gündeminiz
Image
Özel haber

UKRAYNALI B?R GEN? KIZLA S?YLE??

gündeminiz

- ?yi günler. - Size de
- Ben bir bildiriciyim, Türkiye’den. Sizi tan?yabilir miyim?
- Mariia Chernkbrovkina. Odessa do?umluyum, 24 ya??nday?m, be? y?ld?r da Kiev’de Pazarlama Tasar?m? yapan GNF-Avusturya i?letmesinde çal???yorum.

1,68 boyunda, beyaz tenli, aç?k ça?la gözlü, tabak yüzlü, e?itimli, cana yak?n, konu?kan, gözleriyle sorgulayan, özgüvenli bir genç k?z. Ona Kiev ad?n?n nerden geldi?ini sordum, bilmiyordu. Ona kenti kuran Hazarlar?n, Türkçe olarak “K?y? Ev” den bu ad? türettiklerini anlat?nca ?a??rd?.

- Gerçekten, Kiev, Dinyaper k?y?s?ndaki evlerin toplanmas?ndan olu?mu? bir kent.

Ona “K?r?m” ?n anlam?n? sordum. Bilmiyordu. Türkçe’de K?r?m’?n “felaket” anlam?na geldi?ini bildirdim. ?a??rd?. Bu ülkenin bir dönem, Moldavya’dan, Gürcistan’a dek Hazar Türklerinin elinde oldu?unu, Hazar Türkleri nas?l y?nançs?z-inançs?z iken, Musevili?i ald?klar?n?, Türkçe olan Runik yaz?y? b?rak?p, ?branice yazmaya ba?lad?klar?n?, adlar?n? Türkçe’den nas?l Musevi adlar?na çevirdiklerini anlatt?m.

- Bugün Türkiye’de de biz ayn? yanl??? yap?yoruz. Türkler Anadolu’ya gelmeden önce yaln?z Yaratan’a y?nanan-inanan, dinsiz bir toplumdu. Sonra Araplar k?l?çla Türkleri ?slam yapt?lar. Bununla kalmay?p, adlar?m?z? Mustafa, Ahmet, Salih, Mukaddes, Elif, Ay?e gibi Arap adlar? ald?k. Türk tamgas?n?-alfabesini b?rak?p Arapça tamgayla yazmaya, onlar gibi giyinip, onlar?n ya?ant?s?na uygun ya?amaya ba?lad?k. ?slam?n bayrakç?l???n? yaparak biz de k?l?ç zoruyla ba?ka toplumlar? ?slamla?t?rd?k. Her gitti?imiz yere camiler kondurduk.
 ?slam ad?na H?ristiyanlarla sava?a tutu?tuk; öldürdük, öldürüldük. Ald???m?z ülkeleri vergiye ba?lad?k, ellerindeki edinçleri, güzel k?zlar?n?, genç o?lanlar?n? ald?k, ?stanbul’a getirdik. Araplar? ordu görevi vermedik. Onlar için Türkler sava?t?. Sava?larda Türk’ün neredeyse soyu kurudu. Zorla ?slam’a dönü?türdü?ümüz toplumlar Haç için Mekke’ye gittiler.
 Onlar?n b?rakt?klar? parayla Araplar zenginle?ti. Araplar bize ba?kald?rmas?n diye onlara i? de?il, alt?n verdik. Sonunda Araplar H?ristiyanlarla birle?ip bize kar?? sava?t?lar. Osmanl? ?mparatorlu?u y?k?ld?. 1923’de kalan Türklerle bu kez Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Arap tamgas?n? at?p, birçok ulusun kulland??? Latin tamgas?n? ald?k.
 Kad?nlar? özgürle?tirdik, okuttuk, erke?e e?itledik. Devletin dini olmaz, toplumun y?nanç?-inanc? olur diyerek, bilimgüder-laik bir devlet kurduk. Böylece kurtulduk.
- Peki Hazarlara ne oldu?
- 6. Yüzy?lda tarih sahnesine ç?kan Ruslar geli?ince, Hazarlar? kendi ülkeleri olan Ukrayna’dan kovdular. Kimisi sakland?, kald?, kimisi Bat? Avrupa’ya, kimisi Anadolu’ya göç etti. Hazarlar tak?, el i?leri, esnafl?k, tecim, akça-finans, çetele-hesap, yat?r?m i?lerinde çok iyiydiler. Gittikleri, Almanya, Hollanda, Macaristan, Polonya, Romanya, Çek, Slovakya, ?spanya, ?ngiltere gibi ülkelerde tecimi, k?sk?l?-ekonomiyi, bilimi yönetimleri alt?na ald?lar. Ancak adlar? ?branice, yaz?lar? da ?branice olunca öz kimlikleri olan Türklükten uzakla?t?lar.
 Yabanc?lar onlara Yahudi diye adland?rd?. Oysa onlar Arami soyundan de?il Turan soyundand?. Bu dil ile din de?i?tirme onlara pahal?ya ç?kt?. Hitler, tüm Avrupa’daki Hazarlar?, Yahudi diye f?r?nlad?. ?çlerindeki bilimcilerin bir k?sm? Atatürk’çe Türkiye’ye al?n?rken, di?erleri Amerika’ya s???nd?.
- Demek ki dil ile din bu denli önemli. Siz Türklerle, Hazarlar?n yazg?s?n? çizmi?.
- Sen dine -inan?yor musun?
- Nas?l  ?nan?r?m? Kendine Tanr?n?n elçisi diyen her ki?i düzenbazd?r. Yaratan Tanr?ysa, o her?eye egemen ise, elçinin, komisyoncunun ne i?i var? Özetle ben dinsizim. Ba??ms?zl?k Meydan?nda okudunuz; “Özgürlük bizim dinimizdir”

- Bu söz beni çok etkiledi. Bak sen bir Hazarl? olabilirsin?
- O niye ki?
- Genlerine i?lemi?. Hem de Odessal?s?n.
- Bizim Odessa’n?n ço?u Musevidir. ?imdi anl?yorum ki onlar Hazar Türklerinin kal?nt?s?. Benim ad?m da bir Musevi ad?.
- Senin sevgilinde mi Musevi?
- Yok! Ancak bizim Odessa’da derler; “E?er Odessal?ysan kesin bir Musevi bula???? vard?r”
- Ha ha ha! Bu do?ru mu?
- Evet..Ha ha ha.
- Bence…Madem ki siz de portakal devrimi yapt?n?z, neden Türkler gibi Kiril tamgas?n? de?i?tirmiyorsunuz?
- Bilmem. Hiç dü?ünmemi?tim. Bu size çok güçlük ç?kar?yor de?il mi?
- Mariia, insano?lunun iki dü?man? vard?r; biri din, biri dil. Bu ikisi toplumlar? böler, sava?t?r?r, ölüm getirir. Oysa amac?m?z birbirimizi anlamakta, ileti?imden geçer. O nedenle önce ayni tamga, daha sonra da bir dili konu?mak zorunday?z. Dü?ünebiliyor musun? Ben 5 gün Ukrayna’da kald?m, neredeyse hiç birinizle konu?amadan, sizi anlamadan, siz beni anlamadan ülkeme dönüyorum. Bir ülkeyi gezmek, oradaki yap?lar?, do?ay? görmekten öte, toplumuyla konu?up anla?makt?r. Buna engel ne? Dil. Dilin, tamgan?n tutuculu?u olmaz. Bu ba?nazl??? atmak gereklidir.
- Do?rusun da nas?l çözülür bilmem!
- Size de bir Atatürk gerek.
- Ha ha ha.
- Ayr?ca, be? gün kald?m, hiç Ukrayna ?ark?s? dinleyemedim. Neden? Siz öz kimli?inizden utan?yor musunuz?
- Bat?la?ma ak?m?n?n sonucu.
- E?er ekininizi yitirseniz Ukraynal? da kalmaz.
- Gençler böyle bir ak?m?n içinde.
- Portakal devriminden sonra, neden Ruslar?n yapt??? o göz kama?t?ran an?tlar?, yontular? y?kt?n?z?
- Onlar bizi Rusya’y?, komünizmi an?msat?yor. Biz onlar? ebediyen silmek istiyoruz.
- Ancak onlar sizin ötkeninizin-tarihinizin bir parças?. Bu t?pk? S?rplar?n, Yunan ile Bulgarlar?n Osmanl?dan sonra camileri, medreseleri, köprüleri y?kmas? gibi bir ?ey. Bunlar ortak ötken. Bak, y?kamad?klar?n?zdan “Anayurt”(Motherland) an?t?, günümüzde en çok ziyaret edilen yer.
- Biz hiçbir an?t?n, Rusya’y? an?msatmas?na katlanamay?z. Bize ac? veriyor. Duygular?m? anlatamam.
- Ukraynal?lar mutlu mu?
- De?iller. Herkes yak?n?yor.
- Neden?
- Geçim derdi. Ortalama i?çi ayl??? 3000 Griva (120 dolar). Genel olarak yüksek e?itimlilerin ise 15 000 Griva (600 dolar). Ben bir yabanc? i?letmede pazarlama tasarlay?c?s? olarak çal???yorum, 25 000 Griva (1000 dolar) al?yorum. Bunun 700 Griva’s? kiraya gidiyor. Bana yetiyor. Ancak para biriktiremiyorum. K?sk?l?n-ekonominin düzelmesini bekliyoruz. Biz de AB’nin bir parças? olmak dile?indeyiz.
- Bizde de a?a?? yukar? size benzer. Ancak, ya?am Ukrayna’da daha ucuz.
- Biz Türkiye deyince, 5 y?ld?zl? oteller, s?cak deniz akl?m?za gelir. Otellere gideriz, Türkiye’yi görmeden, bilmeden döneriz.
- Gel bir gün, gez. Çok seversin.
- Bakal?m. Biz Ukraynal?lar? nas?l tan?yorsunuz?
- Türkiye’deki genel kan? “a?k ülkesi”. Ancak buraya gelince izlenimim de?i?ti. Ukraynal? k?zlar; duygusal, masum, e?itimli, davran?? bütünlü?ü olan ki?iler.
- Bu do?rudur. Bizde e?itim kurumlar? oldukça geli?mi?tir. Bilimsel çal??malar Ukrayna’da sürekli k?lavuzumuzdur. Özellikle bilimtey-üniversite e?itimi çok iyidir.
- Ulusal amac?n?z nedir?
- Rusya güdümünden kurtulup, bat?ya aç?lmak. Bat?n?n bir parças? olmak.
- Senin ere?in nedir?
- ??imde yükselmek. En iyisi olmak. Bulundu?um bölümü yönetmek.
- ??ini seviyor musun?
- Çok?
- Erkek arkada??n var m??
- Yok. Önce i?imde yükselmek istiyorum.
- Nas?l biriyle evlenmek istiyorsun?
- Yüksek e?itimli, okuyan, kad?n? anlayan, ince ruhlu, kibar, uzun boylu.
- Mariia sen sa?ol. Bil ki, bir gün böyle bir delikanl? önüne ç?kacakt?r. Sana ba?ar?l? bir ya?am dilerim.
- Sizinle görü?tü?üme çok sevindim.
- Ben de.

Ona T-yi, anlam?n? ö?retmi?tim. T’lerimiz açt?k. Birbirimize sar?ld?k. Yanaklar?ndan öptüm.

-Ho?ça kal.
- Sevgiyle kal.

O, gitti. Duygular? ile dü?ünceleri kald?.

Övgün A. ERCAN, Gezgin Yazar

20 Mart 2018, Kiev

0 Yorum