gündeminiz
Image
Tarihe not

Savc? Celal Kara: Erdo?an??n diplomas? yoksa HSYK?da kararlar? da yok h?km?nde!

gündeminiz

17 Aral?k yolsuzluk ve rü?vet soru?turmas?n? yürüten savc? Celal Kara, HSYK taraf?ndan hakk?nda verilen ve kesinle?en ihraç karar?na ili?kin avukat? arac?l???yla Dan??tay’a dava açt?. Kara, dava dilekçesinde Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n üniversite diplomas?n?n sahte oldu?una yönelik iddialar?n ara?t?r?lmas?n? talep etti. …

 

Kara, Erdo?an’?n diplomas?n?n sahte olmas? halinde hakk?nda verilen ihraç karar?n?n ve mevcut HSYK’n?n da kararlar?n?n da yok hükmünde olaca??na dikkat çekti. Kurula Cumhurba?kan? taraf?ndan atamalar yap?ld???n?, Cumhurba?kan?n?n diplomas?n?n sahte olmas? halinde Cumhurba?kanl???n?n dü?ece?i gibi, tüm kararlar?n, kararnamelerin de geçersiz olaca??n? belirtti. Meslekten ihraca ili?kin lehte olan bu hususun kesinlikle ayd?nlat?lmas? gerekti?ini belirterek, talebe ekletti.

 

Kara, daha öncede Bolvadin’de kendisi hakk?nda Cumhuriyet Gazetesi’ne verdi?i mülakat nedeniyle aç?lan “hakaret” davas?nda, Erdo?an’?n diplomas?n? isteyece?ini yak?n çevresine beyan etmi?, ancak hakk?nda verilen yakalama karar? sonras?nda yurt d???na gitti?i ve teslim olmad??? için bu konudaki giri?imin hangi safhada kald??? ö?renilememi?ti.

 

KAYNAK: HABERDAR / ARZU YILDIZ

0 Yorum