gündeminiz
Image
Magazin

?brahim Tatl?ses'e b?y?k ?ok!

gündeminiz

Ergenekon soru?turmas?nda ??çi Partisi'nden ele geçirilen belgede ?brahim Tatl?ses'in 1997 y?l?na kadar PKK'ya 1,5 milyon dolar para yard?m?nda bulundu?u ve yaral? teröristleri tedavi ettirdi?i belirtiliyor.

 Ergenekon üyelerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen belge ve  dokümanlarda birbirinden ilginç bilgiler yer al?yor. ??çi Partisi binas?nda bulunan dokümanlar aras?nda terör örgütü PKK'n?n siyasi kanad? olarak faaliyet gösteren ERNK'ya ait bir raporda örgüte yard?m eden sanatç?lar?n isimleri ve yap?lan yard?m?n miktarlar? kayda al?nm??. Zaman Gazetesi'nin haberine göre, belgede, ?brahim Tatl?ses'in 1997'ye kadar ERNK'ya 1,5 milyon dolar para yard?m?nda bulundu?u ve yaral? teröristleri tedavi ettirdi?i belirtiliyor.

PKK'n?n sanatç? camias? ile olan ili?kileri 'Arenadaki Sanat ve Gladio Sanatç?lar' ba?l?kl? raporlarda yer al?yor. Belgelerde baz? sanatç?lar?n PKK'ya yard?m etti?ini gösteren dokümanlar ortaya ç?kt?. ??çi Partisi Genel Ba?kan? Do?u Perinçek'in irtibatl? oldu?u tespit edilen  PKK'n?n siyasi kanad? ERNK'n?n haz?rlad??? bir rapor yine ??çi Partisi binas?nda yap?lan aramalarda ele geçirildi. Rapora göre Paris'te hayat?n? kaybeden sanatç? Ahmet Kaya, ERNK'ya 500 bin Alman Mark? yard?mda bulundu. ?brahim Tatl?ses'in ise hem ba??? hem de fiili yard?mlarda bulundu?u belirtiliyor. Raporda ?öyle deniliyor: "Bilinen isimlerden Ahmet Kaya ve ?brahim Tatl?ses gibi sanatç?lara halk içerisinde büyük sempati duyulmaktad?r. Ahmet Kaya ile ili?kilerimiz çok iyi olmas?na kar??n bu ?ah?s kapitalizmin güdümünde olmas? nedeni ile sadece partimize ba??? niteli?inde konserler vermi?, süreç içerisinde 1992-1993-1994 y?llar?ndaki toplam yard?m miktar? 500 bin mark? bulmu?tur. Oysa ki ?brahim Tatl?ses kuru sözcüklerden ibaret olmay?p, icraatlar?, gerek yapt??? ba???lar ile gerekse de fiili birtak?m yard?mlar?yla oldukça göz dolduruyor."

Belgede yer alan çarp?c? cümleler bununla da s?n?rl? de?il. ERNK raporunda Tatl?ses için, "Ayr?ca bu ?ahs?n de?ifre olma korkusunu üzerinden atmas? için kendisini 'fa?ist' Türk Ordusu'na göz yumdurucu nitelikte parasal rü?vet vermesine de partimiz taraf?ndan izin verilmi?tir. Çünkü bu ?ah?s süreç içerisinde oldu?u gibi bizim için uzun vadede de çok faydal? olacakt?r. Hayatî endi?esi nedeniyle mafyan?n ve baz? gruplar?n çat?s? alt?na girdi?ini bize ileten bu ?ah?s 'Kürdistandan' gönderilen yaral? arkada?lar?m?z? da himayesi alt?na al?p tedavi edilmelerini sa?lamaktan kaç?nmam??t?r. Parasal destek olarak da kendisinden 1 milyon 500 bin dolar ba??? al?nm??t?r. Bu mebla? Tatl?ses'in 1997'ye kadar partimize yapt??? sadece parasal destektir" ifadeleri kullan?l?yor. Ad? Sauna çetesi operasyonuna da kar??an ?brahim Tatl?ses'in ismi 2455 sayfal?k iddianamede birçok kez geçiyor. Susurluk hükümlüsü Sami Ho?tan ve çete lideri Sedat ?ahin'le de telefon konu?malar? bulundu?u tespit edilen Tatl?ses'in Veli Pa?a'yla samimi oldu?u hususu dikkat çekiyor. 25 May?s 2004 tarihinde Sedat ?ahin ile yapt??? konu?mada ise ?u diyaloglar geçiyor:

S. ?ahin: Merhaba ?brahim, sana bi?ey soracam kafama tak?l?yor da sormadan edemeyecem, sen g.. müsün?

Tatl?ses: Kaç sefer arad?m Sami (Ho?tan) abiynen birlikte randevu ald?k. Bir türlü ?ey yapamad?k.

S. ?ahin: Duydun i?te ?imdi, demek ki duymak zorunda b?rakt?n beni. Dü?ünürsen bulursun. Ba?ka bir?ey demiyorum sana.

Tatl?ses: Ben arad?m, kaç kere arad?m.
haberay?ld?z.com

0 Yorum