gündeminiz
Image
medya yazarları

Prof. Dr. ?vg?n Ahmet Ercan:UKRAYNA-2018

gündeminiz

Uzun uzun Ukrayna’y? anlatmaya gerek yok!

 

Ukrayna’n?n Ba??ms?zl?k Meydan?’na gelince, “Portakal Devriminde” yakt?klar? büyük AVM’nin üzerine 300m 175 m boyunda bir beze yazd?klar? yaz? her ?eyi anlat?yor:

 

“FREEDOM IS OUR RELIGION”

 

“ÖZGÜRLÜK B?Z?M D?N?M?ZD?R”

 

Ne demek istiyor Ukraynal?lar?

 

Biz; davran??ta, y?nançta-inançta, dü?üncede, yazmada, konu?mada özgürüz.

 

Biz Türklere gelince;

 

“ELHAMDÜD?LLAH MÜSLÜMANIZ”

 

Sonuçta; biz Türkler özellikle bu dönemde, ne davran??ta, ne y?nançta, ne dü?üncede, ne yazmada, ne konu?mada özgür de?iliz.

 

Bizde, konu?an, yazan, dü?ünen, davranan herkes hem yarg?lan?rm?? gibi yap?l?yor, hem de yarg?lanm?? suçlu bulunmu? gibi tutukevlerine at?l?yor.

 

Ukrayna’da tutukevleri bo?, bizde ise, e?itli?in, yarg?n?n, do?rulu?un olmad??? en büyük Adalet Saraylar? bizde, tutukevleri t?ka basa dolu.

 

Bizim, Türkler, Ukrayna’ya e?ey-seks yapmak için geliyorlarm??. O özgür davran??l? k?zlar?n?, kad?nlar?n? severken, ke?ke onlar?n dü?üncede, yazmada, konu?mada da özgür olduklar?n? anlayabilseler.

 

Ha! Burada her ?ey ç???r?ndan m? ç?km???

Yooooo!

Her ?ey t?k?r?nda.

 

Kad?nlar kapal? m?? Yok! Sokakta, evde kad?nlar? kertip, dövüyorlar m?? Yok! Çocuklara tecavüz ediliyor mu? Yok! 18 ya??ndan bir küçük çocukla birlikte olman?n k?y?n?-cezas? 150 bin dolar, ayr?ca 25 y?l tutukluluk. Kiliseler be? ö?ün çan çal?yor, t?ka basa dolu mu? Yok. Ne çan sesi, ne de kiliselerde insan yok. Yaya yollar? dar m?? Yooo! Araç yollar?n?n üç kat? geni?li?inde. Karda arabalar yollarda kal?yor, çarp??malar oluyor mu? Yoo!

Bu ülkede her ?ey düzgün düzgün i?liyor.

Ülke çok mu varl?kl??

Yooo!

Ukraynal?lar yetinmesini biliyor. Temiz pak giyiniyorlar. Ter kokan yok. Sar?kl?, ?alvarl?, elinde te?bih sallayan yok.

Televizyonlarda “Bizim kutsal kitab?m?zda ?u var, ?u yok” diyen, bilgisiz din adamlar?, bilgisizler ordusu olan uyru?unu her gün türlü yalanlar düzen siyasiler yok. Onlar?n pe?inden güden koyunlar sürüsü de yok.

Bizi bu aky?lanlar çok gerilere att?, çok.

Yok ettiler dilberim Atatürk devrimlerimizi.

Ben Ukrayna’da daha ne anlatay?m; tek tümce yetti; B?Z?M D?N?M?Z?N ADI ÖZGÜRLÜKTÜR”

 

Sa?l?cakla kal?n,

 

16 Mart 2018, Kiev.

0 Yorum