gündeminiz
Image
Tarihe not

?L?M TOHUMLARI .!! Tar?m? bitiren tohum plan?n?n alt?nda hangi ?irket var"

gündeminiz

AKP hükümetinin mutlak teslimiyetçi politikalar?yla, tohum sektörümüzün neredeyse tamam? bu be? dev ?irketin kontrolüne b?rak?ld?.
Emperyalist devletlerin insan? ve insanl??? kontrol etmekte kulland?klar? en eski stratejilerden birisi, insan?n temel ihtiyac? olan g?da kaynaklar?n? tekellerine almak.Bu devletlerin yönetim alg?s? ve yap?s?n?n ?irketler üzerinden oldu?u bilinmekte.

Bu ilkeyle ABD-?srail öncülü?ündek iemperyal efendiler,dünya g?da sektörünü özellikle tohum sektörünü dev ?irketlerin kontrolüne b?rakm??lar. Özellikle son on be? y?ld?r, be? dev Biotek firmas?,(Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow ve DuPont)kapitalist ekonomik modelleri benimseyen hedef ülkelerintohum sektörünü ele geçirdiler.

 

Bu be? dev ?irket son 15 y?lda 200 üzerinde tohum firmas?n? kontrolüne alarak sa?lad?klar? tekelle?meyle kal?c? sürdürülebilir yenilenebilir tar?msal eylemlerini ve evrendeki her bir ki?inin sa?l???n? tehdit eder konuma ula?t?lar. ??gali planlad?klar? ülkelerde ç?kard?klar? yasalarla, çiftçileri kendi ?irketlerinin tohumlar?na mecbur b?rakt?lar.

Sonuçta bu ülkelerde geneti?i de?i?tirilmi? tohum kullanma oranlar? %90 lara yakla?t?; kalan %10 luk bölümü ise kaçak ekim ad? alt?nda suç kapsam?na ald?rarak, adeta kan dökmeden ülkelerin topraklar?n? i?gal ettiler.

Bu ?irketler, tohumlar?n, bitkilerin ve genlerin patenthaklar?n? ele geçirerek faaliyet alanlar?n? geni?letiyorlar(ilaç sektöründeki gibi). Bu patentler ?irketlere yeni ürünler geli?tirmenin ve satman?n tüm haklar?n? vermekte. Bitkilere ve genlere verilen patentler, ürünün tekelle?mesini sa?l?yor ve çiftçilerin yerli tohumlar? kullanmas? ve kurtarmas? yasalarla engelleniyor.

 

GÜNDE 2 M?LYON DOLAR HARCIYORLAR

Bu dev ?irketlerden en iyi bilineni Monsanto. Ellinin üstünde ülkede faaliyet gösteren, onbinlerce çal??an? olan ve borsada hisseleri h?zla yükselen bir ?irket bu.1980’ den itibaren Geneti?i De?i?tirilmi? (GD) tohum üretiminde dünya lideri ve tam 674 biyoteknolojik ürün patenti kazanm?? durumda.

Monsanto sadece kendi GD tohumlar?n?n ke?fi, üretimi ve patenti için u?ra?m?yor, birçok bitki tohumunun patentlerini ele geçirmek için de u?ra? veriyor.

Öyle ki ara?t?rma ve geli?im için günde 2 milyon dolar harc?yorlar. Biotek devi Monsanto, Orange gaz?, Dioksin, s???r büyüme hormonu, genetik de?i?tirilmi? tohumlar dahil planetin en tehlikeli ürünlerinin üretimineimza atm??. ?maj?n? düzeltmek için birçok sosyal projeyi kullanan ?irketin, üretti?i birçokGD tohum ve ürünün hem çevre hem de insan sa?l??? için y?k?c? sonuçlar? bilinmekte.

 

Bu tohumlar sat?l?rken patent haklar?yla birlikte sat?lmakta dolay?s?yla çiftçi her y?l GD tohumlar? sat?n almak zorunda, tohum toplamak patent haklar?n? ihlal olarak de?erlendirilmekte, tohum kurtarmaya çal??an her ki?inin lisans ücretini ödemesi gerekti?i ifade edilmekte. Bu da tabii ki yüksek üretim maliyeti ve azalm?? ürün seçenekleri anlam?na gelmekte.

GD tohumlar?n önemli sorunlar?ndan birisi de yüksek oranda pestisit ve herbisit kullanma gereksinimi, bu da tabii ki üretim maliyetlerini katlamakta. Bu tür ürünlerde bazen tüm hasat?nbirden çökü?ü yan?nda bu ürünleri yiyen insan ve hayvanlara verdikleri zarar ve zarar?n maliyetleri de önemli sorunlar.

 

WIKILEAKS’TE YER ALMI?TI

?ki y?l önce dünyadan 400 bilim adam? bir araya gelerek GD tohum sektörünün sorunlar? masaya yat?rd?lar. Raporlar?nda GD tohum teknolojisinin tar?msal üretim maliyetlerini dü?ürece?i, üretimi art?raca?? iddias?yla ortaya ç?kt???n?, ancak hem tohum hem de ürün maliyetlerinin ve fiyatlar?n?n yükseldi?ini örne?in GD ürünlerinin ilk ç?kt??? 1996 y?l? ile 2007 aras?ndaki dönemde soya ve m?s?r fiyatlar?n?n iki kat?na ç?kt??? ifade ettiler.

Artan pestisit ve herbisit kullan?m?n?n maliyetleri art?rmas? yan?nda bu pestisitlerin içindeki glifosfatlara direnç ve toksisite sorunu olu?tu?unu da vurguland?lar. Raporda GD soya hasat miktar?n?n GD olmayan ürüne göre %20 azald??? bazen de hasat?n tamamen ba?ar?s?z oldu?u belirtildi. Yine Georgia Üniversitesi GD pamuk üreticilerinin gelirinde %40 azalma oldu?unu, Afrika’n?n GD üretimden olumsuz yönde etkilendi?ini belirtti.

GD tohumlar?n ekimi hükümetlerinin kararlar?yla Almanya, ?rlanda, Macaristan gibi baz? Avrupa ülkelerinde yasakland?; bu ülkeler topraklar?n?n test alan? gibi kullan?lmas?na müsaade etmediler ve GD tohumlar?n?n kullan?ld??? bu süreci kontrolsüz olarak de?erlendirdiler.

 

Yine Wikileaks’ten s?zan bilgilere göre Monsanto’nun suç kapsam?ndaki eylemlerini k?nayan bir Frans?z belgesel program?ndan sonra (ba?ta GD bitkilerine özgün özel bir Bt toksininin insan ve anne karn?ndaki bebeklerin kan?nda tespit edilmesi) ABD senatosu, di?er ülkelerde faaliyet gösteren Monsanto’nun aktif savunucusu olmu?.

DEH?ET VER?C? TABLO

Türkiye uzun süredir emperyal tar?m ve hayvanc?l?k politikalar?n?n hedefinde bir ülke. AKP hükümetinin mutlak teslimiyetçi politikalar?yla, tohum sektörümüzün neredeyse tamam? bu be? dev ?irketin kontrolüne b?rak?ld?. Ekim 2006’da yasala?an 5553 say?l? Tohumculuk kanunu ile tohum ?slah? yapan ?irketlerin haklar? düzenlenerek, devlet eliyle ?slahç? ?irketlere pazar yarat?lmas? güvencesi sa?land?.

Bu arada topraklar?m?z?n ço?u GD tohumlar?n üretimiyle geli?en biyolojik ve kimyasal kirlenme, verim dü?mesi ve yerli tohumlar?n da bozulmas? sorunlar?na terkedildi. Yerli tohumuna sahip ç?kan çiftçiye a??r para cezalar?n? da içeren yapt?r?mlar getirilerek çiftçimize terörist muamelesi yap?ld?. Binlerce y?ll?k geçmi?i olan Anadolu tohumlar? ve topraklar? ba?ta ?srail’den getirilen tohumlara ve dev ?irketlerine pazarland?.

?srail bir avuç tohumuylaülkemiz topraklar?nda üretilen binlerce kilo ürünü geri almakta; topraklar?m?z? kirletti?i, çiftçimizin eme?ini sömürdü?ü de cabas?.

Gördü?ümüz deh?et verici tablo, ülkemiz hükümetinin ABD-?srail politikalar?na insan?m?z?, çiftçimizi, topraklar?m?z?, tar?m sektörümüzü teslimiyetinin resminden ibaret. ?ster istemez “tohum” ve “döl” aras? ça?r???m zihnimize tak?l?yor. Toplumsal de?i?imin ?srail tohumdan ba?lat?lmas?n? manidar buluyoruz.

Gülümser Heper  ODATV

 

0 Yorum