gündeminiz
Image
magazin

Demet Akal?n ve ?brahim Tatl?ses aras?nda Afrin gerilimi!

gündeminiz

Demet Akal?n ve ?brahim Tatl?ses y?llar sonra yine kap??t?. Geçmi?te s?k s?k sert polemiklere giren iki ünlünün tart??ma nedeni ise ünlü isimlerin s?n?r ziyareti.
 Akal?n, Hatay'da Mehmetçik'e moral vermek için düzenlenen ancak sazl? sözlü e?lence ve kat?lan isimlerin profili nedeniyle ele?tiri konusu olan ziyarete davet edilmedi?ini söylemi?ti. Bunun üzerine ?brahim Tatl?ses, Akal?n'?n korktu?u için bölgeye gelmedi?ini ileri sürdü. Akal?n'?n Tatl?ses'e cevab? ise çok sert oldu: "O?lunu askere göndersene"
Ünlüler dünyas?nda polemikler bitmek bilmiyor. Geçti?imiz günlerde bir grup sanatç?, Zeytin Dal? Harekat?’na destek vermek için Hatay'a gitmi?ti. Aralar?nda Ajda Pekkan, Seda Sayan, ?brahim Tatl?ses, Deniz Seki, Emel Müftüo?lu, Mustafa Sandal’?n da bulundu?u gruba milli sporcular ve gazeteciler e?lik etti. Ünlü isimler, Hatay Havaliman?'na geldikten sonra bir lokantada yemek yedi. Kentte Arkeoloji Müzesi'ni ve tarihi mekanlar? gezen ünlülerin ak?am Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ve askerlerle bir araya gelip yemek yedi.

SAZLI SÖZLÜ E?LENCE ?EH?TLERE SAYGISIZLIK OLARAK DE?ERLEND?R?LD?

Mehmetçik’e destek olmak amac?yla s?n?ra yap?lan ziyarette ortaya ç?kan tablo, kat?l?mc? sanatç?lar?n profilleri, klarnetli, türkülü e?lence ise toplumun büyük bir bölümünün tepkisini çekmi?, yap?lanlar ?ehitlere sayg?s?zl?k  olarak de?erlendirilmi?ti.  Hatta ana muhalefet lideri Kemal K?l?çdaro?lu, sal? günü yapt??? grup toplant?s?nda s?n?r ziyaretini sert sözlerle ele?tirmi?, sanatç?lar? ciddiyetsizlik ve samimiyetsizlikle suçlam??, “Afrin’de 52 ?ehidimiz var. Yüzlerce yaral?m?z var. 52 ?ehidimizin daha kan? kurumad?. Toplanm??lar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, ?ark?lar, türküler…” ifadelerini kullanm??t?.

?BRAH?M TATLISES, DEMET AKALIN’I KIZDIRDI
S?n?r ziyaretinin yank?lar? sürerken, ziyaret s?ras?nda Cumhurba?kan? Erdo?an ve Genelkurmay Ba?kan? Hulusi Akar ile verdi?i karenin yan? s?ra seslendirdi?i Yaylalar türküsüyle ön plana ç?kan ?brahim Tatl?ses, dönü?te meslekta?? Demet Akal?n’a ‘yusuf yusuf’ göndermesi yap?nca ortal?k kar??t?.

Bir mekan ç?k???nda gazeteciler, ?brahim Tatl?ses’le ayak üstü sohbet etmi?, Demet Akal?n’?n s?n?r ziyaretine ça?r?lmad??? için sosyal medya üzerinden sitem etti?ini usta sanatç?yla payla?m??t?. Bunun üzerine ?brahim Tatl?ses, “Abicim herkese davetiye gönderildi. Yusuf yusuftan gelemedi kimse” diyerek baz? sanatç?lar?n korktu?u için geziye kat?lmad???n? iddia etmi?ti.

??te bu sözler geçmi?te de birçok kez ?brahim Tatl?ses ile sert polemiklere giren Demet Akal?n’? çileden ç?kard?. Önce özel bir TV kanal?na ba?lanan ve kendisine bir davet gelmedi?ini belirten Akal?n, ard?ndan sosyal medya üzerinden Tatl?ses’e çatt?. Ünlü sanatç?, “Erkek karde?im 2 May?s’ta askere gidiyor’ diyen Akal?n, “Bana yusuf yusuf diyen ?brahim Tatl?ses! Yaz?k! Siz de gönderin çocuklar?n?z?, hepiniz gönderin, hadi bakal?m” yazd?.

??te o twit 

demet
S?n?r ziyaretinin ard?ndan ?ark?l? sözlü e?lenceyi k?nayan birçok ki?i, Seda Sayan, Sibel Can ve ?brahim Tatl?ses’in çocuklar?n? askere göndermedi?ini belirten sosyal medya payla??mlar? yapm??, sanatç?lar? ikiyüzlülükle suçlam??t?.

sözcü

0 Yorum