gündeminiz
Image
Spor

FET? bitmemi?tir FET? bitmez

gündeminiz

Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, Asba?kanlardan ?ekip Mosturo?lu ve Önder F?rat, ?zmir'de üyelerle bir araya geldi. Ba?kan Y?ld?r?m burada önemli aç?klamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'N?N ÇIKARLARI ?Ç?N ACIBADEM GRUBU ?LE SÖZLE?ME ?MZALADIK"

Ac?badem Grubu ile yap?lan sponsorluk sözle?mesiyle ilgili konu?an Aziz Y?ld?r?m, "Mehmet Ali Bey, üniversiteye yard?m edebilece?ini ifade etti?i noktada bir iste?i oldu?unu söylemi?. Bu iste?i de Fenerbahçe'nin geçmi?te oldu?u gibi sa?l?k sponsoru olmak istedi?ini söylemi?. Vefa Beyler bize anlatt?lar. Bunu de?erlendirdik, olmaz dedik. Problemler varken bir de bunu ç?karmayal?m ba??m?za. Sonra bu konu?malar ilerleyince, 'Forma reklamlar?na ne istiyorsunuz' demi?. Bizim istedi?imiz bedel bu... ??te ona da, 'Evet derim' demi?. De?erlendirdik. Bu de?erlendirmeyi yaparken üniversiteye katk?, voleybol tak?m?na katk? ve bir de kampüs yap?lmas? gibi konu?malar çerçevesinde kendisini bizzat ben de ça??rd?m ve konu?tuk. Kalbimizin, organlar?m?z?n buna evet demedi?i fakat mant?k olarak yap?lmas? gerekti?ini dü?ündük. Bunu bilin. Ne ka??t üzerinde ne de sözlü konu?mada geçmi?le ilgili hiçbir pazarl?k yapmadan; yani bunu affedece?iz, ?unu unutaca??z veya bunun kar??l???ndad?r ifadeleri olmadan bir sözle?me yap?ld?. Fenerbahçe Spor Kulübü istedi?i zaman bunu feshetme hakk?na sahiptir. ?ifai olarak konu?mam?z; 3 trilyon üniversiteye yard?m deste?i yapacak, kad?n voleybol tak?m?na forma reklam? verecek; reklam verirse 1 milyon dolar, isim hakk? yaparsak beraber o zaman 3 milyon dolar 6 seneden 18 milyon dolar bir bedel ödeyecek" dedi.

"FENERBAHÇE ÜN?VERS?TES?'NE BÜYÜK ÖNEM VER?YORUZ, SAMANDIRA'YA KAMPÜS YAPACA?IZ"

Fenerbahçe Üniversitesi'ne büyük önem verdiklerini ifade eden Aziz Y?ld?r?m, "Ayr?ca bir kampüs yapaca??z. Üniversite i?ine çok önem veriyoruz, bunu bilin. Onun için askeriyeden ve siyasetten destek istedik. Samand?ra Tesisleri'nin kar??s?nda askeriyenin 1500-2000 dönümlük bir arazisi var, oradan 200 dönümlük arazi istedik. Onlar da hesaplad?lar ve 150 dönüme yak?n araziyi devreden ç?kar?p verebiliriz dediler. Bunu Genelkurmay Ba?kanl???'n?n bir yaz?s?yla Milli Emlak'a gidecek pozisyonda. Belki de bugün gitmi?tir. Buraya kampüs yap?lacak ve bu kampüste 5 tane fakülte olacak 10'ar bin metrekarelik ve idari binalar. Spor alanlar? var. Hepsi planlanm?? ve projeleri çizilmi?. Burada yap?lacak kampüslerden birini kendisi yapacak ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hediye edecek. Bütün anla?ma budur. Bunun d???nda herhangi bir söz veya herhangi bir ?ey verilmemi?tir" diye konu?tu.

"3 TEMMUZ'U K?MSE UNUTMASIN"


 
 Yeni Dacia Duster
Test sürü?ünün hakk?n? vermek için t?kla!
Yeni Dacia Duster
 Hemen Teslim, 2019’da Öde
3.800 TL taksit, 2019'da ödeme avantaj?yla hayal gibi hayata hemen ta??n?n!
Hemen Teslim, 2019’da Öde
 Evini Tam 5 Günde Satt?!
Evini 5 günde satan Serdar Özy?lmaz i?in s?rr?n? aç?kl?yor.
Evini Tam 5 Günde Satt?!
 Yat?r?mda tam 12’den vur
Kira geliri ile kendini ödeyen proje, Mesa Koza 66!
Yat?r?mda tam 12’den vur
3 Temmuz'u kimse unutmas?n diyen Y?ld?r?m, "3 Temmuz bir Kurtulu? Sava??'n?n ba?lamas?n?n hareket noktas?d?r. Bunu herkes bilsin. Bizler gelip geçiciyiz. 3 Temmuz'u iyi tahlil etmek laz?m. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'nin geldi?i, noktaya iyi bakmak laz?m. Bir silindir geçti. Dümdüz yapt? bizi. Bizim ne kafalar çal???yor, ne hareket yapabiliyoruz. 2011 y?l?n?n 2 Temmuzundaki, 1 Temmuzundaki insanlar de?iliz. Bunlar? ifade edemiyoruz, söyleyemiyoruz. Ya?ad?klar?m?z çok kötü ?eyler. Kolay ?eyler ya?amad?k yani. Gittik oraya, içinde yatt?k, sohbet ettik, geldik. Öyle bir ?ey yok yani. ?nsanlar ne ya?ad???m?z? anlamal?. O süreçten geldikten sonra ?ampiyon olduk. Tak?m küme dü?ecek, da??lm??, darmada??n olmu? bir yerde yine toparlanmalar yapt?k. Amatörlerde devam ettik. O süreçte kapatmak laz?md?. Bir de bu son süreçte yeni yeni adetler ç?kt?. Tribüne gitmeyin, onu almay?n, bunu satmay?n, bilmem ne..." ?eklinde konu?tu.

"FENERBAHÇE'Y? YAVA? YAVA? AYA?A KALDIRDIM"

Fenerbahçe'yi yava? yava? aya?a kald?rd???n? ifade eden Aziz Y?ld?r?m, "Bunlarla beraber Fethullah Gülen'in yapamad???n? ?u anda yapt?lar. Fenerbahçe'yi ikiye böldüler. 20 senemi verdim ben. Ben geldi?im zaman gruplar vard?. 1500-2000 oyla seçim yap?l?rd?. Bu seçimlerde gruplar?n ba?kanlar?na para verirdiniz. Ben de verdim. Bunu kongrede söyledim. Sizi ba?kan seçerlerdi, 15 ki?i yönetim kurulu, 8 tanesi gruplardan taraf, 7 tanesi ba?kandan taraf. Gruplar d??ar?da toplan?rlar, ne istiyorlarsa karar al?rlar gelirler yönetime empoze ederler. Ben burada böyle bir Fenerbahçe ald?m. 1 oyla seçildim. 1 oyla seçildi?im ?ubat ay?n?n ard?ndan haziran ay?nda yeniden seçim yap?p yönetim benden de?ilken o yönetimi de?i?tirdim yeni yönetim kurdum. Bana dediler ki, 'Köprü ödeme yapacaks?n, o köprü ödemeden sonra paran? geri al?rs?n, o ?ekilde yürür gider.' Biz paralar? verdik, bir daha geri alamad?k. Fenerbahçe'ye 30 milyon dolar ben verdim. 17 milyon dolara Okocha'y? satt?m, 19 milyon dolara Baliç'i satt?m, Fenerbahçe'yi yava? yava? aya?a kald?rd?m. Stad?n temelini att???m zaman Baliç'i satm??t?k, Real Madrid geldi maç oynad?k. O gün kurban kestik, stad? y?kmaya ba?layaca??z, Fenerbahçe'nin oraya ay?raca?? 1 lira bütçesi yoktu. Biz oralardan geldik. 20 senede özlenen Fenerbahçe. 20 sene önce de statta tuvalete gidemezdik. O 20 sene önceyi özlüyorsak hiç özlemeyin" dedi.

"FENERBAHÇE'Y? ZOR GÜNLERDEN BUGÜNLERE GET?RD?K"

Birçok spor dal?nda ba?ar?l? olan sporcular? oldu?unu vurgulayan Aziz Y?ld?r?m, "Olimpiyatlar'da, Dünya'da Avrupa'da ba?ar?l? olan Fenerbahçeli sporcular var. Masa Tenisi Türkiye tarihinde yok. K?zlar iki defa Avrupa ?ampiyonu oldular. Kürek, Voleybol. ?lk defa Fenerbahçe k?zlarda ?ampiyon oldu, ondan sonra Eczac?ba??, Vak?fBank yat?r?m yapt?lar ve onlar ?ampiyon olmaya ba?lad?lar. Türk sporunun önünü açt?k. Özlenen de?il, 'hayallerimizde olan Fenerbahçe' buna, evet. Bir hayaliniz vard?r, onu söylersiniz; ona bizde kat?l?r?z" diye konu?tu.

"2011'DE OPERASYON YAPILMASAYDI, FENERBAHÇE Z?RVE YAPARDI"

2011'de e?er operasyon yap?lmam?? olsayd?, Fenerbahçe zirveye gidiyordu diyen Aziz Y?ld?r?m, "Bunu Frans?z Dergisi yazd?. Dedi ki: 'Önümüzdeki 10 y?l?n iki tak?m? var; Fenerbahçe ve Brondby. Dortmund ile Lyon out.' Forbes dergisi man?et att?. 1.8 milyar dolar gücümüz vard?. O gücü yok ettiler. Bugün de söylüyorum, FETÖ bitmemi?tir. FETÖ bitmez. Her gün birilerini yakal?yorlar. Kim nedir, kimdir? Belli de?il. Yan?lmayal?m" ?eklinde konu?tu.

"SATMA KARARI ALIRSAK, BORÇLARI SIFIRLARIZ"

Fenerbahçe'nin elinde bulunan arazileri satmas? halinde kulübün borcunun kapanaca??n? ifade eden Y?ld?r?m, "350 ile 400 milyon Euro aras?nda Fenerbahçe'nin borcu var. Bunun yan?nda da Fenerbahçe'nin mal varl???, bizim ald???m?z... Zaten öncesinde ne 1 metrekare arsa, ne de tapu vard?. Yönetim olarak ald???m?z arazilerle, ?u andaki mali tabloda; bunlar Fenerbahçe'nin borçlar?n? kapatacak pozisyonda. Satma karar? al?rsak, borçlar? s?f?rlar?z. Bütün derdim Yarg?tay karar?n?n bitmesi.  Yarg?tay karar? hem ?ahs?m için, hem yan?m?zda oturan ?ekip ve onun gibi içeri girip yatanlar ve Fenerbahçe için laz?m" ifadelerini kulland?.

Odatv.com

0 Yorum