gündeminiz
Image
Tarihe not

Ba?kan olunca Erdo?an'?n yapacaklar? ve T?rkiye'de olacaklar!

gündeminiz

Ba?kan olunca Tayyip’in yapacaklar? ve Türkiye’de olacaklar.! Çok yak?n bir tarihte Amerika Birle?ik Devletleri D??i?leri Bakanl???na gönderilen çok özel bir not (KR?PTO) WikiLeaks arac?l??? ile s?zd?r?lm??.


?ok belgede Adalet ve Kalk?nma Partisinin 2015 seçimlerinde elde edece?i büyük ço?unlukla Türkiye dini esaslara dayal? bir yönetime geçece?i iddia edilmi?.


 
ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone’nin imzas?yla (ABD’nin stratejik ç?karlar?na uygun, Kürt sorunu konusunda uzla?maya vard???n?z anla?maya sad?k. “?slami bir Türkiye” yorumuyla gönderilen ?ok belgede, dönü?türme sürecinin yol haritas?n?n ?öyle aç?kland??? belirtiliyor:

* Önce yeni bir Anayasa süreci ba?lat?lacak. Bu paket en fazla 10 maddeden olu?acak. Paketin esas?n? Cumhuriyetin temel ve de?i?tirilemez ilkelerinin yeniden yap?m?, ba?ta laikli?in temel dayana?? olan 24 madde olmak üzere laikli?e at?f yapan maddelerin de?i?tirilmesi,

* Vatanda?l?k tan?m?n?n yeniden yap?lmas?,

* Ülkenin gev?ek bir islami Türk-Kûrt federasyonuna dönü?türülmesi, paketin ana konusunu olu?turacak.


 
* Anayasa de?i?ikli?i içinde ba?kanl?k rejimine geçilecek. Ba?kana her türlü konuda karar al?p uygulama yetkisi verilecek. ?slami amaçlar? olmayan siyasi parti kurulmayacak.

*Bugünkü ordu yap?s? tamamen de?i?ecek, yeni düzen ve küresel amaçlara uygun yeni bir ordu kurulacak.

* Yarg?da büyük reformlara giri?ilecek. Dini kural ve esaslar sosyal esaslara üstün kabul edilecek.

* Bütün okullarda türban serbest b?rak?lacak. Ba??n? açana bir ?ey denilmeyecek.


 
* Ancak kapatman?n dini bir zorunluluk oldu?u vurgulanarak ikna yöntemi uygulanacak. Bütün kamu kurumlar?nda kad?nlar?n ba??n? kapatmas? istenecek. Kapatmayanlar önce ikna edilmeye çal???lacak, yine de kapatm?yorsa kamusal alan d???ndaki i?lere gönderilecek. Kamusal alanda kad?nlar?n ba??n? açmas? ve genel ahlaka ve islami kurallara uygun olmayan tarzda giysi ile dola?malar? yasaklanacak. Uymayanlara önce para, sonra hapis cezas? öngörülecek.

* Ülke çap?nda bütün içkili mekânlar dönü?türülecek. Uymayanlar kapat?lacak. ?çki satanlara a??r cezalar getirilecek. Kamu çal??ma saatleri dini ibadet ve saatlere göre düzenlenecek.

* Cuma yine çal??ma günü olacak, ancak cuma namaz? dolay?s?yla 2 saat tatil ilan edilecek. ?? yerlerinde vakit namaz? k?l?nmas? özendirilecek. Namaz k?lan personele gereken özen gösterilecek.

* Ülkeye gelen yabanc?lar da kurala uyacak. Ancak turizm merkezlerinde belirlenen san?rlar içinde her ?ey serbest olacak.

* Atatürk’ün resmi tüm resmi dairelerden kald?r?lacak. An?t-kabir müzeye dönü?türülecek. An?tkabir bahçesi ve Atatürk Orman Çiftli?i merkezi kurulmas? için imara aç?lacak.

*Aç?k alandaki heykeller kald?r?lacak. Bütün resmi daireler ve okullara cumhurba?kan? ile din büyükleri ve üstatlar?n foto?raflar? as?lacak.

* ?slam ülkeleriyle çok yo?un bir i?birli?ine gidilecek. D?? politikada ABD ile strateji ortakl?k daha ileri düzeylere götürülecek. ABD’ye stratejik amaçl? her türlü kolayl?k sa?lanacak.

* Kad?nlar?n çal??ma ya?am?na girmesini zorlayan ko?ullar uzun vadede düzeltilecek.

* Kad?n çal??maya gerek kalmadan devletten maa? alacak. Böylece ortaya ç?kan i? bo?lu?u erkekler taraf?ndan doldurulacak, büyük bir istihdam yarat?lm?? olacak. Kad?nlar yaln?z hemcinslerinin bulundu?u yerlerde özeI izinle çaI??abilecek.

*K?z çocuklar, okula gönderilmeye gerek olmadan evde uzaktan e?itim görecek. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklar?na i? sa?lanacak, onlar da okula gitmeden i? ya?am?na girebilecek, uzaktan e?itimle yeti?tirilecek.

* E?lence yerleri meskûn mahallin d???na ç?kar?lacak ve belirtilen kurallara ba?lanacak.

*Okullar cemaat ya da özel sektöre devredilecek. Kuran’? Kerim ö?renilmesi zorunlu olacak. ?lkokul birden itibaren zorunlu arapça dersleri konulacak. ?lkokul bitti?inde Arapça ö?renmesi sa?lanacak.

* Ülkenin bütün kaynak ve zenginlikleri küresel dostlar?n kullan?m?na ve yat?r?m?na aç?lacak. Böylece i?size i? sa?lanacak, yeni sermayeye geni? alanlar yarat?lm?? olacak.

* Yeni düzenlemeye kar?? ç?kanlar hakk?nda adli takibat yap?lacak. Gösteriler en sert biçimde cezaland?r?lacak

Sinem Kiranci
gazeteinsan.com

0 Yorum