gündeminiz
Image
kültür sanat

Gazeteci yazar ?nay Y?lmaz'dan yeni polisiye roman: Av

gündeminiz

A7 Kitap taraf?ndan bas?larak piyasaya sürülen yeni roman raflardaki yerini ald?.

Medya Radar » Gündem » Gazeteci yazar Önay Y?lmaz'dan yeni polisiye roman: Av

Gerilim ­ polisiye türü romanlar?yla da bilinen gazeteci Önay Y?lmaz, yeni polisiyesi “Av” ile yeniden okuyucuyla bulu?uyor. Y?lmaz, A7 Kitap taraf?ndan bas?larak piyasaya sürülen yeni roman?nda, yazl?k sitede i?lenen bir cinayeti konu ediniyor.

   Kitab?n konusu özetle ?öyle:
   “Bir gökbilimci ve ayn? zamanda gökta?? avc?s? Can Peker, Ku?adas?’ndaki yazl?k sitede kalbinden b?çaklanm?? olarak bulunur. Sitedeki kom?ular? taraf?ndan sevilmeyen, geçimsiz ve kavgac? biri olarak tan?nan astronomi doçentinin ölümü büyük bir üzüntü yaratmaz.

   Cinayeti soru?turmakla görevlendirilen komiser Pertev Bora ve arkada?lar?, olay mahallinde birtak?m sürprizlerle kar??la??rlar. On villadan olu?an site son derece güvenliklidir ve katilin d??ar?dan gelme ihtimali son derece zay?ft?r. Komiser soru?turmas?n? derinle?tirdikçe, gökbilimcinin evinden iki büyük çok de?erli gökta?? parçalar?n?n da kay?p oldu?u anla??l?r. Ayr?ca sitede hemen herkesin gökbilimciyle bir sorunu vard?r.

   Komiser Bora, ayn? zamanda ailevi sorunlar?yla da u?ra?maktad?r. Ayr?ld??? ama hala çok sevdi?i e?iyle yeniden bir araya gelme umudunu hiçbir zaman kaybetmemi?tir. Fakat k?z?ndan, kar?s?n?n ba?ka bir erkekle evlenme haz?rl??? içinde oldu?unu ö?renince ç?lg?na döner. Komiserin i?i zordur; iki cephede birden sava? verir. Bir yandan katili bulmaya, di?er yandan kar?s?n? ve k?z?n? yeniden kazanmaya çal??maktad?r.”   Y?lmaz, okurlar?n?n kar??s?na bu kez klasik bir “katil kim?” polisiyesiyle ç?k?yor. Ve okurlar?n?, katil veya katillerle ilgili küçük ipuçlar? vererek, dedektiflerle birlikte olay? çözmeye davet ediyor.Önay Y?lmaz kimdir?

?stanbul’da do?dum ve büyüdüm. Bu kent benim her ?eyim; varolu?um, kimli?im…
Bebekli?imi, çocuklu?umu, e?itimimi, ilk ba?ar?m?, ba?ar?s?zl???m?, a?klar?m?, sevgilerimi, hayal k?r?kl?klar?m?, mutluluklar?, sevinçleri, üzüntüleri, k?rg?nl?klar?, ilk ?iirimi, ilk roman?m? k?saca beni ben yapan her ?eyi hep bu ?ehirde ya?ad?m ve payla?t?m. Dolay?s?yla bu ?ehir bana ait ve ben de bu ?ehre aitim.
Bu ?ehirde okudum ve bu ?ehrin üniversitelerinden birinden (?imdiki ad?yla Marmara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi) mezun olduktan sonra gazetecilik mesle?ine 1984 y?l?nda muhabir olarak Hürriyet Gazetesi’nde ba?lad?m. Hürriyet gazetesinde on y?l çal??t?m ve çok ?ey ö?rendim. Hürriyet benim mesle?i ö?rendi?im gerçek bir okulum oldu.
Çetin Emeç gibi efsane bir genel yay?n yönetmeniyle çal??ma imkân? da buldum.
Daha sonra Hürriyet gazetesinden ayr?ld?m ve o zamanki ad?yla Inter Star televizyonunda televizyon muhabiri olarak çal??maya ba?lad?m. Ama televizyon maceram k?sa sürdü ve bir süre sonra bir teklif üzerine kendimi Milliyet gazetesinde buldum.

?nsan?n kendisini ailesinde gibi hissetti?i Milliyet, mesleki anlamda kendimi geli?tirdi?im ve giderek olgunla?t???m gazete oldu. Burada çok say?da ba?ar?l? habere imza att?m. Çok say?da ödülün sahibi oldum. Üç kez (1996, 1997, 2005) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?ar? Ödülü’ne lay?k görüldüm. Son olarak da 2010 Bülent Dikmener Ödülü’nü kazand?m. Ve bu gazetede yazar olmaya karar verdim. Bir yaz? dizisi olarak gazete için haz?rlad???m Nazilerle Be? Y?l adl? seri yaz?y? 2005 y?l?nda kitap haline getirerek de yazarl?k serüvenim ba?lam?? oldu.

Gazetecilik ya?am?mda, ilk çevre muhabirli?ini ba?latmakla ilk çevre haberlerini yapmakla ve geli?tirmekle gurur duyuyorum. Çevre muhabirli?inin yan? s?ra bilim muhabirli?i de bana atfedilen s?fatlar aras?nda yerini ald?. Sadece muhabirlik de?il yöneticilik (Milliyet ?stanbul Haber ?efli?i) de yapt?m. Ancak gazetecilik mesle?inin bir muhabirlik mesle?i oldu?unu söylemeden geçemeyece?im. E?er bir gazetede bir muhabir olarak çal??mam??san?z gazetecilik yapt?m dememelisiniz.
Gazetecili?in do?as? muhabirliktir. Ama ne yaz?k ki gazetelerde en çok ezilen ve en kolay harcananlarda muhabirlerdir. Türkiye medyas? ya da Türkiye bas?n? bu hatadan dönmedikçe, bu yanl??? düzeltmedikçe, k?saca muhabirli?e yat?r?m yapmad?kça gazetecili?in geli?imi de pek mümkün olmayacakt?r.
Hürriyet gazetesinde çal??t???m y?llarda meslekta??m ve ayn? zamanda ?imdi o da benim gibi yazarl??? seçmi? olan ayn? zamanda da Elçiye Zeval Olmaz adl? ba?ar?l? bir kitaba imza atan Güzin Özen Y?lmaz ile evlendim.
2012 y?l?nda daha çok yazarl??a zaman ay?rabilmek için aktif gazetecilik hayat?m? noktalad?m.
?stanbul’dan ayr?lma planlar? yap?yorum ama dedi?im gibi bütünle?ti?im, bir parçam haline gelen bu ?ehirden nas?l ayr?laca??m? bilemiyorum. Ama bildi?im bir ?ey var ki o da bu ?ehri ?stanbul’dan öyle kolay kolay kopamayaca??m.

Önay Y?lmaz’?n Yay?mlanm?? kitaplar?:

Nazilerle Be? Y?l (Remzi Kitabevi), 2005 y?l?nda
Band?rma Yolcular? (Alfa Yay?nlar?), 2008 y?l?nda
117 Soruda Türkler (Alfa Yay?nlar?), 2009 y?l?nda
Poseidon’un Laneti (Güncel Yay?nlar?), 2009 y?l?nda
Ölüm Deltas? (Destek Yay?nlar?), 2010 y?l?nda
Heybeliada Cinayetleri (Destek Yay?nlar?), 2011 y?l?nda
Günbat?m? Cinayetleri 2013 y?l?nda

 

0 Yorum