gündeminiz
Image
medya yazarları

Siyasi robotlar ve Bah?eli

gündeminiz

Hong Kong merkezli Hanson Robotics'in geli?tirdi?i Sophia, geçti?imiz ekim ay?nda ilk vatanda? robot olarak dünyan?n gündemine oturmu?tu. Suudili Prens Muhammed bin Selman, Sophia'ya vatanda?l?k vermi?ti.

Ortaya att??? Cumhurba?kanl??? Sistemi'yle seksen milyonluk Türkiye'nin kaderini bir ki?inin iki duda?? aras?na yerle?tirilmesine neden olan Bahçeli robot konusuna da tavr?n? koydu.

Robot rahats?zl???!

MHP'nin fiili lideri robota vatanda?l?k verilmesine büyük tepki göstererek ?unlar? söylüyor: "Suudi Arabistan bir Hollywood y?ld?z?na benzetilen robota vatanda?l?k vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nas?l bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmu?tur?"

Muhtemelen robot, Bahçeli'yle kar??la?t???nda 'MHP'de zat? devletlerinin kurdu?u hegemonya gibi bir hâkimiyetin ayn?s?n? Suud, kutsal topraklarda kurdu' diyecektir.

?lginçtir bir süre önce de Güvenli ?nternet Günü program?nda sunum yapan robot, Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ahmet Arslan'?n s?k s?k sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek, müdahale edilmesini istemi?ti. Bakana itiraz eden robot an?nda susturulmu?tu. Daha sonra da i?güzarlar robotun bakandan özür dilemesini sa?lam??lard?.

Anla??lan o ki cumhur ittifak? zihniyeti robot bile olsa ak?ll?s?ndan, sorgulayandan ve itiraz edenden rahats?zl?k duyuyor.

Biat, itaat ve robot!

Türkiye tepedekilerin hiyerar?ik komutlar?yla oturup kalkan bir ülke konumuna gelmi?tir. Siyasi partilerden üniversitelere, STK'lardan medyaya kadar her alan bir ki?inin a?z?ndan ç?kan talimatlarla yönetilmektedir. Me?veret, meclis, görü?me, tart??ma, dan??ma tamamen formaliteye indirgenmi?tir. Hemen her alanda tek ki?i emir vermekte müntesipler de "emir demiri keser" diyerek gere?ini yapmaktad?r. 

Türkiye'de ?eyhler müritlerinden, siyasetçiler mensuplar?ndan, patronlar i?çilerinden, amirler memurlar?ndan yap denileni yapmalar?n?, yapma denileni ise yapmamalar?n? istiyor. Mensubiyet duyanlara dü?en görev 'liderin yanl??? benim do?rumdan do?rudur' düsturu içinde "gözlerimi kapar?m vazifemi yapar?m" demektir. Bu tam anlam?yla bilinçsiz bir robot tavr?d?r.

Kemal K?l?çdaro?lu, milletvekillerinin parti yönetiminden izin almadan aç?klama yapmalar? ve televizyona ç?kmalar?n? yasaklam??t?r. Türkiye'de siyaseti emirle kalkan, talimatla susan robotlar yap?yor.

Her alanda bir ki?i söylüyor herkes kay?ts?z ?arts?z gere?ini yap?yor. ??te örnekler: Belediye ba?kanlar? için "?stifa edilecek...et", E?itimde ö?renciler için "TEOG kalkacak...kalks?n", Ekonomide "MTV inecek...insin", Siyasette "Genel Ba?kanl??a aday olanlar ihraç edilecek...edilsin", iktidarla "Cumhur ittifak? kurulacak...kurulsun", Barolar Birli?inde "Türk ve Türkiyeli kavramlar? kald?r?lacak...kald?r?ls?n!"

Siyaset oligarklar? halk? robot gibi davranmaya zorluyor.

Bahçeli neden itiraz eder!

Bahçeli, kendisine oy veren vatanda?lar?n referandumda evet demesini sorgulamas? üzerine "size ne...size mi soracakt?m" diyen bir zatt?r. O, kendisine oy veren vatanda?lara robot muamelesi yaparken, adamlar tutmu? robotlara vatanda?l?k veriyor i?te o bunu hazmedemiyor.

Dahas? robot tasar?mc?s?, 'Robotlar?n önümüzdeki 5-10 y?l içinde tamamen bilince sahip olabilece?ini' söylüyor. Bilinçsizli?in, idraksizli?in, otomat gibi davranman?n kültür haline geldi?i yerde bilinç en büyük tehlikedir. Sonuçta buras? "Akl?n? kullanma" diyen ?eyh, "i? yerine girerken ruhunu vestiyere b?rak" diyen patron, "bize görü?lerin de?il parmaklar?n laz?m" diyen siyasetçi, "itaat et rahat et" diyen iktidarlar taraf?ndan yönetilen bir ülkedir. Robotun bile bilinç sahibi olmas?ndan elbette malum zevat ?ikâyetçi olur.

Türkiye'de insanlar? robota çeviren bir düzen revaçtad?r. Hâlbuki adam robota insan fonksiyonlar? yüklemektedir. Zat? devletlerin arzu etti?i insan tipi; konu?mayan, itiraz etmeyen, ?ahsiyetsiz, kimliksiz, utan?lacak kadar yumu?ak ba?l? fiziki özelliklerinden ba?ka insani özelli?i kalmam?? ki?idir.   

?tiraza hele hele muhalefete kelimelerde bile kar?? olan Bahçeli'nin her ?eyi sorgulayan robottan ?ikâyetçi olmas? do?ald?r. Vatanda?lar?n robotla?t?r?ld??? yerde robotlara vatanda?l?k fonksiyonu yüklenmesini bu nedenle do?ru bulmuyor!

Kaynak Yeniça?: Siyasi robotlar ve Bahçeli - Özcan YEN?ÇER?

 

0 Yorum