gündeminiz
Image
Spor

Aziz Y?ld?r?m: "FET?'n?n yapamad???n? yapt?lar, kul?b? ikiye b?ld?ler"

gündeminiz

Fenerbahçe'deki ba?kanl?k yar???yla ilgili aç?klamalarda bulunan Aziz Y?ld?r?m, çok a??r ifadeler kulland?. Y?ld?r?m, "Bunlarla beraber Fethullah Gülen'in yapamad???n? ?u anda yapt?lar. Fenerbahçe'yi ikiye böldüler" dedi.Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, Asba?kanlardan ?ekip Mosturo?lu ve Önder F?rat, ?zmir'de üyelerle bir araya geldi. Ba?kan Y?ld?r?m burada önemli aç?klamalarda bulundu.
"3 TEMMUZ'U K?MSE UNUTMASIN"
3 Temmuz'u kimse unutmas?n diyen Y?ld?r?m, "3 Temmuz bir Kurtulu? Sava??'n?n ba?lamas?n?n hareket noktas?d?r. Bunu herkes bilsin. Bizler gelip geçiciyiz. 3 Temmuz'u iyi tahlil etmek laz?m. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'nin geldi?i, noktaya iyi bakmak laz?m. Bir silindir geçti. Dümdüz yapt? bizi. Bizim ne kafalar çal???yor, ne hareket yapabiliyoruz.
 2011 y?l?n?n 2 Temmuzundaki, 1 Temmuzundaki insanlar de?iliz. Bunlar? ifade edemiyoruz, söyleyemiyoruz.Ya?ad?klar?m?z çok kötü ?eyler. Kolay ?eyler ya?amad?k yani. Gittik oraya, içinde yatt?k, sohbet ettik, geldik. Öyle bir ?ey yok yani. ?nsanlar ne ya?ad???m?z? anlamal?. O süreçten geldikten sonra ?ampiyon olduk. Tak?m küme dü?ecek, da??lm??, darmada??n olmu? bir yerde yine toparlanmalar yapt?k. Amatörlerde devam ettik. O süreçte kapatmak laz?md?. Bir de bu son süreçte yeni yeni adetler ç?kt?. Tribüne gitmeyin, onu almay?n, bunu satmay?n, bilmem ne..." ?eklinde konu?tu.
"FETHULLAH GÜLEN'?N YAPAMADI?INI YAPTILAR
"Fenerbahçe'yi yava? yava? aya?a kald?rd???n? ifade eden Aziz Y?ld?r?m, "Bunlarla beraber Fethullah Gülen'in yapamad???n? ?u anda yapt?lar. Fenerbahçe'yi ikiye böldüler. 20 senemi verdim ben. Ben geldi?im zaman gruplar vard?. 1500-2000 oyla seçim yap?l?rd?. Bu seçimlerde gruplar?n ba?kanlar?na para verirdiniz. Ben de verdim. Bunu kongrede söyledim. Sizi ba?kan seçerlerdi, 15 ki?i yönetim kurulu, 8 tanesi gruplardan taraf, 7 tanesi ba?kandan taraf. Gruplar d??ar?da toplan?rlar, ne istiyorlarsa karar al?rlar gelirler yönetime empoze ederler. Ben burada böyle bir Fenerbahçe ald?m. 1 oyla seçildim. 1 oyla seçildi?im ?ubat ay?n?n ard?ndan haziran ay?nda yeniden seçim yap?p yönetim benden de?ilken o yönetimi de?i?tirdim yeni yönetim kurdum.


"2011'DE OPERASYON YAPILMASAYDI, FENERBAHÇE Z?RVE YAPARDI"
2011'de e?er operasyon yap?lmam?? olsayd?, Fenerbahçe zirveye gidiyordu diyen Aziz Y?ld?r?m, "Bunu Frans?z Dergisi yazd?. Dedi ki: 'Önümüzdeki 10 y?l?n iki tak?m? var; Fenerbahçe ve Brondby. Dortmund ile Lyon out.' Forbes dergisi man?et att?. 1.8 milyar dolar gücümüz vard?. O gücü yok ettiler. Bugün de söylüyorum, FETÖ bitmemi?tir. FETÖ bitmez. Her gün birilerini yakal?yorlar. Kim nedir, kimdir? Belli de?il. Yan?lmayal?m" ?eklinde konu?tu. 


Kaynak Yeniça?: Aziz Y?ld?r?m: "FETÖ'nün yapamad???n? yapt?lar, kulübü ikiye böldüler" 

0 Yorum