gündeminiz
Image
gündem

28 ?ubat FET?'n?n intikam davas?d?r

gündeminiz

28 ?ubat davas?n?n 104'üncü, ayn? zamanda son celsesi bugün yap?ld?. Ankara 5. A??r Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 ?ubat davas?n?n 104'üncü, ayn? zamanda son celsesi bugün yap?ld?.

Davan?n son celsesi dönemin Genelkurmay Ba?kanl??? Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Ba?kan? olan Deniz Kuvvetleri eski Komutan? Hayri Bülent Alpkaya'n?n savunmas?yla ba?lad?. Soru?turmay? yapan Mustafa Bilgili ve yard?mc?s? Kemal Çetin için "Sab?k savc?lar" ifadesini kullanan Alpkaya, özetle ?unlar? söyledi:

"MEBS Ba?kanl??? tamamen teknik bir birimdir. ?rticayla ilgili görev ve sorumlulu?u yoktur. Ne 28 ?ubat süreci ne BÇG ile hiçbir ba?? olmam??t?r. 23 ?ubat-7 Mart 1997 tarihleri aras?nda izinli ve karargah d???ndayd?m. MGK kararlar?n? da izindeyken bas?ndan ö?rendim. Genelkurmay 2. Ba?kan?n?n yaz?l? emriyle BÇG'de teknik destek için görev yapmak üzere bir subay görevlendirmek d???nda BÇG ile hiçbir ilgim olmam??t?r. Kald? ki, bu personel hakk?nda da beraat talep edilmi?tir. Ayr?ca ba?kanl???ma hiç gelmeyen belgelerden sorumlu tutulmaktay?m. Esas hakk?nda mütalaada yer verilen 5 adet belgenin haz?rlanmas? ve da??t?m? ile de hiçbir ilgim yoktur. DYP Genel Ba?kan? Tansu Çiller hakk?nda dönemin Ba?bakan? Mesut Y?lmaz'a 'onba??' dedi?i için kampanya kat?l?m formu göndermekle suçlan?yorum. Bu kampanya tamamen Deniz Kuvvetleri Komutanl??? emriydi. Ayr?ca Eylül 1997'de ben Genelkurmay'da, Çiller de hükümette de?il. Bu davaya sahte delillerle dahil edilmi? bulunuyorum."

BA?KAN’DAN TAL?MAT

Alpkaya savunmas?n? yaparken ma?dur mü?tekilerin s?k s?k içeri girip ç?kmas? üzerine Mahkeme Ba?kan? Mustafa Yi?itsoy, "Beyler, bayanlar, ç?kmak isteyen ç?ks?n. Telefonlar? kald?r?n, do?ru düzgün oturun. Sürekli girip ç?kman?zdan dinleyemiyoruz. Ç?kmak isteyen ç?ks?n, dinlemek isteyen otursun" dedikten sonra görevlilere kap?y? kapatmalar? talimat?n? verdi.

“B?ZE K?MSEN?N GÜCÜ YETMEZ”

 

 

Alpkaya’n?n avukat? Erol Aras savunmas?nda, siyasilerin aç?klamalar?n? hat?rlat?p, mahkeme üzerinde bask? oldu?unu tekrarlay?nca ?u tart??ma ya?and?:

Ba?kan Yi?itsoy: Buras? Türk mahkemesi. Bize kimsenin gücü yetmez, kimse de bize bask? yapamaz. Bizden tereddüdünüz varsa yapaca??n?z belli. Mahkemeye bask? diyorsunuz!..

Av. Aras: Yok mu?

Ba?kan Yi?itsoy: Ne bask?s? ya?!.

Av. Aras: Oh be, bunu duydu?uma çok sevindim.

Ba?kan Yi?itsoy: Millet yanl?? anl?yor. Ben mahkemeye bask? kurdum diyen yi?it varsa, ç?ks?n. O yüzden biraz daha dikkatli olursan?z sevinirim.

Av. Aras: Aksine bu aç?klamay? yapma f?rsat?n? verdi?im için te?ekkür etmeniz laz?m.

Ba?kan Yi?itsoy: Sizin kalbiniz kötü ya!..

Av. Aras: Siyasiler en a??r cezay? alacaklar diyorsa... Asl?nda bu aç?klamay? geçen sefer beklemi?tim. Bas?n toplant?s? yapamazs?n?z. Ben söyleyeyim ki, siz cevap verebilin.

Ba?kan Yi?itsoy: Her söze cevap verirsek, buras? mahkeme olmaktan ç?kar, dava daha 10 y?l devam eder.

Av. Aras: ?çimiz rahatlad?. Sa?olun.

“OKUMAMIN ANLAMI KALMADI”

Bu diyaloglar?n ard?ndan savunmas?n?n ba?lang?c?nda Soner Yalç?n'?n 6-7 Mart'taki yaz?lar?n? okuyaca??n? söyleyen Av. Aras, "Sizin aç?klaman?zdan sonra bu davay? çok analitik anlay??la ortaya koyan bu yaz?lar? okumam?n anlam? kalmad?" dedi ve Yalç?n'?n yaz?lar?n? Mahkeme Ba?kan? Yi?itsoy’a verdi.

“EL BAB VE AFR?N'DE SERG?LENEN OPERASYONLAR O ÇALI?MALARIN ÜRÜNÜ”

San?klardan Sincan'da tanklar?n yürütülmesinden sorumlu tutulan isimlerden olan ?zzettin ?yigün savunmas?n?n ba?lang?c?nda 1994'te 15. Kolordu Komutanl??? Kara Kuvvetleri E?itim Komutanl???na atand???nda üst komutanlar?n da onay vermesiyle bir avuç arkada??yla TSK'y? gelece?in sava?lar?na haz?rlamak üzere "Vizyon 2020" isimli döküman? haz?rlad?klar?n? vurgulay?p, ?unlar? söyledi:

"2020'lerin muharebe alan?, 2020'lerin liderleri, 2020'de muharebe alan?n?n temeli olan asker donan?m?, ate? gücü, manevra kabiliyeti, komuta kontrol sistemleri, do?an?n, kültürel de?erlerin, suçsuz insanlar?n korunmas?, insan haklar? ve sava? hukuku vs. ?u an El Bab ve Afrin'de sergilenen operasyonlar o çal??malar?n ürünü olan güçlerdir. Bu çal??malar bugün semeresini vermi? ve dünya kamuoyunun ?a?k?n bak??lar? alt?nda icra edilmektedir."

AKTULGA ?LE ARASINDA GEÇEN KONU?MAYI AKTARDI

?yigün savunmas?na, Sincan'da tanklar?n yürütülmesi konusunda dönemin KKK Kurmay Ba?kan? Do?u Aktulga ile aras?nda geçen ?u konu?malar? anlatarak devam etti:

“Do?u Aktulga: ?zzet Pa?a seni atlayarak Kara Kuvvetleri Komutan?n?n emrini Z?rhl? Birlikler Okulu ve E?itim Tümen Komutanl??? Komutan Vekiline aktard?m. Biliyorsun Tümen Komutan? izindedir. Tümen yar?n sabah sekseni tank sekseni de z?rh? araç ve tekerlekli araçtan olu?an 160 araçl?k konvoyla Ak?nc?'lar bölgesine bir yürüyü? yapacakt?r. Seni emirden sonra üzülmesin diye ar?yoruz. Atlad???m?z? ba?ka bir ?eye yorma.

?yigün: Ba?kan?m bu imkans?z bir görev. Tümen'in komutan? yok, ?s? eksi 17 derece tanklar?n paletleri buzla kapl?, personel evlerine gitmi? bu ?artlar alt?nda bunu yerine getirmek çok büyük can ve mal kayb?na neden olur. Müsaade ederseniz beni Say?n Komutanla görü?türünüz.

Do?u Aktulga: Komutan bugün katarak ameliyat? oldu evde dinleniyor, konu?turmam.”

?yigün ?srar? üzerine Aktulga'n?n 3-4 dakika sonra telefon etti?ini ve komutana ula?amad???n? söyledi?ini belirtti. ?yigün, Aktulga ile aras?nda geçen konu?may? aktarmaya ?öyle devam etti:

?yigün: Biliyorsunuz bu Tümenin Ak?nc?lar üssünde Özel Mühimmat? korumak için bir görevi var. Her sene ?ubat ay?n?n ilk haftas?nda bu görev yap?l?r. Bu sene de Per?embe günü 50 araçla Tabur Görev Kuvveti bir yürüyü? yapacakt?r. Komutan?n emretti?i yürüyü?ü o gün yapal?m, böylece Tümen haz?rl?k zaman? kazanm?? olur veya bu teklifim kabul edilmez ise ya kendileri miktar? indirsinler ve yap?labilecek boyuta indirsinler veya bana yetki versinler.

Do?u Aktulga: Peki aktaray?m.

Sordu mu sormad? m? bilmiyorum, bana sadece "ula?amad?m" dedi.”

“YAPAB?LECEK M?S?N?Z D?YE SORDUM, CEVABEN '?MKANSIZ' DED?”

?yigün savunmas?n? ?öyle sürdürdü:

“Bizim disiplin anlay???m?zda yerle?mi? köklü bir uygulama vard?r. Bir komutan do?rudan do?ruya birkaç kademe a?a??daki bir Birli?e görev verebilir. Ço?u zamanda bunu emir komuta yoluyla de?il, komutanlar? atlayarak verir. Atlanan komutanlar ya hiç ses ç?karmazlar yahut tekli sunarlar i?te burada ben komutan? olmayan bir ast birli?ime bu zor an?nda kol kanat gererek ona sahiplenmek yolunu seçtim. Elbette bir riskti ama benim yap?m buna müsaitti. Arkada?lar?ma çal??mam?z bitti arkada?lar dedim ve onlar?n ayr?lmas?n? sa?lad?m, Tümeni arad?m. Komutan vekili olan E?itim Alay Komutan?na kuvvetten bir emir al?p almad?klar?n? sordum. Cevap olarak 'ald?k' dedi. Yapabilecek misiniz diye sordum, cevaben 'imkans?z' dedi. Neden söylemediniz dedim. 'Çekindim' dedi. Hemen yan?ma gel dedim.

20 dakika sonra konu?mam?z ?öyle oldu:

'Kaç araç ç?karabilirsin' diye sordum. 'Bu kadar ç?karamam' dedi. '80 ç?karabilir misin?' diye sordum 'Bu kadar da olmaz' dedi. 'Peki ya 40?' dedim. Sustu. "Tümeni zorlama, kazalardan kaç?n, disiplini önce tut' diye nasihat ettim. Sak?n M-74 tank kurtar?c?y? dahil etmeyin diye tavsiyede bulundum. Çünkü bu kurtar?lmaya muhtaç bir araçt? (sözümün do?rulu?u ortaya ç?kt?, bu araç yolda kald?) Bir iste?inin olup olmad???n? sordum. Yar?n kumanya alam?yoruz, yar?n aç?z dedi. Çünkü erza??n tamam? ?u an pi?mektedir. Bunun üzerine Ak?nc? üs komutan?n? arayarak onlardan yüz ki?ilik bir yemek takviyesi istedim ve memnuniyetle kabul etti. Tümen komutan vekiline yürüyü? tatbikat?nda ba?ar?lar diledim.”

“TANKLARIN AKINCI'YA G?TMES? DAHA ÖNCE PLANLANMI? MIYDI?"

?yigün savunmas?n?, "21 senedir TV'lerden Sincan görüntüleri yay?nlan?yor, ac? çektim. Ne kadar hainmi?im!.. Bu bir alg? operasyonuydu" diyerek bitirdi.

Mahkeme Ba?kan? Yi?itsoy, "Tanklar?n Ak?nc?'ya gitmesi daha önce planlanm?? m?yd??" sorusunu yöneltti.

Duyma sorunu oldu?u için avukat?n?n yard?m?yla sorular? cevaplamaya çal??an ?yigün, ?unlar? söyledi:

"Hay?r, o gün yok, Per?embe günü vard?. O gün ben risk alarak, komutan?n emrini yapmam?? olmak için Per?embe olan gidi?i Sal?'ya çektim. Bu yetkimdeydi.”

Ba?kan Yi?itsoy'un ikinci sorusu, "Bir Kara Kuvvetleri Komutan? o havada tanklar?n gidip gidemeyece?ini bilir mi?" oldu. ?yigün, "Atlam?? olabilir. Sanmam ki, kötü niyetle versin bu talimat?" dedi.

Ba?kan Yi?itsoy, tatbikat?n daha önceleri de öne al?n?p al?nmad???n? sorunca ?yigün, ?u kar??l??? verdi:

"Bunlar o kadar basit ?eyler ki, bir komutan öne al?r, arkaya al?r. 1960'lardan beri devam ediyor. Hiç olmad?, ama o sene nedense oldu, anlayamad?m."

?yigün'ün bu sözleri üzerine avukat? aç?klama yapmak istedi, ama Ba?kan Yi?itsoy, "Savunman?zda aç?klars?n?z" diyerek, duru?maya ö?len aras? verdi.

“VER?LEN EM?R YASALDIR”

Duru?man?n ö?leden sonraki bölümünde ?yigün'ün Avukat? Turan Karaku?, tanklar?n yürümesi konusunda bu emri veren dönemin Kara Kuvvetleri Komutan? Hikmet Köksal'?n ifadesini okuyup, ?unlar? söyledi:

"Bu her sene ?ubat'ta yap?lan bir tatbikat. ?lk haftas? veya ilk 15 günde yap?lm??. Hangi güne denk gelece?i hava ?artlar?na, imkanlara göre belirleniyor. Burada da yap?lan budur. Verilen emir yasald?r. Müvekkilim de hukuka uygun bu emri alm??, uygulam??t?r. Tank say?s?n? indirme, kar?? gelme, ?üphelendi?i için de?il uygulamada s?k?nt? olur mu, tank say?s? yetersiz vs. diye dü?ünüyor."

“DEMOKRAS?YE AYKIRI B?R AMACI KES?NL?KLE TA?IMADI?I AÇIKÇA GÖRÜLMEKTED?R”

?yigün'ün di?er Avukat? Muazzez Eda Kantarc?o?lu da ayn? konuda ?u aç?klamay? yapt?:

"4 ?ubat 1997'deki faaliyetin, 1996-1997 e?itim-ö?retim döneminin sonunda yap?lmas? gereken tatbikat görevinin yerine getirilmesi faaliyeti oldu?u, bunun planl? ve düzenli olarak önceki ve sonraki y?llar?n ayn? dönemlerinde yap?la geldi?i, görsel ve yaz?l? medyan?n dönemin atmosferi içerisinde abartarak ortaya koymaya çal??t???, demokrasiye ayk?r? bir amac? kesinlikle ta??mad??? aç?kça görülmektedir."

“BÇG'DE GÖREV YAPMAK B?R SUÇ DE??LD?R”

Dönemin Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Ba?kan? emekli hava pilot Korgeneral Vural Avar da savunmas?na, "Benim için 28 ?ubat süreci 28 ?ubat 1997'de ba?lad?, emekli oldu?um 30 A?ustos 1998'de bitti" sözleriyle ba?lad?. Mahkemeye getirilen ma?dur/mü?tekiler ve avukatlar?n?n BÇG'yi bir "?er yuvas?" olarak gördü?ünü vurgulayan Avar, Mahkeme Ba?kan?na, "Müsaade edersiniz savc? Mustafa Bilgili'ye 'FETÖ'cü Bilgili' demek istiyorum" sözleriyle hitap etti. Avar, "BÇG'yi hat?rlamad???n?" bildiren dönemin Genelkurmay Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday? ve BÇG için ?unlar? söyledi:

"Aradan uzun zaman geçmesi ve ya?? nedeniyle Komutan?m?z? mazur görebilir ve kendisine k?r?ld???m?z? söyleyemeyiz. BÇG'de görev yapmak bir suç de?ildir. ?lla bir suçlu aran?yorsa amir olarak benim olmam gerekir."

Avar "ba?örtü" de?il "tesettüre" dair görü?lerini anlat?rken, bir dönem rivayete göre para verilerek K?z?lay'da k?zlar?n yerlere kadar uzun giysiler ve kafalar?n?n arkas?nda tas gibi bir ?eyle dola?t?r?ld???n? söyleyince salon kar??t?. Ma?dur mü?teki avukatlar? Avar'a "yalan söyleme" diye tepki gösterdi.

MAHKEME BA?KANI’NDAN SAVCIYA: MÜDAHALE ETMEY?N

Ba?kan’?n, savunmaya müdahale edilmemesi uyar?s?na ra?men ?u tart??malar ya?and?:

Avar: Say?n Ba?kan, savc?dan bir söz gelirse, sizi beklemeden a??r bir cevap veririm. Ma?dur/mü?teki taraf? da dahil.

Bir izleyici: Buray? k??la san?yor.

Ba?kan: San???n yalan söyleme hakk? var.

Ma?dur avukatlar?: Hakaret ediyor.

San?k avukatlar?ndan Aykanat Kaçmaz: Oradan buraya Allahs?zlar diye ba??rd?n?z. El insaf.

Avar: Onlar?n burada olmas?...

Ba?kan: Bir dakika. Duru?mada sona geldik. Bugüne kadar avukatlar? d??ar? ç?karmad?m. San???n yalan söyleme hakk? var. Hakaret varsa gere?ini de yapar?z.

Savc? Y?ld?r?m müdahale etmek isteyince de,

Ba?kan: Hay?r, müdahale edemezsiniz.

Savc?: Ederim. Soru sorma hakk?m var.

Ba?kan:  Kim müdahale ederse, d??ar? ç?kar?r?z.

Avar: Hakaret etmedim. Sizlerin de gördü?ünü anlatt?m.

Ba?kan: Buraya bak, onlarla muhatap olma. Yeter ya!

Avar: ?ayet bana müdahale olursa savunmam? ba?ka bir güne b?rak?r, çeker giderim.

Ba?kan: Takdir sizin, ister yapars?n?z, ister yapmazs?n?z.

Avar: Devam ediyorum efendim.

ÇEV?K B?R SON SAVUNMASINI YAPTI

Vural Avar'?n savunmas?ndan sonra verilen yar?m saatlik aran?n ard?ndan davan?n en önemli ismi dönemin Genelkurmay 2. Ba?kan? Çevik Bir esas hakk?ndaki mütalaaya kar?? savunmas?n? yapan son isim oldu. Bir süredir duru?malara kat?lmayan AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ravza Kavakç? Kan'?n Çevik Bir'in savunmas?na gelmesi dikkat çekti.

ÇEV?K B?R’DEN ?SMA?L HAKKI KARADAYI’YA “BÇG” YANITI

Esas hakk?ndaki mütalaaya kar?? savunmas?na 28 ?ubat MGK toplant?s?nda al?nan ve iddianameye konulmayan 406 say?l? karar? okuyarak ba?layan dönemin Genelkurmay 2. Ba?kan? Çevik Bir, “Maalesef bu karar?n iddianamede yer almamas?, iddia makam?n?n davam?z ile ilgili yakla??m?n? aç?kça ortaya koymaktad?r. 406 say?l? karar?n iddianamede yer almam?? olmas?, davam?z?n 1 nolu kumpas yakla??m?d?r” dedi. Çevik Bir'in savunmas?nda, "Türban yasa?? ile ilgili BÇG'nin hiçbir ilgisi yoktur" derken, AKP'li Ravza Kavakç? Kan'?n da oturdu?u, 5'i türbanl? ma?dur mü?teki avukatlar?n?n bulundu?u bölüme dönerek, ?unlar? söylemesi dikkat çekti: "Benim annem de türbanl?. Bizi onlar yeti?tirdi. Muhterem bac?lar?m?z?n bilmesini istiyorum."

Bir'in bu sözleri gülü?melere yol açt?.

Genelkurmay Ba?kanl???'nda kurulan BÇG'nin faaliyetlerinin iddianameye dahil edilmemesinin de bir suçlama yakla??m? oldu?unu belirten Bir, verilen brifinglerde, “BÇG'nin olu?turuldu?u ve faaliyete geçti?i”nin anlat?ld???n?, böylece BÇG'nin varl???n? herkesin bildi?ini hat?rlatt?ktan sonra ad?n? zikretmeden BÇG hakk?ndaki beyanlar? tart??ma yaratan dönemin Genelkurmay Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday?'y? ?öyle cevapland?rd?: 

“BÇG'nin Genelkurmay Ba?kanl??? çal??mas? oldu?u ülke baz?nda biliniyordu. Mahkememiz duru?malar?nda baz? san?klar?n BÇG'yi duymam??, bilememi? oldu?u ifadelerinde yer alm??t?r. Böyle ifade edilmesini ?ahs?m olarak normal kar??lamaktay?m, çünkü 28 ?ubat’tan ya?ad???m?z tarihe kadar olan dönem 20 y?l? içermektedir. Unutkanl???n olmas? normaldir dü?üncesindeyim. BÇG, devletin M?T dahil ilgili kurulu?lar? ile yaz??malar yapm??, çal??malar?n? komuta kat?n?n onaylar? ile yürütmü?tür. Yap?lan çal??malar ile ilgili geli?meler, komuta kat?n?n bilgisi ve emirleri dahilinde her türlü gerekli koordineyi içerecek ?ekilde yerine getirilmi?tir.”

28 ?UBAT, FETÖ’NÜN ?NT?KAM DAVASIDIR

Dönemin Cumhurba?kan? merhum Süleyman Demirel'e 17 Ocak 1997'de “FETÖ” yap?lanmas? hakk?nda verilen brifing ve bu brifingin ard?ndan Demirel'in söylediklerinin de iddianamede tek kelime yer almad???na dikkat çeken Bir, Gülen örgütlenmesinin A'dan Z'ye anlat?ld??? söz konusu brifingte Mehmet Sa?lam'?n Fetullah Gülen'in deste?iyle Milli E?itim Bakanl???'na getirildi?i tespitinin de yer ald???na anlatt?. 

28 ?ubat süreciyle ilgili olarak medyada, “FETÖ'nün önünü 28 ?ubat açt?... FETÖ-28 ?ubat i?birli?i” ?eklide kampanya yürütüldü?ünü hat?rlatan Çevik Bir, buna kar??n iddianameden baz? bölümler aktararak, buna göre, “Fetullah Gülen Cemaati aleyinde bulunman?n suç say?ld???na” dikkat çekti.

Davan?n temeli olan belgelerin Fetullah Gülen Cemaati mensubu oldu?u için YA? karar?yla TSK'dan ihraç edilen Tamer Tatar taraf?ndan getirildi?ini, bugün “FETÖ”den tutuklu ?ddianameyi haz?rlayan Savc? Mustafa Bilgili ile 15 Temmuz darbesinden tutuklu Genelkurmay eski Adli Mü?aviri Muharrem Köse'nin yak?n i?birli?i içinde çal??t???n? belirten Çevik Bir, yarg?lama sürecinin ba?lang?c?nda san?k 102 ki?inin komutan? olan Genelkurmay Ba?kan?n?n sanki o dönemde hiç yokmu? gibi muhatap bile al?nmad???n? da vurgulad?. Bir, ?öyle devam etti:

“Savc? Mustafa Bilgili ve arkada?lar?, s?rf bizleri suçlu göstermek için ac?mas?z bir yakla??mla resmi belgelerdeki cümleleri/ifadeleri i?ine geldi?i gibi tahrif etmekten çekinmemi?tir. K?sacas? davan?n bir 'darbe davas?', iddianamenin de bir 'darbe iddianamesi' de?il, aç?kça 'FETÖ ve irtica ile neden mücadele ettiniz' davas? ve iddianamesi oldu?u ve intikam için aç?ld??? tüm ç?plakl??? ile ortadad?r.

BU YAKLA?IM TSK'YA HAKARETT?R

Maalesef Tansu Çiller, FETÖ'nün yazd?rd???, kumpas?n bir parças? olan sahte el yaz?s? notlarla Savc? taraf?ndan yan?lt?lm??t?r. Tutukland???m s?rada, Emniyette el yaz?lar?m?z al?nm??t?r, hiçbirimizin el yaz?s? olmad??? anla??lm??t?r. Genelkurmay Ba?kan?, Kuvvet Komutanlar?, Jandarma Genel Komutan? yani komuta kademesi sözde darbe haz?rl?klar?n? biliyorlar, bilgileri dahilinde, ancak adeta seyrediyorlar ve müdahale etmiyorlar!.. Komuta kademesi Savc?n?n yazd??? gibi, fikir ve eylem birli?i içinde, ancak hiyerar?ik yap? d???ndalarsa, sözde darbe haz?rl?klar?ndan Ba?bakan ve Cumhurba?kan?’n? neden haberdar etmiyorlar? Neden görevden alma, tayin vs. gibi önleyici tedbirler alm?yorlar?  Bu durumda Genelkurmay Ba?kan? ve Kuvvet Komutanlar? görevi ihmal suçunu i?lemi? olmuyorlar m?? Bu yakla??m tarz? ile zaman?n komuta kat?, BÇG'nin dolay?s?yla ?ahs?m?n komutas? alt?na girmi? olmuyorlar m?? Böyle bir yakla??m olabilir mi? Bu yakla??m, hiçbir komutan?n kabul etmeyece?i bir yakla??md?r. Komuta kat?na dolay?s?yla, TSK'ya hakarettir. Mustafa Bilgili, soru?turman?n ba??nda 1 y?l süre ile Genelkurmay Ba?kan? ?smail Hakk? Karaday?'n?n ifadesini bile almaya gerek görmeden soru?turmaya neden dâhil etmemi?tir? Bu durum Savc? Bilgili'nin kurgusunu de?ifre etmektedir. Genelkurmay Ba?kan?n? sözde darbe suçuna kar??t?rmayarak, hiyerar?ik komuta yap?s?n?n d???nda bir olu?umu (!) BÇG'yi hedefe alarak, 2. Ba?kan Çevik Bir ve Genelkurmay Karargâh subaylar?n? sözde darbenin asli unsurlar? olarak göstermi? ve davan?n kurgusunu hukuken daha sa?lam ve kabul edilebilir temellere oturtmak istemi?tir!..”

28 ?UBAT DÖNEM?NDE TSK'DAN ?L????? KES?LENLER FETULLAH GÜLEN TE?K?LÂTI MENSUPLARIDIRLAR

Hakk?nda a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? istenen Çevik Bir, savunmas?n? ?u sözlerle tamamlad?:

“Davam?zla ilgili baz? savc? ve hâkimler FETÖ ba?lant?s? nedeniyle ya ihraç edilmi? ya da tutuklanm??t?r. Avukatlar?m?zca, davam?z?n Anayasa Mahkemesi'ne yönlendirilmesi gerekti?i gündeme getirilmi?, ancak kabul edilmemi?tir. Çok say?da ma?dur ve mü?teki s?fat?yla ba?savc?l?klara ba?vurularak, davam?z 'sözde bir milli dava' haline getirilmi?tir. BÇG çal??malar?n?n devletin ilgili bakanl?k ve kurumlar? ile yap?ld??? apaç?k ortadayken, Savc?l?kça dikkate al?nmam??t?r. Türban yasa??n?n BÇG ile hiçbir ilgisi yoktur. 28 ?ubat döneminde TSK'dan ili?i?i kesilenler Fetullah Gülen te?kilât? mensuplar?d?rlar. BÇG'nin tem ki?i fi?lemesi olmam??t?r. Dönemin hükümetinde görev alm??, Meral Ak?ener, ?evket Kazan, Hasan Ekinci bizlerden ?iddet ve bask? görmediklerini, yine dönemin Ba?bakan? Mesut Y?lmaz BÇG'nin yasal Genelkurmay Ba?kanl??? çal??mas? oldu?unu mahkemenizde beyan etmi?lerdir. Özetle; 28 ?ubat davas?, askerlere yönelik di?er davalar gibi, FETÖ'cü siyaset ve yarg? kurumlar?n?n elele vererek, askerler üzerinde itibars?zla?t?rma, susturma ve intikam amaçl? kumpas davalar?n?n sonuncusudur. Bu davada da süreç öteki davalarda oldu?u gibi, sözde kimli?i bilinmeyen ki?ilerin savc?l??a bilgi ve belge ula?t?rmalar?yla ba?lam??, ?slak imzal? tek bir doküman olmadan, üzerinde tahrifat yap?lan düzmece CD ve belgelerle yüzlerce asker gözalt?na al?n?p tutuklanm??, kendi ayaklar? ile ifade vermeye gelenler bile 'kaçma ?üphesi var' denilerek tutuklanm?? ve bir k?sm? 2 y?la yakla?an sürelerde cezaevlerinde yatm??lard?r. Bugüne kadar yap?lan duru?malarda ku?ku götürmez bir gerçek olarak anla??lm??t?r ki, 28 ?ubat kesinlikle bir darbe de?ildir. BÇG, kesinlikle yasa d??? faaliyet gösteren bir cunta kurulu?u de?ildir. TSK'n?n o dönemde bir darbe niyeti olmam??t?r. Dönemin Cumhurba?kan? Demirel bunu aç?kça dile getirmi? ve o dönemde bir darbe olmad???n?, her ?eyin toplumun gözü önünde demokratik olarak yürütüldü?ünü net bir ?ekilde ifade etmi?tir. 28 ?ubat döneminde bundan 18 y?l önce askerlerin irtica konusunda kayg? duymakta ne kadar hakl? olduklar? bugün apaç?k ortaya ç?km??, son ya?anan 15 Temmuz olaylar?nda görülmü?tür.”

“S?Z BUNLARI GENELKURMAY BA?KANI ?LE KONU?MADINIZ MI”

Çevik Bir 1 saat 40 dakika süren savunmas?n? tamamlad?ktan sonra Ba?kan Mustafa Yi?itsoy, "Bas?n aç?klamalar?n? genel de siz yap?yordunuz..." dedi. Bir, aç?klamalar? kendisinin de?il, genel sekreterin yapt???n?, onun da do?rudan Genelkurmay Ba?kan?na ba?l? oldu?unu söyleyince, Ba?kan Yi?itsoy ?öyle devam etti:

"Bas?n ‘Sincan'da tanklar yürüdü’ diye yaz?yor. Oysa normal tatbikat, ama bas?n tam tersi ?ekilde veriyor. Siz bunlar? Genelkurmay Ba?kan? ile konu?mad?n?z m?, yalanlayal?m, Adli Mü?avirli?i devreye sokal?m gibi."

Bir, Genelkurmay Ba?kan?n konuyu Cumhurba?kan?na arz etti?i cevab? üzerine de Ba?kan Yi?itsoy, "Ya kamuoyuna?" sorusunu yöneltti. Bir, "hat?rlam?yorum"dedi.

Odatv.com

 

0 Yorum