kararak bizi bölmeye çal??malar? bizi gittikçe küçülmü? göstermektedir ama bugün Türkiye'de hatta dünyada en güçlü siyasi hareket Milli Görü?'tür.
 
 
 
‘GELECE??N BA?BAKANINA FON OLU?TURUYORUZ' DENEREK BA?I? TOPLANDI
 
 
 
 
 
Bu belediyelerdeki ihale ve ihaleden al?nan komisyonlar hep konu?uldu. Birçok iddia ortaya at?ld?. Sizin ?ahit oldu?unuz ?eyler var m?
 
 
O dönemde, yani Erdo?an'?n belediye ba?kanl??? döneminde, belediye içinde birkaç arkada??m?z ‘Gelece?in ba?bakan?na fon olu?turuyoruz' diye ba??? topland?klar?n? bizzat kulaklar?mla duydum. Gönüllü müdür, zorunlu mudur bilmiyorum. Bunu söylerken isimler de var akl?mda. Ama nas?l uygulad?lar ve nelerden fon olu?turdular bilemiyorum.
 
 
Kaynak: Özgür Dü?ünce Gazetesi - Hüseyin Kele? Kaynak: Erdo?an'?n eski yard?mc?s?ndan fla? aç?klamalar: Cezaevi süreci düzmeceydi! 

0 Yorum