gündeminiz
Image
Tarihe not

Erdo?an??n ?vd??? Verheugen ?Bir kur?un atmadan T?rkiye?nin rejimini de?i?tiriyoruz? diyen ki?idir

gündeminiz

Verheugen bu törenden sadece 3 ay önce bir Alman Gazetesi’ne verdi?i demeçte ise Türkiye’yle ilgili olarak aç?kça, “Bu da bizim rejim de?i?tirme ?eklimiz. Bir kur?un bile atm?yoruz” demi?ti.

?ktidar?n düne kadar “medeniyet projemiz” dedi?i, bugün de kavgaya tutu?tu?u AB’yle ilgili olarak hat?r?mda sadece üç isim kald?.

Biri Karen Fogg. Bu han?m AB’nin Türkiye temsilcisiydi; “K?br?s sorununu” çözmek için “liberallerimizle” birlikte merhum Denkta?’? nas?l tasfiye edeceklerinin planlar?n? yapt?.

Di?eri Hans Jörg Kretschmer. O da 2002-2006 y?llar? aras?nda AB Türkiye temsilcisiydi. Dönemin ABD Büyükelçisi Eric Edelman gibi, Cuma hutbelerinde “Allah indinde yegâne din ?slâm’d?r” ayetinin okunmas?na kar?? ç?k?p, dönemin Diyanet ??leri Ba?kan? Ali Bardako?lu’ndan, “Laik bir kurum nas?l olur da ?slâm yegane hak dinidir diyebilir?” diye hesap sordu.

Sonuncusu Alman Günter Verheugen. 2004’e kadar AB’nin Geni?lemeden Sorumlu Komiseri, 2010 y?l?na kadar da AB Komisyon Ba?kan Yard?mc?s?yd?. ?imdilerde Alman televizyonunda Can Dündar’la yapt??? tart??mada, “Erdo?an diktatör de?il” dedi?i için Erdo?an ve medyas?n?n gözdesi.

Türkiye ile AB’nin aras?n? yeniden bulma çabalar?yla da man?etlerde. Erdo?an’?n dün Sakarya’da övgüyle söz etti?i bu ismin neler yapt???n? birazdan anlataca??m.
Ancak öncesinde Türkiye-Hollanda krizine dair bir notu payla?mak istiyorum.

KIRMIZI Ç?ZG?LER?M?Z? HOLLANDA S?LD?RD?

Hollanda Savunma Bakan? Jeanine Hennis-Plasschaert, seçimler dolay?s?yla Türkiye ile gerginli?i t?rmand?rd?klar? suçlamas?n? reddedip, “K?rm?z? çizgiyi göstermek zorundayd?k” dedi.

AB’nin Türkiye’ye “ucu aç?k” yol haritas? verdi?i, buna ra?men Ankara’da gündüz gözüyle havai fi?ek at?ld??? 17 Aral?k 2004 zirvesinde dönem ba?kan? Hollanda’yd?. Hollanda’n?n D??i?leri Bakan? Bernard Bot zirveden birkaç gün önce aynen ?öyle konu?uyordu:
“K?rm?z? çizgiler olmaz. Planlar? biz söyleriz, Türkiye buna ya evet ya hay?r der.”

Ve Zirve günü D??i?leri Bakan? Abdullah Gül ne mi diyordu? ?unu:
“De?i?en dünya ?artlar?nda ülkelerin k?rm?z? çizgileri olamaz.”

??te AB-Türkiye ili?kilerinin özeti; tek bir k?rm?z? çizgimizi b?rakmad?lar, ?imdi bize k?rm?z? çizgi “dersi” veriyorlar!..

VERHEUGEN NE DED?YSE YERL? YER?NE GET?RD?K

Verheugen’e gelelim.

 

Erdo?an dün Sakarya’daki toplu aç?l?? töreninde yapt??? konu?mada, TV program?nda Can Dündar’la tart??mas?n? anlat?p, Verheugen’i ?öyle övdü:

“Geçenlerde bir Alman televizyonunda eski geni?lemeden sorumlu komiser, bir programda burada mahkûm olup kaç?p Almanya’ya giden bir ajan terörist var ya, onlarla ayn? programda rezil etti onu. ‘Bir defa Erdo?an’a diktatör demekle yanl?? yap?yoruz’ dedi. ‘AB sürecinde s?k s?k biz görü?ürdük’ dedi ve ‘Ne dediysem hepsini Türkiye yerli yerine getirdi’ dedi.”

Bu Verheugen, AKP iktidar?ndan önce de Türkiye’ye geldi. Tarih 17 Temmuz 2000’di.
Dönemin koalisyon hükümetinin ortaklar? merhum Ecevit, Y?lmaz ve Bahçeli’yle gizli görü?me yapt?.

Ajandas?nda ne mi vard?? 

K?br?s ile Türkiye’nin y?llard?r imzalamay? reddetti?i BM Bireysel ve Siyasi Haklar Sözle?mesi. “?kiz Sözle?me” de denilen ve “Halklara kendi kaderlerini tayin hakk?” öngören bu sözle?meler maalesef o iktidar döneminde imzaland?”!..
K?br?s’la ilgili pazarl?k ve bask?lar ise halen sürüyor. Ki, AKP iktidar? döneminde Annan Plan?’n?n kabul edilmesi için en çok u?ra?an;

“1 May?s 2004’e kadar sorun çözülmezse, Rumlar AB üyesi olacak. K?br?s konusunda Yakovu (Dönemin Rum D??i?leri Bakan?) ile tam bir görü? birli?i içindeyiz. AB’nin K?br?s stratejisinin bir kez daha ba?ar?l? oldu?u ortaya ç?km??t?r… K?br?s sorunu çözülmeden Türkiye AB’yi unutsun. Türkiye K?br?s sorununu çözerse AB’ye girer demiyorum, ama çözemezse giremez” itiraf?nda bulunan;

Annan Plan?’na Türkler evet, Rumlar hay?r dedi?i halde Rum kesimi AB üyesi yap?ld?ktan sonra da “Rumlar bizi aldatt?. Yanl?? yapt?k” sözleriyle günah ç?kartan;

Türkiye’nin Rum kesimini tan?ma anlam?na gelen ek protokolü uygulamamas? nedeniyle AB’nin 11 Aral?k 2006’da 8 ba?l?kta müzakereler dondurmas? üzerine ise, “Bu karar?n Türkiye’de tetikledi?i hayal k?r?kl???n?n fark?nda oldu?unu, ancak bunun kap?lar?n kapanmas? anlam?na gelmedi?ini” belirttikten sonra “K?br?s konusu gerçekten acil bir konu haline gelmektedir.

Adan?n yeniden birle?mesi ve Avrupa topra??nda 40 y?l? a?k?n bir süredir devam eden anla?mazl???n sona ermesi, AB’nin de ç?kar?nad?r. Bu tür bir bölünmü?lük, bar??, uzla?ma ve insan haklar? temeline dayanan AB içerisinde kabul edilemez” diyen biridir Verheugen.

Türkiye-AB ili?kileri için ?u aç?klamalar? da oldu:

“1997’de Türkler ?imdiki geni?leme sürecinden d??land???nda kendilerine ayr?mc?l?k yap?ld???n? dü?ündüler. Bir tek Türkler d??lanm??t?. O zamanlar bu kom?uluk konsepti yoktu. ?imdi durum biraz farkl?. Ve en iyisi… ideali… birlikte… Her iki taraf? da zorlamayacak, tam üyelik d???nda bir çözüm bulal?m… En ideali bu olurdu. Çünkü ben inanm?yorum bu tam üyeli?in, inanm?yorum. Yani sonuçta bunun olaca??na inanm?yorum…”

“Bunu Türkler de biliyor tabii. Buna ra?men Türkler, ‘?htiyac?m?z var, bize bu perspektifi sunmal?s?n?z’ diyor. Çünkü aksi takdirde tüm bu reformlar? yapamazlar.”
“Müzakerelerin ba?lamas? durumunda ne kadar sürece?ini bugünden söylemek mümkün de?ildir. Ankara’daki hükümet için bu soru pek de o kadar önemli de?il.”

TÜRK?YE’DE TEK KUR?UN ATMADAN KAD?FE DEVR?M YAPTIK

Verheugen Ocak 2007’de AB Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s?yd?. TÜS?AD taraf?ndan, “Bo?aziçi D?? Politika Ödülüne” lây?k görüldü. Ödülünü de dönemin Ba?bakan? Erdo?an’?n elinden ald?. Bu törende yapt??? konu?mada, ?unlar? söyledi:

“Baz? analistler birkaç y?l içinde Türkiye’de meydana gelen bu de?i?ime ‘kadife devrim’ ismini veriyor. Dürüst konu?mak gerekirse, böylesi bir kadife devrim dolay?s?yla övgüyü hak eden; ?leri görü?lü siyasi liderleri, TÜS?AD’?n da aralar?nda bulundu?u i? dünyas?, insan haklar?na sayg?l? ve az?nl?k haklar?n?n garanti alt?na al?nd??? tam anlam?yla i?leyen bir demokrasi için yüreklerini ortaya koyan insanlar? ile Türkiye’nin kendisidir.

Bundan ne AB ne komisyon ne de ben kendimize pay ç?kartabiliriz. Bizim yapt???m?z ?ey sadece Türkiye’de süregelen reform sürecine destek için, yard?m eli uzatmay? teklif etmek olmu?tur.”

Verheugen bu törenden sadece 3 ay önce bir Alman Gazetesi’ne verdi?i demeçte ise Türkiye’yle ilgili olarak aç?kça, “Bu da bizim rejim de?i?tirme ?eklimiz. Bir kur?un bile atm?yoruz” demi?ti.

Z?NANIN M?MARI DA OYDU

Eylül 2004’e dönelim. ?ktidar TCK’da de?i?iklik yaparak, “zina”n?n suç say?lmas?n? kararla?t?rm??t?.

Tam, “AB’ye giriyoruz” havalar?n?n esti?i günlerdi. ?slâmc? kesim düzenlemeyi hararetle desteklerken, Verheugen de?il, ama Sözcüsü Jean-Christophe Filori, “Geli?melerden kayg? duyduklar?n?, bu düzenlemenin Türkiye’nin imaj?n? zedeleyece?ini” duyurdu.
Dönemin Ba?bakan? Erdo?an, “Kimse bizim içi?lerimize kar??mas?n. AB olmazsa olmaz de?ildir” diye tepki gösterdi.

K?yamet koptu… Borsa çöktü… AB, “Ya zina, ya ben” resti çekti… Bat?c? gazeteler, yazarlar ve TÜS?AD, Erdo?an’a sava? açt?… Dönemin D??i?leri Bakan? Abdullah Gül, Erdo?an’?n “zina” ?srar? kar??s?nda istifan?n e?i?inden döndü.
Brüksel’e ça?r?lan Erdo?an giderken, ?u aç?klamay? yapt?:

“Zina düzenlemesi din kökenli de?ildir. ?slâm’da bu tür cezalar yoktur. Biz bunu ailenin, kad?nlar?n korunmas? için yapmak istiyoruz. Zinaya toplumumuzda hassasiyet var. Türkiye’nin kendi iç ?artlar? var. Halk?m?z?n büyük ço?unlu?u istiyor.”

Yak?n kaynaklar?n medyaya s?zd?rd??? bilgilere göre, Erdo?an Brüksel’de de AB’ye“ders” verecek, “Yasalar haz?rlan?rken tüm ülkelerin kültürel de?erlerini, vatanda?lar?n beklentileri ve isteklerini dikkate ald???n?” söyleyecekti.

Sonra m?? 

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Ba?kan? Joseph Borrel’le düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, AKP iktidar? döneminde zina konusunun bir daha gündeme gelmeyece?ini belirtip, “TCK’n?n içinde olmayan herhangi bir madde oraya girmeyecektir. Bizim hükümetimizin ard?ndan ne olur bilemem, ancak AKP iktidar? yeni TCK ile yoluna devam edecektir” dedi.

Erdo?an Verheugen’la da görü?tü ve bu görü?me esnas?nda dönemin TBMM Ba?kan? Bülent Ar?nç’? telefonla aray?p, “zinas?z” TCK’n?n ç?kar?lmas? için Meclis’in Pazar günü toplanmas?n? istedi. Verheugen ise AB ve Türkiye’nin TCK’ya yönelik sorunu çözdü?ünü kaydedip, “Türkiye’nin AB sürecinde masan?n üzerinde herhangi bir engel kalmad???n?” müjdeledi!..

?u olanlara ve ?imdilerin “meydan muharebelerine” bak?nca; gel de Erdo?an’?n 1995’teki, “Bu mücadeleyi iktidara getirme noktas?nda gerekiyorsa, Papaz elbisesi dahi giyerim” sözünü hat?rlama!..

Müyesser Y?ld?z

odatv

0 Yorum