gündeminiz
Image
medya yazarları

Pompeo'nun as?l hedefi T?rkiye!

gündeminiz

ABD Ba?kan? Trump'?n, Tillerson'u D??i?leri Bakanl???'ndan alaca??n?, yerine de CIA Ba?kan? Mike Pompeo'yu getirece?ini Serdar Turgut duyurmu?tu.

Turgut, geçti?imiz Ekim ay?nda, "Buradaki kaynaklar, Mike Pompeo'nun, uzun süredir Türkiye'nin cihatç?larla i? birli?i yapt??? fikrine neredeyse tak?nt?l? bir ?ekilde inand???na ve bu konuda bir ?eyler yap?lmas? fikrini yönetim içinde savundu?una dikkat çekiyor" diye yazm??t?. Ayr?ca Pompeo, Türkiye'den "?slami diktatörlük" diye bahsediyordu...

***

CIA Ba?kan? olur olmaz, ilk yurt d??? ziyaretini Türkiye ve Körfez ülkelerine yapan Mike Pompeo, bir programda, bu gezisi hat?rlat?larak "Neden ilk oraya gittiniz ve size ne söylediler?" diye sorulunca ?öyle cevap vermi?ti:

"Orada Amerika'n?n her bir gün güvende kalabilmesine yard?m eden, önemli istihbarat ortaklar?m?z var. Bunun için de onlara te?ekkür etmek istedim. Ama daha fazlas?n? bekledi?im gerçe?i konusunda onlarla konu?mak da istedim. Körfez ülkelerinde radikal gruplar var. Teröre kaynak sa?layanlara, camilerinde terörist yeti?tirenlere kar?? mücadelede daha fazla deste?e ihtiyac?m?z var."

"Türkiye bir NATO müttefiki ve buna uygun davranmas? gerek" diyen Pompeo, "Biz Türkiye'nin bu tehdide kar?? tam te?ekküllü orta??m?z olmas?n? istiyoruz." demi?ti.

***

ABD, FETÖ darbesi ile ordu üzerinden Türkiye'yi i?gal etmeye çal??m?? ama bunda ba?ar?l? olamam??t?. Türkiye'nin ABD'ye tepkisinin çok s?cak oldu?u günlerde, Pompeo, Riyad'da Trump ve Selman bin Abdulaziz'e k?l?ç dans? yapt?rd?! Daha sonra da bizzat kendisi Riyad'daki Yemame Saray?'nda Suudi Arabistan Kral? Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Pompeo, Kaliforniya'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda, Suudi Arabistan, ?srail ve baz? Körfez ülkelerinin "terörizmle mücadelede" birlikte çal??t?klar?n? söylemi?ti!

Muharrem Sar?kaya, Habertürk'teki 4 Ekim 2015 tarihli ve "Suudi ve ?srail'in Kürdistan anla?mas?" ba?l?kl? yaz?s?nda CFR belgelerini esas alarak Suudi Arabistan ve ?srail'in anla?t???n? yazm??t?.

CFR'de, 4 Haziran 2015'te yap?lan görü?mede Suudi taraf?n? temsil eden eski Washington Büyükelçisi General Enver Macid E?ki, ?srail'i temsil eden Büyükelçi Dore Gold'a "Büyük Kürdistan'?n yarat?lmas? için bar??ç?l yollarla ?ran, Türkiye ve Irak'?n emellerini zay?flat?p, Kürdistan lehine bu üç ülkenin parçalanmas?" önerisinde bulunmu?tu.

Türkiye ise Suudi Arabistan ile "Teröre kar?? ?slam ittifak?" ve "?slâm ordusu" ad? alt?nda anla?ma imzalam??t?!

Asl?nda bunlar, Türkiye'nin millî politikas?n?n eseri de?il, ABD bask?s?yla al?nm?? kararlard?.

***

Türkiye, yine de ABD'nin isteklerini tam olarak yerine getirmedi. Çünkü iç kamuoyunda büyük tepki do?mu?tu. O günlere kadar, "aç?l?m" çerçevesinde Oslo, Habur, Dolmabahçe örneklerinde oldu?u gibi ABD projelerini uygulayan iktidar "millî ve yerli" bir görüntü vermek zorundayd?. Çünkü iktidar? kaybetmekle kar?? kar??ya kalm??t?.

?ktidar, MHP'nin de destekledi?i terörle mücadele program?n? ba?latt?, ard?ndan El Bab ve Afrin operasyonlar?na giri?ti. Tillerson, PKK/PYD'nin Menbiç'ten F?rat'?n do?usuna çekilmesini kabul etti ama ?imdi bu da suya dü?tü. AKP iktidar?, bu anla?ma ile F?rat'?n do?usundaki fiili durumu kabul etmi? oluyordu. Teröristlerin F?rat'?n do?usuna çekilmesini kabul etti?ine göre...

CIA, bu anla?may? bile ABD aç?s?ndan zararl? gördü ve Mevlüt Çavu?o?lu'nun "Menbiç için anla?t?k, bir daha konu?aca??z" dedi?i Tillerson'un yerine, CIA Ba?kan? Pompeo getirildi.

ABD, Büyük Orta Do?u Projesi'ni Suudi Arabistan ve ?srail üzerinden güncellemeye karar verdi bir defa.

Türkiye'nin bu karara boyun e?mesini sa?lamak istiyorlar. Ataman?n as?l hedefi Türkiye'dir!

Kaynak Yeniça?: Pompeo'nun as?l hedefi Türkiye! - Arslan BULUT

 

0 Yorum