gündeminiz
Image
Magazin

Ebru G?nde? vergi rekortmeni oldu! T?rkiye'de de?il...

gündeminiz

Türkiye'den, Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) konser vermeye giden sanatç?lar KKTC Maliye Bakanl??? Gelir ve Vergi Dairesi'ne yakla??k 7 milyon TL'lik vergi ödemesi yapt?. En fazla vergiyi ise Ebru Günde? ödedi.

KKTC'de sanatç?lar baz?nda vergi rekortmenli?inde birinci s?ray? Ebru Günde? ald?. Neredeyse her hafta Girne'de sahneye ç?kan Günde?, 2017 y?l?nda 2 milyon 10 bin TL'lik kazanç beyan?nda bulundu. Bu rakam?n kar??l??? olarak ise 414 bin 500 TL vergi verdi.

Günde?'i, 1 milyon 162 TL kazanç ve 240 bin TL vergi ile Funda Arar takip etti. Megastar Tarkan ise vergi s?ralamas?nda üçüncü oldu. Tarkan, y?lba??nda sahne ald??? Kuzey K?br?s'ta, 1 milyon 86 bin TL kazanç elde etti. Tarkan, bu rakam?n 225 binini KKTC Maliye Bakanl???'na vergi olarak ödedi.

Sanatç? Deniz Seki'nin, 6 konser kar??l???nda 567 bin TL kazanç elde etti?i, 121 bin TL de vergi verdi?i belirlendi. Dünyaca ünlü müzisyen Goran Bregoviç ise 163 bin TL ücret ald?, kar??l???nda ise 33 bin TL vergi verdi.

Bayramlarda, özel günlerde ve hafta sonlar?nda özel etkinliklere kat?lan sanatç?lar, a??rl?kl? olarak Girne, Ma?usa ve Lefko?a'da sahneye ç?kt?.

SANATÇILARA HABER UYARISI

Do?an Haber Ajans?'na konu?an üst düzey bir yetkili, sanatç?lar?n vergilerini vermesinden memnun olduklar?n? söyledi. Sanatç?lar?n ald?klar? ücretleri do?ru beyan etmeleri gerekti?inin alt?n? çizen yetkili, "Baz? sanatç?lar?n gazetelerde yüksek ücretler ald??? yaz?yor. Bu geçti?imiz y?llarda biraz hafife al?nd?. Ancak bu y?l, bu haberleri ciddi bir veri kabul edece?iz. Sanatç?lar zorda kalmamak için gazetelerde ç?kan rakamlar?n kendilerini ba?lamad?klar?n? da söylemeli. Bizler ikna olmaz isek, gazetelerde ç?kan rakamlardan sanatç?lara ayr?ca vergi ç?kar?labilir" uyar?s? yapt?.
Sefa KARAHASAN / LEFKO?A, (DHA)- 

0 Yorum