gündeminiz
Image
kültür sanat

Kemal K?l??daro?lu?na b?y?k ?d?l

gündeminiz

CHP Lideri Kemal K?l?çdaro?lu öncülü?ünde yap?lan ve tüm dünyada büyük yank? uyand?ran Adalet Yürüyü?ü'ne ilk uluslararas? ödül geldi;

 

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, 1982 y?l?ndan beri verilen Uluslararas? Siyasi Dan??manlar Derne?i-IAPC Demokrasi Ödülü’nü lay?k görüldü.

 

 

Bu y?l yapt??? Adalet Yürü?ü nedeniyle CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu'na verilecek olan IAPC Demokrasi Ödülü, her y?l dünyan?n herhangi bir ülkesinde demokrasiyi te?vik eden, demokratik dü?üncenin yay?lmas?na katk? sa?layan veya cesaretle demokratik de?erlerin ve süreçlerin geli?imine katk?da bulunan ki?i ya da kurumlara veriliyor.

Uluslararas? Siyasi Dan??manlar Derne?i IAPC (International Association of Political Consultants), dünyan?n her yan?ndan üyeleri olan 50 y?ll?k bir dernek. Dernek üyeleri, gösterilen adaylar aras?nda oylama ile Demokrasi Ödülü'nü almaya lay?k görülen adaylar aras?nda seçim yap?yorlar ve kazanan isim, derne?in her y?l düzenledi?i Dünya Konferans?ndan hemen önce aç?klan?yor. 2017 y?l? !APC Demokrasi Ödülü, 9- 12 Kas?m tarihleri aras?nda ?zlanda'n?n ba?kenti Reykjavik'te yap?lacak olan IAPC 50. Dünya Konferans?'n?n ard?ndan düzenlenecek olan törenle sahibine verilecek.

Demokrasi Ödülü bugüne kadar aras?nda Lech Walesa, Willy Brandt, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, Vaclav Havel, Hans-Dietrich Genscher, Nelson Mandela, Jimmy Carter, ?zak Rabin, Dr. ?irin Ebadi, Viktor Yushchenko, Bill Clinton ve Dr.Mir Hüseyin Mousavi gibi isimlere verildi.

 

0 Yorum