gündeminiz
Image
Tarihe not

Dicle Ve F?rat Sat?l?yor mu " ?srail ?irketleri Teklif Verdiler mi "

gündeminiz

Türkiye'yi yöneten irade, Irak'tan sonra Suriye'nin parçalanmas?na da hizmet ediyor. Kamuoyu, Mehmetçi?in Afrin ba?ar?s? ile uyutuluyor. Oysa genel planda bak?ld???nda Türkiye, Büyük Orta Do?u Projesi'ni h?zland?r?yor! Müthi? bir tepki olu?mas?na ra?men ?eker fabrikalar?n?n sat???nda ?srar edilmesinin Hürriyet gazetesine el konulmas?n?n sebebi budur. 

?imdi de sular?n özelle?tirilmesi, yasaya ba?lanmak isteniyor!

CHP ?stanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, "Sular?m?z?n özelle?tirilmek istenmesiyle emperyalist güçlere hizmet mi edilmektedir? Sular?m?z? özelle?tirme karar?n? veren iktidar m?d?r, d?? mihraklar m?d?r?" diye sordu.

***

Avrupa Birli?i Komisyonu'nun 6 Ekim 2004 günü aç?klanan Türkiye ?lerleme Raporu'nda, Dicle ve F?rat havzalar?ndaki barajlar?n ve sulama tesislerinin ?srail'in de dahil oldu?u uluslararas? bir konsorsiyum taraf?ndan yönetilmesinden söz edilmi?ti.

Eski Tar?m Bakan? Hüsnü Yusuf Gökalp, konuyla ilgili yaz?lar?m üzerine telefonla aram?? ve "F?rat ve Dicle'nin topland??? sular?n havzas?, sadece ?anl?urfa veya Mardin'le s?n?rl? de?ildir. Kuzeyde Erzurum Palandöken Da??'na kadar uzan?r bu s?n?r. 'Sular?n idaresi' ne demek? Bu, Palandöken'den itibaren, idareyi onlar?n eline vermektir. Ayr?ca bu konsorsiyumda ?srail'in i?i ne? Belli ki ABD'nin AB'ye bask?s?yla bu ?art Türkiye'ye dayat?lmaktad?r. Bu ?art asla kabul edilemez" demi?ti.

* * *

?stanbul'da 1991 y?l?nda yap?lan, Sosyalist Enternasyonal toplant?s?nda dönemin ?srail D??i?leri Bakan? ?imon Perez, 21'inci yüzy?l?n su sava?lar? ile ba?layabilece?ini söylemi? ve çözüm olarak da "Orta Do?u Güvenlik ve ??birli?i Konferans?" toplanmas?n?, hatta Türkiye'nin önderli?inde bir "Orta Do?u Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?" kurulmas?n? önermi?ti...

Bu öneriyi, aynen "Do?u Akdeniz Birli?i" ba?l??? alt?nda, MHP'nin 2002 seçim bildirgesinde görmü?tüm!

Oysa o y?llarda genç bir akademisyen olan Prof. Dr. Cemal Zehir, "Kuzey Irak'ta bir özerk Kürt Yönetimi veya devleti kurma te?ebbüslerinin alt?nda petrol kadar su payla??m? da yatmaktad?r. Bu sava??n petrol kadar ayr?ca su sava?? oldu?unu ileri sürmek mant?kl? bir yakla??md?r. Bundan sonra su payla??m? Orta Do?u'nun ?ekillenmesinde rol oynayacakt?r." diye uyar?yordu.

***

Ahmet Davuto?lu, D??i?leri Bakan? olarak 2009 y?l? A?ustos ay?nda, Irak, Suriye gezisine ç?kmadan önce "?ki ülke aras?nda güçlü bir stratejik i? birli?inin ortaya ç?kmas?, ortak bölge olan Mezopotamya Havzas? ve Orta Do?u'yu refah ve istikrar alan? haline dönü?türecektir. Bu bizim vizyonumuzdur" demi?ti. Davuto?lu, daha sonra da "Mezopotamya Projesi"ni s?k s?k gündeme getirmi?ti.

Dönemin Amerikan Büyükelçisi Pearson ise ondan önce "Erzurum'dan Ba?dat'a kadar uzanan bölge tek bir ekonomik bölge olacakt?r" diye bir ç?k?? yapm??, Barzani'nin ?nternet sitesinde, "Bu bölge ayn? zamanda tek bir siyasi bölge haline gelecek, TSK, Kuzey Kürdistan'dan çekilecektir" yorumu yap?lm?? ve F?rat-Dicle'yi içine alan Büyük Kürdistan haritas? yay?nlanm??t?. Aç?l?m sürecinde, TSK'ya operasyon yap?lmas?n?n ve terörle mücadeleye izin verilmemesinin sebebi neydi peki?

AMDL ad?yla Türkiye'de Rio Tinto ?irketi taraf?ndan kurulan ?irketin, "maden arama imtiyaz haritas?"n?n kuzey s?n?rlar? da F?rat nehriydi!

***

Ve Büyük Orta Do?u Projesi'ndeki "Free Kürdistan"?n üst s?n?r? da F?rat't?r!

Abdullah Öcalan ise avukatlar? arac?l???yla aynen ?öyle diyordu:

"AKP benim yol haritamdan yararlan?yor. Ben yol haritamda Orta Do?u'daki demokratik çözümleri belirtirken Dicle-F?rat Havzas? Demokratik Konfederalizmini önermi?tim. Davuto?lu ?imdi bunun görü?melerini yap?yor Irak ve Suriye'yle."

Ve ?imdi Türkiye, Suriye'de "etnik kökene göre yönetim" öneriyor? Türkiye'nin sular?n?n sat?lmas? da Meclis gündemindedir!

 

0 Yorum