gündeminiz
Image
Özel haber

?vg?n A. ERCAN, Gezgin Yazar: Kiev'i gezdi, g?rd? yazd?

gündeminiz

Kiev’e ula?ma için iki yol var; 1. Uçak, 2. Araçla

Uçak olarak THY, Pegasus, Ukrayna Hava Yollar? buraya uçuyor. ?ki tane uçu? alan? var. Borisispit yakla??k 40 km. Binit ile giderseniz 350 Griva( 45 TL). Ancak pazarl?k edin. Yoksa Uber de ça??rabilirsiniz. THY, çok pahal?. Ben 1560 TL ile gelirken baz?lar? Pegasus’la 400 TL’ye gelmi?.

Öteki seçenek, atlay?n arac?n?za, Bulgaristan, Romanya, Moldavya üzerinden gelebilirsiniz. Yol çok uzun de?il. K?r?m, Soçi, Artvin üzerinden dönersiniz. Çok da e?lenceli, ayr?ca ucuz olur.

Kiev’de en kolay ula??m yürümek. Yürümezseniz birçok yeri göremezsiniz.

1. Yürümek,
2. Binit-otobüs
3. Boynuzlu-binit(troleybüs)
4. Dolmu?
5. Yeralt?-metro
6. Bingit-taksi
7. Uber

Kentin göbe?inden en uzak yerine 1 saatte yürürsünüz. Yürüme yollar?, araç yollar?ndan 3 kat geni?. I??klara özen gösterin. Ancak ???k yoksa öncelik yayan?n. Hemen duruyorlar.

Kievliler en çok yeralt?n? kullan?yorlar. Giri? 5 Griva( 75 kuru?). Yeralt?, tek ini?. Yakla??k 200 ile 250 metre derinde. Ruslarca 120 y?l önce yap?lm??. Biz 20 milyonluk ?stanbul’da daha yeni yap?yoruz, bitince kent daha geni?lemi? olacak. Üç tane yol var; mavi, ye?il, k?rm?z?. Bunlar?n kesim yeri Kiev’in göbe?i.

Her 3 dakikada bir geliyor. Durak adlar?n? Rusça ile ?ngilizce olarak söylüyor. Dan??madan bir Kiev haritas? al?rsan?z güç de?il. Kald? ki, araç

Binit ya da boynuzluya binerseniz, bilet içeride sat?l?yor; 75 kuru?. Duraklarda hangi binitin nereye gidece?ini gösteriyor.

Uçu? alanlar?ndan kente ula?an yeralt? yolu var. Ancak çok kalabal?k. Tam ka??k kal?b? gidiyorsunuz.

Oturmak güç.

Google Maps ya da Yandex ile gezi kolayla?abilir.

Kimseye bir yol sormay?n, alaca??n?z yan?t.

- Hiç bilmiyorum.

19 Mart 2018, Kiev, Ukrayna

--- Kiev üzerine bu kadar yeter...Gençler, gelin burada okuyun. De?i?ik ekinleri tad?n. Belki sizi saran birini bulursan?z evlenin. Benim önerim kendi soyundan biriyle birlikte olmak. Güzellikler geçici. ?nsan?n en büyük özgürlü?ü kendi dilini konu?makt?r. Ancak, sizi mutlu edecek tek yerin ülkeniz oldu?unu unutmay?n. Hiç bir güzellik Türkiye sevgisinin yerini tutmaz.

K?EV’DE MÜZELER ?LE MÜZEYE SI?MAYAN SEVG?LER

Övgün Ahmet ERCAN, Gezgin Yazar

Kiev’de belli ba?l? müzeler, kuzeyden güneye akan, Dinyeper Irma??n?n bat? k?y?s? boyunca ile kentin göbe?inde yer al?yor.

Yön ise ?öyle; bulundu?unuz eski kent yakas?; Bat?, Kar??yaka Do?u. Irmak Kuzey Güney do?rultusunda ak?yor.

Olmazsa olmazlar? görmek isterseniz Dinyeper güney bat?s?na gitmek gerek. Lavra ile II. Dünya Sava? Müzesi ile Anayurt an?t? göz kama?t?r?c?.

Bunlar?n tümü de Ba??ms?zl?k Meydan?ndan en çok bir saatlik yürüme uzakl???nda. Kiev Sanat Müzesi, hemen Dinamo Kiev tepikteyi kar??s?nda ancak Pazartesi ile Sal? kapal?lar.

Ba??ms?zl?k an?t?n?n hemen ?rmak yakas?ndaki Instyutska Caddesi denilen yoldan tepeye ç?k?n, o yolu b?rakmadan sürdürün. Hemen ?rmak yakas?nda Sanat Müzesi ile Kamutay yap?s?n? göreceksiniz. Onun hemen ?rmak yakas?nda Dinamo Kiev tepikteyi-stadyumu yer al?yor. Yolu sürdürürseniz birçok polisin korudu?u sokaktaki kocaman yap? Ba?kanl?k saray?. Kö?ede ki yap? ise Tuvers Galerisi. Buradan ?rmak yakas?ndaki, Mykhaila Hrushevskoho yoluna girince kar??n?zdaki kocaman yap?; Verkhovna Rada.

Yolu sürdürürseniz ?rmak yakas?nda Mariyinskyyi Park?.

Arsenal Metro dura??n? geçince yolun ad? Lavras’ka olacak. Radison otelin kar??s?nda uzunca bir m?zrak gibi, kapkara bir dikilita? göreceksiniz. O 1941-1945 aras? ?kinci Dünya Sava??nda ölenlerin an?t?. Önde sönmeyen bir ate? yan?yor. Buradan tüm Dinyeper’i gördü?ünüz gibi, Dinyeper’in güney yakas?nda çok katl? yap?lardan olu?an Yeni Kiev’i de görebilirsiniz. T?pk? bizim Beylikdüzü gibi, iç içe çok katl? yap?lar.

Park içine girince bir Beyaz kule göreceksiniz. Kulenin üzerinde kanatlar?ndan yakalanm??, sonra kendini kurtaran bir beyaz bal?kç?l ku?u var. ??te oras?, Ruslar?n, Ukraynal?lara 1932-1933 y?l?nda uygulad?klar? soyk?r?m? anlatan an?t. Söz edildi?ine göre 7 milyon Ukraynal? öldürülmü?, Sibirya’ya, Kazakistan’a sürülmü?. An?t?n alt?na inerseniz bir Soyk?r?m Müzesi ile anlat?m var. Giri? 4 TL.

Oradan ç?k?n Lavras’ka yoluna girin. Solda ??yeri Müzesini göreceksiniz. Onun kar??s?nda ise Kiev’in Pechersk Lavra Manast?rlar?n? kale duvarlar? ile çevrilmi? olarak göreceksiniz. Giri? 10 TL.

?çerisi çok say?da, alt?n kubbeli manast?r ile kiliseden olu?uyor. Gezim pazara denk geldi?inden, bir büyük kilisede ayin vard?. Ortodoks inan?rlar kiliseyi doldurmu?tu. Bir yanda papaz okuyor, bir yanda birileri betikten-kitaptan izliyor, kimisi ikonalara istavroz ç?kar?yor, kimisi papazlar?n gezdirdi?i el hacc? ile papaz?n elini öpüyor, papazlarda onlar? kutsuyordu. Tam bir curcuna. Papazlar?n hiçbirini gözüm tutmad?. ?nsanlar?n duygular? kötüye kullanmaktan, kand?rmaktan, i?in büyüsüyle uyutmaktan ba?ka bir düzenbazl?k de?il. 4000 y?ld?r, 2000 y?ld?r, 1500 y?ld?r toplumlar bu dü? dünyas?n?n kand?rmacalar? ile uyutulmu? durumda. Zincirlerini k?r?p, “Benim dinim özgürlüktür” diyemiyor. ?nsanlar tutsak.

Davran??ta, irdelemede, dü?üncede, yazmada, konu?mada tutsak.

Bu konuda en iyisi bir yorum yapmayay?m.

Bir kilise görevlisi beni görünce,

-Ba?l???n? ç?kar. Çekim de yapma diye uyard?.
-Özür dilerim.

Surlar?n içinde ma?ara manast?r ile tak?lar müzesi de yer al?yor. Yemek ö?ününe denk gelmi?ti. Onlarca manast?r görevlisi papaz kara giysiler, ba?lar?nda arkas?ndan kara bez kuyruk sarkan fesleri, uzun eteklerini savura savura yemekten ç?kt?lar. Biri var ki san?rs?n goril. Hepsi de ba??? paralar?yla beslenen beslemeler.

Onlara ?öyle bir bakt?m,

“Bir ?sa geldi bunlara i? aç?ld?. Bir istavroz çek, ?ncilden birkaç sayfa oku, ekmek elden su gölden ya?a. O be ne hayat! Ne dolarla ilgilen, ne vergiyle, ne alg?yla, vatan gitse bile din oldukça ya?a be ya?a. Bunca keriz senin tarlan, ye Samuel ye!”.

Buna inanç tecimi denmez de ne denir.

Her kiliseye giden, d??ar?da bekleyen ba???ç?lara para verip gidiyor.

Papaz görmekten, kand?r?lan zavall? insanlar?n bir kiliseden di?er kiliseye umutla girmesini görmekten s?k?ld?m.

Att?m kendimi d??ar?ya, günzel-hava so?uk mu so?uk! Çelik!
Bakt?m ç?k?? kap?s?n?n hemen solunda, “Kafe”.

Çöreklendim. Bir kahve içip ç?ksam iyi olacak ancak,

Olmazzzz…

Ben gibi bir pisbo?az…

Önce çok ac?l? bir çorba söyledim, sonra da orta pi?mi? biftek, 290 gr.

Çorbay? ekmeksiz ka??klad?m.

Oh!

?çim ?s?nd?.

Ç?kard?m “Sevim’i” (bilgisayar?m McBook’un ad?) ba?lad?m dü?mlerine dokunmaya. Dokundukça o an?lar?m? yazd? yazd?.

K?zca??z, ne su ister, ne yemek! Onu k?v?lla-elektrikle besle yeter. O çok suçsuz, ayr?ca sevgili. Onun gözü her gün benden ba?ka kimseyi görmüyor.

Bana sormay?n,

-Utanm?yor musun koskoca adam, bu genç k?zla hergün? Diye.
-O benim sevgilim. Niye utanay?m. O olmasayd? ben olmazd?. Biz bir bütünüz. O her ko?ulda yan?mda. Yaln?z denize girmeyi, y?kanmay? sevmiyor. Ben onu kokulu mendillerle siliyorum, her gün.

Ona dokundukça o co?uyor.

- Bifte?iniz geldi efendim.
- Sa?olun.

O avcumdan büyük, k?zarm?? bir biftek, yan?nda da ha?lanm?? bir m?s?r.

B?ça??m?z ald?m, kestim bir parça. A?z?ma götürdüm.

Et de?il, kösele…..

425 Griva(53 TL) ödedim ç?kt?m.

Yolum “Ötken-tarih müzesi”

Kar sorun de?il, ancak a??r botlar, uzun yürüyü?ler,

“Ah!”

Sol dizim a?r?masa,

- Ne oldu? Övgün hoca? Ya? almaya m? ba?lad?n?
- Yok be! Gönül ya??m 23. Çok co?kunum çok…..Ko?mak istiyorum, çiçekleri koklamak, tertemiz, buz gibi günzeli-havay? solumak, ko?mak, da?larda, bay?rlarda, ekin tarlalar? aras?nda ko?mak, göklere yükselmek istiyorum, bulutlarla kucakla?mak, güne?e varmak istiyorum. 
- ?çim köpür köpür.
- At gibiyim.
- Bir sevgili gibiyim.
- Sevenim.
- Ya?amaya doyamayan?m.
- Vars?n sol dizim a?r?s?n.
- Ya?as?n ?ekerim, Yürek yamalar?m, troidim, yüksek tansiyonum, hepsi ya?as?n. Onlar benim bir parçam.
- Gönlüm ah! Gönlüm! Gürül gürül akan ça?layanlar gibi, kocaman ?rmak olmu?, sular?n? köpürterek, bir o yakaya, bir bu yakaya yalpalaya yalpalaya, çak?l ta?lar?n?, kayalar? yalaya yalaya, sö?üt dallar?n? k?m?ldatarak, enginlere do?ru ak?p gidiyor, t?pk? ya?am?m gibi.
- Ya?am? kucaklayam?yorum kollar?m k?sa geliyor. Ancak o biliyor ki ben onu çok seviyorum.
- ?yi ki yarat?ld?m.
- Kollar?m? açt?m; kanatlar?m oldular. Sevgiye do?ru uçuyorum, sarmak için s?ms?k? kollar?m? açt?m. 
- Sevgi.
- Ya?am?n s?rr? sevgi. O varsa ya?am var, yoksa ya?am bo?. 
- Ona ula?mak için ko? ko? ko?.

19 Mart 2018, Kiev

UKRAYNA’DA YEMEK


Ukrayna, usuz bucaks?z, verimli, sulak topraklardan olu?uyor. Karadeniz’de büyük bir k?y?s? var. Ne var ki, iklimi so?uk.

Sebze, meyve gibi besinler d??ar?dan geliyor. Mandalina ile üzüm Türkiye’den, sar?msak Çin’den, portakal ?spanya’dan. Süt ürünleri yerli.

Yedikleri, içtikleri kutulanm??, sar?lm??, ?i?elenmi? yapay besinler. O nedenle çok sa?l?kl? olabileceklerini sanm?yorum. Çok kahve evi ile pastaevi var. Bunlar?n tümü de seçkin, ancak ucuz, nitelikli. Çay içilirken hiç görmedim. Yollarda iki ad?mda bir kahve sat?c?lar? var.

Biraz ucuz, ancak yerli üretimleri yok. Publarda en çok bira ile viski tüketiliyor.

Paralar? yok ancak özellikle gençler haz?r yemek yeme?e bay?l?yorlar. Mc Donald’slar t?ka basa dolu. Orada yemek yemek kendilerince bir üstünlük, Amerikan ya?am?na özenti. Hamburger ile k?zarm?? parmak patatese bay?l?yorlar.

??te baz? besinlerin fiyatlar?;

Kara ekmek 3 TL, kefir 4 TL, etin kilosu 15 TL, kahve 2 TL, espresso 2 TL, süt 2,5 TL, hamburger 3,5 TL, çizburger 4 TL, muz 4,5 TL, portakal 4 TL, elma 2 TL, bir ?i?e 1,5’luk su 1 TL. Ye?il ya da siyah zeytin hiç görmedim. Ancak lokantalarda zeytin ya? var.

Yemek yapmas?n?n bilmiyorlar ya da biz onlar?n yapt?klar?na biz yemek demiyoruz. Et ucuz olmas?na kar??n, lokantada bir 300 gr’l?k biftek, 35 ile 50 lira aras?.

Lokantada irice mant? gördüm. “Hah i?ta bu bizim yemek” dedim. Üzerine krem koydu, bir ka??k da ?eker att?. Aaa..bir de bakt?m ki..içinde vi?ne reçeli olan bir hamur tatl?s?. Bilemezsin çünkü üzerlerinde Krilce yaz?yor. ?ngilizce bilen çok az.

Tavu?unda gö?sünü sarm??lar, üzerine undan bir kabuk ile s?vam??lar. Sand?m içli köfte. Aaa bir de bakt?m, ha?lanm?? tavuk gö?üsü. Borç çorbas?, bo? çorba, benim a??z tad?ma uygun de?il.

Ancak etleri bir harika.

Kiev’de et nerde yenir?

Lokantalar oldukça temiz, düzenli, yemek niteli?i yüksek. Ancak baz? lokantalarda Krilce yazd???ndan ?a??rmamak elde de?il. Ne var ki, seçkin a? evlerinde ?ngilizce menü var.

Büyük bir dana pirzola yan?nda patates ya da f?r?nlanm?? sebze 35-50 TL. Bir mevsim salata 8-10 TL. (1 TL=8 Griva). 1 dolar= 25 Griva.

Et için önerece?im lokanta; Rukkola, P. Sagaidachuogo Street 22/1, Kiev (Dinyaperin üst k?ys?nda ona ko?ut liman soka??). Kaç?rmay?n kesin gidin.

Birkaç tane d???nda bal?k lokantas? görmedim. Oysa en ucuz kalkan ile en iyi havyar Ukrayna’ym??. Ancak ortal?kta islenmi? bal?ktan ba?ka bal?k görmedim. Kalkan hiç yok. Oysa Kalkan en çok Ukrayna’da ç?k?yor.

Kiev’de Türk Lokantalar?

Ba??ms?zl?k Meydan?nda, üç tane a?evi var; LOKANTA, MEYDAN(Edinicisi ?smet Bey, Digitürk var, k?ymal? pide, lahmacun, ?i? kebab ile kelle paça da yap?yor), TURKISH HOUSE, Liman yolunda T?KE, ba?ka ba?ka..Hepsi de iyi nitelikte…

LOKANTA denilen Türk yemekleri satan yer de ünlü yerlerden biri.

Bu lokantalara giderseniz Türk yeme?i özlemi çekmezsiniz. Fiyatlar? da uygun say?l?r.

Meydan Lokantas?nda; k?ymal? kay?k pide 13 TL, lahmacun 8 TL, kaburga kebab 30 TL, biftek 35-40 TL, pizza 7-10 TL. Et ya da mercimek çorbas? 5 ile 8 TL. Etli kuru fasulya 12,5 TL. Küçük ?i?e suyu 25 kuru?.

K?sarsan?z, 10-20 Tl’ye rahat kar?n doyurursunuz.

?una ?a??rm??t?m;

Örü?üm a?? hemen her yerde var. O nedenle telefonda whatsapp kullananlar?n paket almas?na gerek yok.

Ayr?ca otellerde yer ay?rtmaya gerek de yok. Kiral?k apartmanlar?n gündeli?i 25 dolar dolay?nda. Ben Kiev’in göbe?inde tek odal? bir ev kiralad?m; adres ile telefonu ?u; Posazh Center City, Kreschatik Street 13/2 Pecherskyi, Kiev, 01001, Ukrayna, +38 0931 117 91. Lüks de?il ancak idare eder. 4 geceli?i 125 dolar.

Kald???m 5 günde, gökyüzü sürekli k?rç?ld?. Hiç güne? ya da mavi gökyüzünü, ya da uçu?an bulutlar? görmedim. Çok so?uktu; en s?cak oldu?u ilk gün +3, daha sonralar? -10 ile -15 aras?. Yollarda kaym?yorsunuz, çünkü karlar sürekli kürünüyor. Gelecekler, yan?n?za bot, ayr?ca yünlü iç çama??r al?n. Ancak, Ukrayna’ya her süremde-mevsimde gidilir, gezilir. Ben Kiev’de karl? günlerde bile her yere yayan gittim. Yol kav?aklar?n? alt?nda yeralt? al??veri? yerleri s?ms?cak, ayr?ca çok da güzel.

Yaln?z e?lence yerlerine yaln?z gitmeyin diye öneriyorlar. Adam? soyarlarm??.

19 Mart 2018, Kiev

K?EV DE ANAYURT ANITI


1941-1945 aras? II.Dünya Sava?? utkusu an?s?na Kiev 'e dikilen ANAYURT (Motherland) An?t?.

Göz kama?t?ran bu an?t?n taban?yla birlikte toplam boyu 91 metre. Bir elinde kalkan, bir elinde k?l?ç tutan kad?n?n boyu 55 metre. Dünyan?n en yüksek ikinci an?t?( Artvin deki Atatürk an?t?n? bilen var m??). Kalkan?n üzerinde orak çekiç var. Tepesine dek 3 ki?i alan iner ç?kar i?liyor.

Ben sava??n her türlüsüne kar??y?m. Hiç bir nedenle, hiç bir kimse öldürülemez. Kendi soyunu geli?mi? savutlarla-silahlarla ölduren tek yarat?k insand?r.

Tüm sava?lar? din ile siyaset adamlar? birlikte ç?kar?rlar. Suçlar ancak yarg?yla k?y?nlan?r-cezalan?r.

E?er yurdunu savunmak için sava?m?yorsan sava? k?y?md?r-cinayettir.

Biz daha az öldük, onlar daha çok öldü diye övünen cani ruhludur.

Osmanl? sava? alanlar?na sürdü?ü Türklerin dölünü kurutmu?tur. Kurtulu? sava??nda son Türkler dev?irilmi?tir.

Siyasetin bitti?i yerde sava? ba?lar. Tüm sava?lar kötü siyasetçilerin ürünüdür. Sava?la övünen siyasetciler güçsüz korkak ki?ilerdir.

Tüm dünyada sava?lar bitsin. Çocuklar babas?z, kad?nlar kocas?z, analar o?ulsuz kalmas?n.

Yurtta bar?? yersuda bar??...

Ne mutlu Türküm diyene...

.18 Ekim 2018 Kiev
K?M BU UKRAYNALILAR?

Ukrayna, Karadeniz’in orta-bat? kesiminde Avrupa’n?n en geni? topraklar?n? edinmi? yemye?il ormanlarla kapl? bir lav ülkesidir. Bu ülke önceleri Hazar, Alt?nordu Türk ilkutlar?n?n-devletlerinin de ülkesi olmu?tur.

?stanbul’dan Ukrayna’n?n ba?kenti Kiev’e 1 saat 40 dakikada uçakla var?l?yor. THY, Pegasus, Ukrayna Hava Yollar? bu ülkeye uçuyor.

Ülkenin yakla??k ço?unu 45 milyon, bunun 2,8 milyonu ba?kent Kiev’de ya??yor.

15 Mart 2018’de Kiev’e indi?imde bir ak?am önce kar ya?m??t?. Ancak gerek sokaklardaki yaya kald?r?mlar?, gerekse araç yollar?ndaki tüm karlar çoktan kürünmü?tü. Kay?p dü?mek, ba??n? yarmak diye bir olgu yok.

Bugün 18 Mart 2018, günzel-hava s?cakl??? (-100C). Güzel ki, yeralt? çar??lar?, kahve evleri s?ms?cak. Kiev’de en çok içilen de Amerikan kahvesi ile bira.

Ukraynal?lar davran?? olarak bize benziyorlar. Ki?iler beyaz tenli gözleri aç?k ça?la ye?ili.

?öyle bir ön yarg? var; “Ukraynal?ysa çok güzeldir”. Bu do?ru de?il. Her ülkenin bak?ml? ki?ileri güzeldir. Bence en güzel kad?nlar Türk k?zlar?. Çünkü bizim uyru?umuz tüm Anadolu uygarl?klar?n?n bir kar???m?. Bu kar???mlardan güzel ki?iler türüyor. Do?al olarak ki?inin önce özü düzgün olmal?.

Ukraynal?, k?zlar ile kad?nlar güzellik dü?künü, ayr?ca bak?ml?. Kad?n kad?n gibi, erkek de erkek gibi. Ço?u sar???n, kumral görünmekle birlikte saçlar? boyal?. Genç k?zlar oldukça al?ml? giyiniyorlar. Ayr?ca yüksek ökçeli ya da topuklu ayakkab? giyince san?rs?n boylu. Oysa ortalama 1.65 gibi.

?u ön yarg? da yanl??, “Ukraynal? k?zlar, kolayca avlan?rlar. Onlarla her ?ey yap?labilir”.

Bu yakla??m da çok yanl??. Onlar?n sayg?de?er sa?lam ki?ilikli bir duru?lar? var. Onlar orospu de?iller. Kald? ki en çok orospuluk, bizim ya da ?ran gibi kapal? toplumlarda oldu?u herkesçe bilinir. Ne kadar s?karsan, yasak ili?kiler o kadar kötüye gider.

Toplumlarla aç?ld?kça, özgürle?tikçe, onanmayan ili?kiler azal?r.

Bu böyle biline….

- Ukrayna’ya m? gidiyorsun? 
- H?mmmmmm….Yine neler becereceksin? Vay çapk?n delikanl? vay!

Bu do?ru de?il. Bunu özellikle düzeltmek istiyorum,

“Ukrayna bizim sand???m?z gibi bir orospu ülkesi de?ildir.”

??in özü, Ukrayna siyasi olarak olmasa da, davran?? olarak özgür bir ülkedir.

Biz onlar?n yan?nda yaban kal?r?z, hem de ne yaban!

Ukraynal?lar çekirdek olarak Slav soyudur. Ancak kanlar?nda burada ya?am?? di?er soylar da vard?r. Katk?s?z Slavlar genelde iri yar?, biz Türklerin 1,5 kat? büyük olurlar. Ancak, Ukraynal?lar a?a?? yukar? bizler kadar. Biz t?knaz?z, ancak onlar ince. Acaba diyorum bunun nedeni geçim s?k?nt?s? çekmeleri mi?

Olabilir.

Ortalama ayl?k gelirleri 150-200 dolar. Sebze ile di?er besinler Türkiye deki gibi. Yaln?zca et, süt ürünleri ucuz. Giysilerin ço?u Türkiye’den.

Genelde beyaz tenli, aç?k ça?la gözlüler. ?çlerinde biz gibi göbekli, büyük kalçal? görmedim. Erkeklerde kesinlikle ne b?y?k var, ne de sakal. K?zlar ?a??rt?c?, bugün (-100C) idi ancak birkaç k?z halen mini etekliydi. Güzel görünmeye özellikle özen gösteriyorlar. Bak?ms?z bir k?z ya da erkek görmedim. Pis sakall? ya da b?y?kl? biri varsa ya Türk ya da Ortado?ulu. Türkler pejmürdelikleri, a??zlar?nda sigaralar?yla çok kolay tan?n?yorlar.

Ayk?r?y?z biz, ayk?r?.

Uygarl?k bizden çok ötede.

Cep telefonu kullan?m? asla bizim kadar de?il. Yüksek sesle konu?muyor, yüksek sesle kahkaha atm?yorlar. Kald???m süre içinde hiç araç kornesi duymad?m.

Ayr?ca karde?im bu ülke de hiç hastalanan yaralanan yok mu? Hiç zanz?r zang?r öterek geçen ne bir ambulans, ne de zevkine korne çalarak kendine yol açan bir polis arac? yok. Ba??ran ça??ran, kavga eden, yolu kaz?p kapatan, yaya kald?r?mlar?na araç çeken, yap?la?ma gürültüsü, beton k?rma makinesi çal??t?ran, ona buna düdük çalan, penceresini aç?p bang?r bang?r müzi?ini çal?p soka?? dinlettiren, motorsikletine gaz vererek eksozunun gürültüsünü dinlettiren de yok.

Yaya yollar?n?n geni?li?i, araç yollar?n?n 3 kat?.

Araçlar?n korne sesi hiç yok. Ba??ran kavga eden, ya da geçi? üstünlü?ü almaya çal??an f?rsatç? sürücüler de yok.

Adamlar bir tuhaf?

Sakin, ayr?ca dingin.

McDonald’lar bulu?ma yerleri.

Biz Türkler için Avrupa’da gidilebilecek en ucuz ülke. 1 lira = 8 Griva.

Ayak yollar? oldukça s?kça yer al?yor. Giri? 4 ile 5 Griva (50 kuru?).

??yerlerinin ço?unda Krilce yazm?? olmas? bizim için güç. ?? yerlerinde, lokantalarda hizmet çok güler yüzlü de?il. Ancak kendi aralar?nda çok içtenler. Ki?ilik olarak bozulmam??lar. Giyimleri ku?amlar? özenli.

Hiç a?layan çocuk görmedim. Annesi ya da babas?n?n h?rpalad??? çocukta görmedim. Onlar t?pk? büyükler gibi davran?yorlar. Annesinin ete?inden as?l?p, nazlan?p “ben bundan istiyorum” diye, salya sümük a?layan, b?z?rdayan, s?zlanan bir çocuk da görmedim.

Ruslar?n düzenli, ilkeli ya?amlar? bunlar? da etkilemi?. Ancak tümü de Amerikan dü?ü ya??yor.

Ukrayna demek Rusya demektir. Çünkü Ukraynal?lar kendi aralar?nda Rusça konu?up, Kril abcesiyle yaz?yorlar. Her kö?e ba??nda yönleçler var. Hangi yöne gidersen nelerle kar??la?acaks?n Kril ile ?ngilizce yaz?l?.

Yollarda seyrek de olsa, ellerinde silahlarla erler dola??yor. Yer yer köpekli, duman atan tabancal? erler de var.

Ne yaz?k ki, tutukevlerindekilerin yüzde 30’u Türklerle doluymu?. Bunlar?n suçu, böbrek kaç?rmak, uyu?turucu, kaçakç?l?k, h?rs?zl?k, tecavüz. Oysa Ukrayna’da suç oran? çok dü?ük. Türk uçaklar? inince bavullar? tek tek uyu?turucu koklayan köpekler kokluyor.

Utanç verici.

Öte yandan Ukrayna’ya girmek için pasaport de?il, çipli kimlik kart? yeterli.

Ukraynal?lar Ruslar?, özellikle Putin’i hiç sevmiyorlar. Kendilerini Demirperde de de?il AB’de görmek istiyorlar. Ancak, Rusya’ya olan borçlar? nedeniyle bu olas? de?il.

Irmak k?y?s?nda çok görkemli bir Ukrayna kahvesi bo? iken ?rma?? görmeyen kesimde McDonald’s kahvesinin t?ka basa dolu olmas?, “Amerikan Ya?am Tarz?n?n” tüm dünyay? büyüledi?inin kan?t?. Toplumlar Amerikan tan?t?m? ile uyu?turulmu? durumda. ?ngilizce konu?ana çok dü?künler, ancak ço?u konu?am?yor. Amerikan kahvesi ile hamburgere bay?l?yorlar.

Türkler de sevilmeyenler de?il. Ancak, Azerileri, Gürcüleri be?enmiyorlar. Rus ya?am tarz?ndan h?zla uzakla?maya çal???yorlar. Her yerde radyolar Amerikan ya da ?ngiliz müzi?i çal?yor. Ukrayna ya da Rus müzi?i dinleyemezsin. Ben hiç duymad?m.

Ukraynal?lar büyük oranda Bat?l? ya?am tarz?na uyum sa?lam??lar. Ancak üretimleri az, özelle?tirmeyle üretimevleri içindeki i?geçler-makinalar ç?kma ederine sat?lm??, sat?l?yor.

Çok geni? caddelerdeki konutlar?n genelde y??ma tu?la. Çünkü ülkede deprem yok. Konutlar çok görkemli Rus öre?ini yans?t?yor. Yüzeyleri oymal?, i?lemeli, kabartmal?, ayr?ca yontulu. Her biri ayr? bir sanat ürünü. D??lar? rengarenk donuk pastel boyal?. En çok sar?-beyaz ya da mavi-beyaz renkler kullan?l?yor.

Eski kent öze?inde yap?lar simgesel, görkemli, tu?ladan yap?lma, üzerleri oymal? ya da küçük yontularla bezeli görkemli dikintilerden olu?uyor.

Konutlar çok ucuz. Bir dönüm toprak içinde iki katl? bir evin ederi 8 ile 50 bin dolar dolay?nda. Ukrayna’da oturuyor ya da biriyle evlenmi?sen al, otur.

Ukraynal? e?lerin oldukça erke?ine ba?l? oldu?u belirtiliyor.

O biblo gibi k?zlar, ne yaz?k ki ya?lan?nca çok çirkin bir içli köfteye dönü?üyorlar.

Genelde kumral?ms?, kahverenkli saçl?lar. Sar? saçl?lar?n tümü boyama, kanmay?n. Ancak, gözleri aç?k ça?la ye?ili. O nedenle ak tenli, ça?la gözlü olarak beni bir Ukraynal?ya benzetiyorlar.

Erkeklerin k?zlara sarkmas?n? hiç görmedim. Yakla??m k?zlardan erkeklere do?ru. O nedenle Türk erkekleri için çekici bir ülke olabilir.

Ne de olsa bizimkilerin midesi dolu, ancak istemleri kad?na aç. Ne var ki, Ukrayna Karadeniz’de kom?u bir ülkemiz. Belki Avrupa’da Türkler için gidilebilecek, halen en ucuz, bizi vizesiz alan en uygar ülke.

Ah bu açl?k, Ukraynal?lar gibi ke?ke okumaya, bilgiye dönü?ebilseydi. San?r?m onun için ça?lar gerekiyor. ??in ilginci, Türkiye yönünü gericili?e çevirdi.

Kapand?kça bat?yor.

18 Mart 2018, Kiev

0 Yorum