gündeminiz
Image
medya yazarları

Efendi BARUT?U: ?T?rk?le ?T?rkl?k?le derdiniz nedir"

gündeminiz

?ki önceki yaz?m?zda ?imdi Birlik Zaman?” diyerek Türkiyenin ba?latt??? Zeytindal? Harekât?” ile kritik bir dönemden geçti?ini, bölgede çarp??an...

 

...her Mehmetçi?in, 81 milyon Türk insan?n? arkas?nda görmesi gerekti?ini ifade etmi?tik.

Mehmetçi?in kan? üzerinden siyaset yap?lmamas?n?, iç politikadaki tart??malar?n bir süreli?ine ertelenmesi bunun Türk Milleti’nin tavr?n? d?? dünyaya göstermesi bak?m?ndan da önemli oldu?unu vurgulam??t?k.

Ama maalesef, huylu huyundan vazgeçmiyor: “Niza”y? siyasetin ba?l?ca sermayesi sayanlar, birbirlerine olmad?k suçlama ve hakaretler sarf ettikleri gibi baz?lar? da bohçac? kad?n üslubu ile “K?skananlar çatlas?n” veya benzeri sözlerle bütün hafifliklerini sergilemektedirler. Beyefendi ü?engeçli?inden dolay? 20 y?ld?r Hakkari’ye, ??rnak’a, Ardahan’a, A?r?’ya, Van’a gitmemi? Afrin’e gidip ?ehit olmaktan bahsediyor.

Bir ba?kas? ise, “?ehitler ölmez, vatan bölünmez” sözünden nefret etti?ini sosyal medyada dile getiren bir haspay? partisinin yetkili organlar?na seçtirmekte hiç beis görmüyor veya “Afrine’e girmeyelim” buyuruyor. ?yi de Mehmetçik oraya piknik yapmaya veya golf oynamaya gitmedi ki.

Siyasi hayat?m?zda kavgac?, ideolojik tav?r, muar?z?n? dü?man görme ve iktidar h?rs?n? her ?eyin önünde sayma iptidaili?inden bir türlü kurtulam?yoruz.

Kendisinden daha makul aç?klamalar bekledi?imiz Say?n Ba?bakan her vesile ile sözü 16 Nisan 2017 Anayasa oylamas?na getirip hay?r diyenlere “hain” yaftas? vurmaktan geri kalm?yor. Bu milletin yüzde 49’u (bize göre yüzde 51’i) hay?r dedi?ine göre toplumun yar?s?n? böylesine a??r ithamlarla ötekile?tirmek milli birlik anlay???yla ne derece ba?da?maktad?r.

Me?hur atasözüdür: “Bir deli, bir kuyuya bir ta? atar, k?rk ak?ll? ç?karamaz”. Nitekim, Türk Tabipler Birli?i Merkez Konseyi de Afrin Harekât? ile ilgili çok gereksiz bir ifade kullanarak yeni tart??malar? ba?latt?. Devlet, hükümet ve siyaset ricali içindeki akl-? selim sahiplerinin bu kuyudan, bu ta?? ç?karmalar?n? beklerken, durumdan vazife ç?karmay? seven birileri hiçbir ?ekilde kabul edilemeyecek bu demece dört elle sar?lm??lard?r.

Baz?lar? Anayasal kurulu? ve kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?u olan bu kurumlar?n isimlerinin önündeki “Türk” ve “Türkiye” ibarelerinin kald?r?lmas? do?rultusunda bir kanun tasla?? haz?rland??? de?i?ik medya organlar?nda haber olarak yer ald?. Ne diyelim; Erzurumlu’nun tabiriyle “Ört ki ölem”.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti uluslararas? emperyalizmin do?rudan veya dolayl? sald?r?lar?na maruz kalm??t?r. Bu dönemde, d??ar?ya kar?? aç?lan her türlü cephede bir “Kuvay-? Millîye” heyecan?yla kenetlenmek gerekir. Bunun asgari ?art? da “iç cepheyi tahkim etmek”ten geçmektedir. Sürüden mesul olan çobanlar?n millî birli?i, dayan??may?, fedakârl???, feragat?, adanm??l?k duygusunu öne ç?kar?p “iç bar???” takviye etmelerini beklemekteyiz.

Önünde Türk ve Türkiye ibaresi olan kurumlardan baz?lar?n? k?saca sayal?m:

Türk Silahl? Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf?, Türk Tabipler Birli?i, Türk Eczac?lar Birli?i, Türk Di? Hekimleri Birli?i, Türk Veteriner Hekimleri Birli?i, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ye?ilay Cemiyeti, Türkiye Muharip Gaziler Derne?i, Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Enstitüsü, Türk-?? (Türkiye ??çi Sendikalar? Konfederasyonu), Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i, Türkiye ??adamlar? ve ??kad?nlar? Derne?i (TÜS?AD), Türkiye Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birli?i, Türkiye Tar?m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli?i, Türk Hava Yollar?, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye ?statistik Kurumu, Türk Hava Kurumu, Türk Standartlar? Enstitüsü, Türkiye Mimar ve Mühendis Odalar? Birli?i, Türkiye Barolar Birli?i, Türk Ocaklar?, Türk Ocaklar? E?itim Kültür Vakf?, Türkiye Futbol Federasyonu ve di?er bütün spor federasyonlar? …

“Çok abartm??s?n” denilebilir. Ama az bile yazd?k; daha onlarca benzeri kurum ve kurulu? vard?r.

Birileri, kafay? “Türk” ibaresine takarak sözde Türk Tabipler Birli?i Merkez Konseyi’ni ve Türkiye Barolar Birli?i’ni cezaland?rma ad?na, eskiden beri kursaklar?n?n bir kö?esinde var oldu?unu bildi?imiz “Türk” ve “Türklük” kar??tl???n? sergilemeye kalk??maktad?rlar.

Burada maksad?m?z, Türk Tabipler Birli?i Merkez Konseyi’ni müdafaa etmek de?ildir. Afrin Harekât? ile ilgili son demeçlerini tasvip etmemiz de katiyyen söz konusu olamaz.

Kald? ki, bu Konsey, me?hur “Çözüm ve aç?l?m süreçleri”nde, bölücülü?ün â’las?n? yaparak, Türklü?e yak??mayan tav?r ve davran??lar sergilerken iktidar çevreleri bunlar?n s?rtlar?n? s?vazlamaktayd?.

1969 senesinde, 1136 say?l? Avukatl?k Kanunu ile ihdas edilen Türkiye Barolar Birli?i’nin mevcut Say?n Genel Ba?kan?’n?n ve yönetiminin ise, hukukun üstünlü?ü, hukuk devleti kurallar?n?n yerle?mesi, yarg?n?n ba??ms?zl??? ve savunma mesle?inin haklar?n? müdafaa konusundaki mücadele ve duru?lar? bizce takdire ?ayand?r.

Türk Tabipler Birli?i, 1953 senesinde Türk Tabipleri Birli?i Kanunu ile kurulmu?tur. Mevcut haliyle sadece serbest çal??an hekimler, illerdeki tabip odalar?na üye olmak mecburiyetindedirler. Kamuda çal??an hekimlerin “üyelik mecburiyeti” yoktur. Bu sebeple de bir az?nl?kç?-örgütçü grup uzun y?llar öncesinden bu müesseseyi ele geçirmi?tir.

Ülkücü-Milliyetçi hekimler defalarca oda seçimlerine girdi?i halde, di?er sa? gruplar destek vermedi?i ve pek de umurlar?nda olmad??? için her defas?nda tabip odalar? seçimlerini a??r? sol ve bölücü zihniyete sahip örgütçüler kazanmaktad?r.

E?er maksat, Türk Tabipler Birli?i’ni bu muz?r zihniyet sahiplerinin tasallutundan kurtarmak ise, yap?lacak i? çok basittir. Bu ayn? zamanda bir samimiyet testi olacakt?r.

Bir Kanun de?i?ikli?i ile kamuda çal??an hekimlerin de tabip odalar?na üyelikleri mecburi hale getirilir ve demokratik usullerle seçimler al?n?r: Tabip odalar? da “örgüt” hüviyetinden, “te?kilat” hüviyetine kavu?turulmu? olur.

Bahis konusu di?er meslek odalar? için de benzer süreçler i?letilebilir. E?er niyet ba?ka de?il ise, “Türk”, “Türkiye” ve “Türklük” isimlerinin de de?i?tirilmesine gerek kalmaz.

Ama endi?elerimiz, niyetlerin hiç de halisane olmad??? yönündedir.

Bu isim de?i?ikli?i bir ba?larsa, sadece Türk Tabipler Birli?i ve Türkiye Barolar Birli?i ile kalmaz, korkar?z ki arkas? gelir. Bunun için de Türkiye’deki bütün kamu kurumu niteli?indeki kurulu?lar?n özellikle milliyetçi siyasetin temsilcilerinin ve Türk Milliyetçili?i’nin “bir as?rl?k ç?nar?” oldu?unu iddia eden derneklerin ortak bir tav?r belirleyip bu i?e mani olacak bir kamuoyu olu?turmalar?n? ümit etmekte ve beklemekteyiz.

“Can?m, bizim kurulu?umuzu ilgilendirmiyor, bana de?meyen y?lan bin ya?as?n” diyenlere de iki ?ey söylemek istiyorum:

1-Susma sustukça s?ra sana gelecek!

2-Kaynayan kurba?a sendromu hat?rlanmal?. (Konuyu hat?rlatmakta fayda var: E?er bir kurba?ay? içinde s?v? kaynayan bir kazana atarsan?z, hoop f?rlar d??ar? atlar, an?nda, tek bir hamle ile... Can?n? kurtar?r.
E?er kurba?ay?, içinde "oda ?s?s?nda" su bulunan bir kazana yerle?tirirseniz, orada durur. Bir problem alg?lamad??? için harekete geçmez. Kazan?n alt? k?s?k ate?te yava? yava? ?s?t?laca?? ve kurba?a ortama uyum sa?lamaya çal??aca?? için de s?çramaya çal??maz. “Ohh bu s?cak bana biraz iyi geldi” diyerek rahatlar. Gev?er, hareket edemez hale gelir. "Eyvah buras? çok s?cak oldu, art?k ç?kmam laz?m" diye dü?ünmeye ba?lad??? anda ise; art?k z?playacak, hoplayacak, çaba sarf edecek hali, enerjisi kalmam??t?r. Usulca gelen sonu kabul etmekten ba?ka çaresi yoktur).

Te?bihte hata olmaz denilmi?tir. Te?bihim mazur görüle!

Kimse akl?m?zla alay etmesin. Türk Milleti olarak “al??t?r?la al??t?r?la ha?lanan kurba?a” durumuna dü?mek istemiyoruz.

Türk ve Türklük meselelerinin me?ru zeminde sonuna kadar takipçisi olmaya devam edece?iz. Ümit ederiz ki, bu yanl??tan dönülür.

11 Mart 2018

ANKARA

Efendi Barutcu

 

0 Yorum