gündeminiz
Image
medya yazarları

Eeeyt Amerika bi harika!

gündeminiz

Cumhurba?kan?'n?n Amerika'n?n Türkiye'ye ettiklerine kar?? duru?u muhte?em..

Öyle bir "Eeeeeyt" diyor ki, George Washington'?n bile kemikleri s?zl?yordur, kesin..

Dünya'ya patronluk yapan bir ülkeye böylesi atarl? ç?k??lar her lidere nasip olmaz..

Bu duru?u ti'ye ald???m? sanmay?n, gerçekten önemsiyorum..

Gerçi, ?ahsi ç?karlar, ?ahsi hesaplar yüzünden de?il de "Ülke menfaatleri" aç?s?ndan sergilense, tad?ndan yenmez..

Neyse buna da ?ükür.. Amerika'n?n nobran tavr?na tav?r koyabilen bir Cumhurba?kan?m?z var ve insan teselli buluyor.. Harika bir ?ey bu..

***

Askerimizin sava?t??? terör örgütüne deste?i ABD veriyor..

Bölgemizde s?n?rlar? yeniden çizecek olan Büyük Ortado?u Projesi'nin mimar? Amerika..

Sekiz bin kilometre uzaktan gelip, kadim co?rafyan?n petrolüne çöküp, her tür filmi Amerika çekiyor..

Ve Cumhurba?kan?'n?n bu tezgaha çomak sokmas? elbette takdire ?ayan..

***

Diye devam etmek isterdim.. Ama s?n?rlar? de?i?tirecek BOP'un e?ba?kan? da bizim Cumhurba?kan?, Murat ne yaps?n, yaz?ya nas?l övgüyle, takdirle devam etsin?

Her f?rsatta Amerika'ya atarlan?p, "Eeeeeyt" çeken Cumhurba?kan?, ABD ekonomisine bir k?yak daha yapt?, Murat ?imdi ne desin?

***

Bak?n dün ne dedi, ABD D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Heather Nauert;

-Ülkemizde i? imkanlar?n?, d??ar?da ise ekonomik f?rsatlar?m?z? art?ran bu anla?may? görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye aras?nda özgür, adil ve çift tarafl? ticaretin harika bir örne?i...

Neymi?? Bu eeeyt Amerika'n?n Boeing firmas?ndan ne al?yor mu?uz? 40 tane Dreamliner uçak.. 11 milyar Dolar tutuyor.. Bizim param?zla 42 milyar 500 milyon lira.. Eski parayla 42 katrilyon 500 trilyon lira..

E naapcaz ?imdi?

?çeride, oy hesab?yla numaradan "Eeeeyt Amerika".. Gerçekte, 42 katrilyon 500 trilyon liral?k al??veri?..

Kimden? Boeing'ten.. Peki sadece yolcu uça?? m? üretiyor bu "Eeeeyt Amerika"n ?irketi? Hay?r..

B-52 bombard?man uçaklar?.. F-18 sava? uça??.. Apache helikopterler.. Veeee korgo uçaklar?..

Yani? Yanisi ?u, "Eeeeyt Amerika"n?n, Cumhurba?kan?m?z? k?zd?ran bütün operasyonlar?nda kulland??? hava silahlar?.. Mesela ?ncirlik'te mola verip, Irak'?n kuzeyine giden pyd yard?mlar?n? ta??yan uçaklar..

Haliyle merak ediyor insan.. Uçak alarak ödedi?imiz 42 katrilyon 500 trilyon liran?n ne kadar? pyd'ye lojistik sa?layacak araç gereçlere gidecek?

***

Tillerson da gitti...

Amerikan derin devleti ile bar??man?n yollar?n? arayan Trump reyiz sonunda D??i?leri Bakan? Tillerson'u da yedi..

D??i?leri Bakanl???'na CIA Ba?kan? Pompeo geldi..

Tillerson son bölge turunda Ankara'ya da gelmi?, alabildi?ini alm??t?.. Ne ald???n? ne biz ne de teamüllere uygun olmayan ?ekilde Türkiye Cumhuriyeti devleti biliyor..

Zira Erdo?an-Tillerson görü?mesine, D??i?leri'nden tercüman al?nmad?.. S?r görü?mede tercümanl??? D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu yapt?..

?ki devlet mi görü?üyor, yoksa eltiler k?na gecesi program? m? yap?yor belli de?il..

Sonuç? Mevlüt Çavu?o?lu aç?klamas?nda gider yapt? ve "ABD'ye ikinci bir ?ans verdik".

O ikinci ?ans? (!) alan Tillerson gitti.. Yerine gelen ise CIA Ba?kan?..

Türkiye ABD ili?kilerinde daha gergin ve ABD aç?s?ndan daha rasyonel bir döneme haz?r olmal?..

Seyir defterini art?k Trump'?n yazmayaca?? kesin..

**

D??i?leri Bakan? Tillerson gitti, yerine CIA Ba?kan? geldi dedik ya..

Cumhurba?kan? Erdo?an kopya çekmeye kalkar diye huzursuz olur mu D??i?leri Bakan?m?z?

Bak?p, görece?iz..

Kaynak Yeniça?: Eeeyt Amerika bi harika! - Murat ?DE

 

0 Yorum